การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 4” The Development of Collective Leaders for Monitoring and Managing Drug System (DCLM)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงแรมในกรุงเทพมมหานคร และพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
22.25 05 ม.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือดCertified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
30 06 ม.ค. 2563 - 01 พ.ค. 2563
การประชุมวิชาการ Open House 2020 เรื่อง Modern Pharmacy Practices 2020
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต
3 12 ม.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการตรวจติดตามระดับยา Vancomycin ในเลือด
ณ ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3 12 ม.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 1
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 12 ม.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27.5 13 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร รุ่นที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
11.5 13 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2563
Update in Ambulatory Pharmacotherapy 2019 ครั้งที่ 2
Meeting Room 4 BIC 21st FL Meeting Room 2 BIC 21st FL โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2 14 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
10.5 14 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
การอบรม 22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
10 15 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 2
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
3 15 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical cannabis and cannabinoids)
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11.25 16 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
8.25 16 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
Change control interesting aspects and best practices
ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
4 16 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 17 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
5.75 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 17 มกราคม 2563 Floor 10 ห้อง Ampava
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 18 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5.75 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 18 มกราคม 2563 Floor 10 ห้อง Ampava
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 18 มกราคม 2563 Floor 14 ห้อง Paetai
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 19 มกราคม 2563 Floor 14 ห้อง Paetai
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
1.75 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 19 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
2 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 19 มกราคม 2563 Floor 10 ห้อง Ampava
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
2 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการกลุ่มงานอารยุกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 " Multidisciplinary team in GI disorders"
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5.5 18 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.5 19 ม.ค. 2563
โครงการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเภสัชกรร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสอดแทรกงานสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาที่เป็นหน่วยร่วมบริการในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
6 19 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ภาวะสมองเสื่อมและการดูแลผู้สูงอายุในร้านขายยา
ห้องประชุม Platinum ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune
0 20 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญและชำนาญการพิเศษ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
45.5 20 ม.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ประชุมประสานเครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 20 ม.ค. 2563 - 21 ม.ค. 2563
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 4
ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
11.5 21 ม.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2563
การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง: หลักสูตร “การดำเนินการผลิตและสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice)”
อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
14 22 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี 2563 TPAC 2020: Now and Future in Respiratory Management
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
14.75 22 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
9.5 23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
โครงการอบรมส่งเสริมกัญชง(Hemp)
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
8.5 23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2563
โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
3 27 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (l-san Stroke Pharmacist)
ณ ห้องประชุมประชาสโมสร อวานื ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอน เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
6 30 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “Emergency in Cardiology Care and Management”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
8.25 30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st symposium on Integration of Pharmaceutical knowledge
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 30 ม.ค. 2563
เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 3 (Moving the Pharmacy Profession Forward (MPPF), 2020)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
โครงการ North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 เรื่อง “Current issue on neuropsychiatric disorders”
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11.5 30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง ๙๐๑ สภาเภสัชกรรม ชั้น ๙ อาคารสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
20.25 31 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 3
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 02 ก.พ. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 2
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
46 03 ก.พ. 2563 - 29 พ.ค. 2563
Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12 : Strengthen CV Health across Continuum@ Songkhla
โรงแรมลี การ์เดนท์ จังหวัดสงขลา
16.75 04 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : โรคที่พบบ่อยกับนักท่องเที่ยว
สยามนิรมิตร จังหวัดภูเก็ต
2 09 ก.พ. 2563
Approach to diagnosis and treatment of abdominal pain for pharmacist
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 09 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 4
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 09 ก.พ. 2563
โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขององค์การอนามัยโลก สำหรับตัวยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป WHO prequalification GMP inspection technical updates of active ingredients and finished pharmaceutical
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.5 11 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการ “103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (103rd Siriraj Medicine: Evidence-based to Personalized Medicine)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
18.5 11 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการตความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง 909 ชั้น 9 สภาเภสัชกรรมอาคารสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
20 11 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปากและการแต่งแต้มสีสัน (Discover lip care products and coloring your lips)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.25 13 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล
