การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 12 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
[WEBINAR] สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 (Current Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st Century)
Online via Zoom
3 09 ม.ค. 2564
ประชุมวิชาการโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุม สำนักงานกลักประกันสุขาภแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
6 10 ม.ค. 2564
กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ช่วงที่ 1
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
31.5 11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/อบรมระยะสั้น การอบรมครั้งที่ 23 "23rd Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
10 14 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ม.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 1
ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.5 16 ม.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "พื้นฐานเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้"
Webinar
1.5 19 ม.ค. 2564
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 2)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 20 ม.ค. 2564 - 10 ก.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก" เรื่อง Professional Practice Seminar 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.5 21 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564
(Online) PM2.5 : อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (Anti-PM2.5 Pollution Mask)
ถ่ายทอดสด
1 24 ม.ค. 2564
(Online) Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563
ถ่ายทอดสด
1 24 ม.ค. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการตรวจยีน HLA-B*1502 เพื่อป้องกันการแพ้ยา carbamazepine"
Webinar
1.5 26 ม.ค. 2564
(Online) “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา”
3.5 26 ม.ค. 2564
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2
11.25 28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.75 28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
9 28 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2
ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 30 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
30 01 ก.พ. 2564 - 02 มิ.ย. 2564
เภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Pharmacist and Telepharmacy)
รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
12 01 ก.พ. 2564 - 02 ก.พ. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGx and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการตรวจยีน HLA-B*5801 เพื่อป้องกันการแพ้ยา allopurinol"
Webinar
1.5 02 ก.พ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13/2564 เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ถ่ายทอดสดภาพและเสียงจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.25 05 ก.พ. 2564
(Online) Pharmacy Academic Day
ถ่ายทอดสด
4 07 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Updated favipiravir and remdesivir: What is the pharmacist’s role?
Webinar
1 11 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 11 ก.พ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง ศิลปะการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานบริหารด้านเภสัชกรรม (The Art of Interpersonal Communication in Pharmacy Management)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 17 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (4th l-San Stroke for Pharmacist)
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 18 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2564 “Sustainable Quality in Crisis Situation :การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วิกฤต”
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.75 18 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวิตจริง สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา”
ณ. ห้องมงกุฏเพชร1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2.5 21 ก.พ. 2564
(Online) Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief
ถ่ายทอดสด
1 21 ก.พ. 2564
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Telepharmacy Update EP1: No Pain You Gain
ออนไลน์
1.5 21 ก.พ. 2564
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
การประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
4 21 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ Product Information Leaflet and Box Warnings (Pil-Box) ผ่านระบบออนไลน์
ผ่านระบบออน์ไลน์
15 22 ก.พ. 2564 - 24 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Important of Glucovigilance during COVID 19 pandemic
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 23 ก.พ. 2564
(Online)แชร์ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
ถ่ายทอดสด
2.5 23 ก.พ. 2564
(Online) Gut Health: A Perspective from Experts
ถ่ายทอดสด
1.5 23 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Sleep and Stress in Covid-19 situation for Community Pharmacist” เครียด ภูมิคุ้มกันตก นอนไม่หลับ หมอยาช่วยได้
Webinar
1 24 ก.พ. 2564
(online) Updates on Covid-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluation
webinar
2 24 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era”
ออนไลน์
2 24 ก.พ. 2564
การประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางออนไลน์ (webinar) เรื่อง สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง (Moisturizers in cosmetic products for skin problems and diseases)
Webinar
6 25 ก.พ. 2564
การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ออนไลน์
1.5 25 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 25 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” (เลื่อนการจัดประชุมฯ เป็นปี 2565)
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4 27 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564
(Online) เจ็บคอ หายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฎิชีวนะ
ถ่ายทอดสด
1 28 ก.พ. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 1
โรงพยาบาลสวนปรุง
52.5 01 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
โครงการประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล
Webinar ถ่ายทอดสดภาพและเสียงจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12.25 01 มี.ค. 2564 - 02 มี.ค. 2564
(online) Creating an Effective Validation Master Plan (VMP)
webinar
2 06 มี.ค. 2564
(Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?
ถ่ายทอดสด
1 06 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์ครั้งที่ 1 (Ambulatory Medicine Vol. 1”
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
6.25 06 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 06 มี.ค. 2564 - 12 มิ.ย. 2564
(Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health
ถ่ายทอดสด
1 07 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 10 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Scientific and expert approach on quality of antibiotic in drugstore and patient focus
Webinar
1 10 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy