การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10.25 09 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2566 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2023
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
19.25 10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566
การอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 และ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8.25 12 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
(Online) เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 2 Module 2: Anti-aging Medicine & Health Prediction
ถ่ายทอดสด
12 14 ม.ค. 2566 - 04 ก.พ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 16 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการอบรมบทบาทเภสัชกรใน heart failure clinic ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์
2.25 16 ม.ค. 2566
การประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3 17 ม.ค. 2566
Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
รูปแบบออนไลน์
2.5 17 ม.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 4)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 18 ม.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการ การพัฒนาบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
online
3 18 ม.ค. 2566
25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
Hybrid Conference ผา่นระบบสื่อสารทางไกล(online) และ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร (onsite)
11.75 18 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษา โรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 2
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
8.75 19 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
10 19 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2566
ณ ห้องประชุมงานเภสัชกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
9 20 ม.ค. 2566 - 08 ก.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 1
ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 21 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 3
โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
10 21 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566
ประชุมการพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2.5 23 ม.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2566
Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
online
2.5 24 ม.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1
ณ M academy ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
18 25 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
New Innovative Approach for managing type 2 inflammation diseases
online ผ่าน MS team
1 25 ม.ค. 2566
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4
10 26 ม.ค. 2566 - 27 ม.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 26 ม.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวนทางเภสัชกรรม Web Application for Pharmacy calculation (Onsite)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
8.25 26 ม.ค. 2566 - 27 ม.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1
ผ่านระบบออนไลน์
4 27 ม.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มอารยุรกรรม ในหัวข้อ "Academic Endocrine update"
ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 7 ตึก 100 ปั สาธารณสุข
4.75 28 ม.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 16 What Type of Evidence Will be Needed for Quality Drugs Selection in the Future? Episode II
โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
5.5 28 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
zoom webinar
1 29 ม.ค. 2566
ประชุมสัมมนา สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยา
Online
5 30 ม.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคกลาง
4 01 ก.พ. 2566
ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 02 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรเครือข่าย
ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศาสตรา ชั้น 2 อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
12.5 02 ก.พ. 2566 - 03 ก.พ. 2566
กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” เรื่อง Moving forward to professionalism ครั้งที่ 1
4.5 04 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy and Practical Points in Internal Medicine
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
2 05 ก.พ. 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
27.75 06 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
14 07 ก.พ. 2566 - 08 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 14: ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างสิ่งใหม่ หัวใจแกร่ง ปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์ และโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
20 07 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อ
ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
4.5 08 ก.พ. 2566
Managing Peripheral Neuropathy: The role of neurotropic B vitamins
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
1 08 ก.พ. 2566
Fighting the Obesity Pandemic
สุราลัยฮอลล์ และฮอลล์ 2 ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
7.5 09 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคเหนือ
4 09 ก.พ. 2566
Managing Skin Conditions in Pharmacy: Eczema and Superficial Fungal infection
Online (Zoom meeting)
2 11 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง “Complementary Medicines Research Update and Application”
โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (Hybrid)
4.5 12 ก.พ. 2566
PROCESS VALIDATION LIFECYCLE BASED ON RISK-BASED APPROACH
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 13 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคใต้
4 14 ก.พ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (Customer Insight Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
ณ โรงแรม Amari Airport Don Muang กรุงเทพมหานคร
17.5 15 ก.พ. 2566 - 30 เม.ย. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ประจำปี 2566
ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
7.25 15 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
9 15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
ประชุมวิชาการเภสัชกรโรงพยาบาลอาสาพาเลิกบุหรี่
ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
3 15 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 16 ก.พ. 2566
Decontamination, Cleaning, Sampling and Monitoring for Life Science Facilities
ห้องออร์คิด 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5.25 16 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.75 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566
The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) “Creating Impact through Community-based Education
3.5 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566
(Hybrid)เภสัชก้าวต่อ ถกทางออกบอกลาข้อพิพาท
ถ่ายทอดสด และ ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2 18 ก.พ. 2566
(Online)การรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 18 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Ready to go outside with confidence”
สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
1.75 19 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการสมาคมยานครสวรรค์ ครี้งที่ 01/2566
ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
3.5 19 ก.พ. 2566
ประสิทธิภาพของเกลือไลซีนในยาละลายเสมหะ
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
1 19 ก.พ. 2566
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 1)
ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3 19 ก.พ. 2566
อัพเดทความเชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ เพื่อการปฏิบัติงานจริงในร้านยา(Updated Allergy Expertise for Real-life Operation)
ห้อง สกุณตลา A-B ชั้น1 โรงแรม เดอะเพนินซูล่า แบงคอก
2.25 19 ก.พ. 2566
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 2)
ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4.5 19 ก.พ. 2566
โครงการอบรมนักวิจัยลูกไก่
โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
12 21 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566
ประชุมวิชาการพัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
12 22 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566
Role of GLP-1 RA in Cardiology From Evidence to Practice
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
1 22 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
8.75 23 ก.พ. 2566 - 24 ส.ค. 2566
(Online)"Concenpt of Therapeutic Equivalence & Cyclosporine Used in Organ Transplantation"
ถ่ายทอดสด
1.5 23 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Optimize Pharmacist skills in Parenteral nutrition 2023”
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 23 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4
ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
10 24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
2 26 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “My brain สุขภาพสมอง”
ณ โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ และผ่านระบบ Zoom webinar
2 26 ก.พ. 2566
(Online)The role of the pharmacist in recommending products for tooth sensitivity
ถ่ายทอดสด
1 26 ก.พ. 2566
Fish Oil and Health: Fact or Myth
zoom webinar
1 26 ก.พ. 2566
การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
25.5 26 ก.พ. 2566 - 05 มี.ค. 2566
การประชุมผู้ประกอบการสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ห้องประชุมกาลสะลองคำ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2.5 27 ก.พ. 2566
งานประชุมวิชาการ The 8th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2023 “The Unfinished solution for Difficulty-to-Treat infectious disease from Difficulty-to-Treat Pathogen”
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร
32.5 27 ก.พ. 2566 - 03 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 27 ก.พ. 2566
Cleaning, Disinfection and Sterilization – Annex 1Requirement and Lessons Learnt from Regulatory Observations
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5.75 01 มี.ค. 2566
โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
3 02 มี.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
30 02 มี.ค. 2566 - 22 ก.ค. 2566
(Online)Simple Solution for Allergic Conditions in primary care
ถ่ายทอดสด
2 04 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษรูโลก
โรงแรมท็อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
5 05 มี.ค. 2566
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
On-line learning
24.5 06 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pain point in Pharmaceutical care : Unraveling and Counseling Approach
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.75 08 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
Practical issues in Pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned
โรงแรมปาหนัน กระบี่รีสอร์ต อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
15.5 08 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
ปัญหาและแนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลาย
zoom webinar
1.5 08 มี.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวนทางเภสัชกรรม Web Application for Pharmacy calculation (Online)
ออนไลน์
8.25 09 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
5.75 10 มี.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 4
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
4 10 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 4
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
6 10 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 11 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P) ครั้งที่ 1 Theme: Important role of pharmacist for therapeutic drug monitoring
ออนไลน์
3.5 11 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 17 “Pharmacotherapy for Non-communicable disease (NCDs): Role of Pharmacist in Management for Patients”
โรงแรม เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ทแอนด์สปา กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
5 11 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566
(Online)"ข้อควรรู้ในการเลือกยาระบาย : เลือกอย่างไรไม่ให้ติดยาระบาย"
ถ่ายทอดสด
1 11 มี.ค. 2566
[webinar] Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5 12 มี.ค. 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
3 12 มี.ค. 2566
Webinar "Mastering Pharmaceutical Industry Job Interviews: Strategies for Success"
- ออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar - ออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar Online
2 12 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
15 14 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6 Advance Pharmacy Practice toward Optimal Patient Care 2023
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2566 (Short course of Infectious Diseases 2023)
ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
18 15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2566
ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น
12.5 16 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 16 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 "Future Trends for Pharmacists องค์ความรู้และแนวคิดเพื่ออนาคตสำหรับเภสัชกร"
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11.25 16 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566
2nd International Conference on Thammasat University Health Science (ICTUHS) "The Next Wave of Health Sciences and Innovation"
ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12 16 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการอบรม 12th Conference on Drug Quality "Quality from bench to shelf: A Foundation to market success"
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.75 17 มี.ค. 2566
Safety of drugs monitoring for heart disease and CKD as Service plan 2023 guide
3 17 มี.ค. 2566 - 17 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Basic Clinical Research Management 2023
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar และ onsite ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 18 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร ที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย
4.5 18 มี.ค. 2566
(Online Knowledge & practice about sunscreen
ถ่ายทอดสด
1 19 มี.ค. 2566
HOW DOES EVERYDAY LIFE HARM YOUR HEALTH ?