อาคารเรียนรวม 5 และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 16 ก.พ. 2563
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง “Quality living in Advanced Years”
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3.75 16 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 5
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 16 ก.พ. 2563
โครงการประชุมวิชาการ 1st CU- KU Symposium และ 4th CU-NIPS Symposium “ความก้าวหน้าด้านการวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์” [1st CU- KU Symposium and 4th CU-NIPS Symposium: “Advances in Neuroscience Research”]
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
6.25 17 ก.พ. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2563 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
30 17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
PRACTICAL PROJECT MANAGEMENT IN PHARMA & BIO-PHARMA INDUSTRY
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 19 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากร เพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัอข้อ “Professional Pract
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10.5 20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 1
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.5 21 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 ก.พ. 2563
การการดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP
โรงแรม Plaza Athene กรงเทพฯ
3 23 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 6
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 23 ก.พ. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเภสัชกรครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
16 24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการ Pharmacokinetics Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy
ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
15 24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
การควบคุมคุณภาพตำรับยาแผนไทย
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
11 26 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563
โครงการอบรม Pharmacotherapy and drug informatics
ห้องประชุมนายแพทย์ คง สุวรรณรัต ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
11.25 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ณ สถาบันประสาทวิทยา
11 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
โครงการประชุมวิชาการอายุรกรรม “ Crisis in Medicine: 3rd PAMI” โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
7.75 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2563” ครั้งที่ 1
ณ ห้องศรีวิชัย บี โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
10.5 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 29 ก.พ. 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
3 01 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 7
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 01 มี.ค. 2563
โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
14 04 มี.ค. 2563 - 06 มี.ค. 2563
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล (Professional Practice Seminar 2563)
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.5 05 มี.ค. 2563 - 06 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 8
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 08 มี.ค. 2563
โครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด( Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment )
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
21 10 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
13.5 10 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช…จัดการง่ายๆแบบเภสัชกร”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 13 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้โภชนเภสัชภัณฑ์และสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.5 15 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 9
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 15 มี.ค. 2563
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2563 (Short Course of Infectious Diseases 2020)
ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
19.5 17 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
16 18 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
Improve our product quality review
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กรุงเทพฯ
4 18 มี.ค. 2563
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๓ [Pharmaceutical care in psychiatric patients]
ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
16.25 18 มี.ค. 2563 - 20 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 10
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 22 มี.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2563 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
15.25 23 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 Menopause Academic Conference 2020 เรื่อง “Standards & Innovations in Menopause”
โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
12.5 25 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ (Development of Health Media: Photography and Photo Editing)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 25 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2020
ห้องบอลรูม รร.นารายณ์
18.5 25 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Evolving Therapies for Cancers: A Pharmacy Perspective
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12 26 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1
ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมืองกรุงเทพ
22 26 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 27 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 11
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 29 มี.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 เม.ย. 2563
การฝึกปฎิบัติงานหลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning ช่วงที่ 2
48 20 เม.ย. 2563 - 01 พ.ค. 2563
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2020
ห้องประชุมกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
17.25 22 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
31.5 27 เม.ย. 2563 - 01 พ.ค. 2563
การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
13 27 เม.ย. 2563 - 28 เม.ย. 2563
ISHAM Asia 2020
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน (บางรัก), กรุงเทพมหานคร และ อาคาร อปร. ชั้น 14-15 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 07 พ.ค. 2563 - 09 พ.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 พ.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Health media: Infographic Presentation)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 20 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ …………………… กรุงเทพมหานคร
27.5 08 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
โครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11 11 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
ณ ห้องประชุม อโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
12 18 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 มิ.ย. 2563
Clinical Point and Problem solution in terms of integrations
ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
10.5 16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ก.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 ส.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ก.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 16 ต.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 20 พ.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ธ.ค. 2563

» 114 รายการ