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
2 19 มี.ค. 2566
อบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 20 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการการพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 20 มี.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ ๒
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
4 20 มี.ค. 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และประชุมวิชาการ เรื่อง “Practical implementation of process validation lifecycle approach”
โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4 21 มี.ค. 2566
บทบาทงานเภสัชกรรมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรงแรม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
6 22 มี.ค. 2566
Antihistamine : Update & Innovation
online ผ่าน MS team
1 22 มี.ค. 2566
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชประจำปี 2566
โรงพยาบาลศรีธัญญา
18 22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
โรงแรมริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
4.75 22 มี.ค. 2566
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 38) 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38)
Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
3.5 23 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2566
5.25 23 มี.ค. 2566
โครงการวันวัณโรคโลกสากล (World TB Day) ประจำปี 2566
4.75 24 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " หลากหลายการใช้ยาสู่ความสมเหตุสมผลและปลอดภัย"
ณ ห้องประชุมโรงแรม The Pride อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 25 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P) ครั้งที่ 2 Theme: Genetic application for pharmaceutical care
ออนไลน์
4 25 มี.ค. 2566
(Online)Optimizing Treatment in Dry Eye
ถ่ายทอดสด
1 25 มี.ค. 2566
โรคข้อเสื่อม-ความเสื่อมที่จัดการได้ และโรคตาแห้ง-ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
2.25 26 มี.ค. 2566
(Online)Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses
ถ่ายทอดสด
1 26 มี.ค. 2566
(Online)"Advising denture wearers in pharmacy
ถ่ายทอดสด
1 26 มี.ค. 2566
Oral Contraception: Design for HER CHOICE
zoom webinar
1.5 26 มี.ค. 2566
แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
zoom
2 26 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System) หัวข้อที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 27 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”
ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
17.75 27 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ การประยุกต์ใช้ Interrupted Time Series Analysis ในงานวิจัยทางคลินิก
ห้องประชุม PHAR 1104 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 27 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล / รูปแบบ Hybrid
3.5 29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเชิงวิชาการด้านชีวสมมูลแก่เจ้าหน้าที่กองยา ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14.5 29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การอบรมเรื่อง เครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Online Seminar
5 30 มี.ค. 2566
การประชุมและเสวนา เรื่อง "ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี"
ณ ห้อง 317 (จั๊คส์ อัมโยต์) ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5 30 มี.ค. 2566
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
6.5 30 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 03 เม.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
10 03 เม.ย. 2566 - 04 เม.ย. 2566
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 “72nd Anniversary of Rajavithi Hospital: The journey of success”
6 05 เม.ย. 2566
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 3
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
4 10 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับงานเภสัชกรรม ด้วย “Bootstrap Framework”
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
8.25 20 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 1) ครั้งที่ 1
โรงแรมในกรุงเทพ/ปริมณฑล
12 20 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการตรวจสอบความถูกต้อง
สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
30 22 เม.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566
โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 1 (Online)
ออนไลน์
21 26 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 1) ครั้งที่ 2
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
10.5 27 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach
Online
10 29 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566
ประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Practice Updates in Nephrology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
2 29 เม.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner"
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
15 01 พ.ค. 2566 - 03 พ.ค. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคไต) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ณ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
30 01 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 2 (Onsite)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
21 08 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเชิงวิชาการด้านชีวสมมูลแก่เจ้าหน้าที่กองยา ครั้งที่ 3
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14.5 08 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
12 15 พ.ค. 2566 - 16 พ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
12 18 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 1
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
12 18 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy Practice
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
14.25 22 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “Friends or Foes in Metabolic Syndrome”
4.25 24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 เรื่อง Frontier in precision medicine and targeted therapy
โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
15.5 24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 2
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
10.5 25 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการอบรมหลักสูตรโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมเฉลิมวรรณ ชูทรัพย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สถาบันประสาทวิทยา
11.5 01 มิ.ย. 2566 - 02 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร และแบบ online ผ่านระบบ zoom
13 08 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประทศไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “มุมมองเภสัชกรกับการพัฒนาสมุนไพรหลังยุคโควิด-๑๙”
โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
9 08 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แม่นยำ” Theme: เภสัชศาสตร์แม่นยำ
online
6 10 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 18
ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
6.75 12 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023) ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 15 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 Important Regulation & Quality aspects of Pharmaceutical and Health Product
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
10.5 15 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Trends in Sunscreen: Product Selection and Formulation Design
4.5 16 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แม่นยำ” Theme: ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม
online
6 17 มิ.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 20 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Age
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
8 22 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11 28 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?”
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
10 29 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชภาคอีสาน ครั้งที่ 5 (5th l-San stroke for Pharmacist)
ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยชอนแก่น
5.5 30 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Integrated Pharmacotherapy: A case-based approach
ประชุมรูปแบบ On line
18 05 ก.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566
The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (SiP 2023) Drug safety issues: From research to real situation
ห้องประชุมกิ่งเพชร (ชั้น 3) โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ
10.75 13 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566

» 173 รายการ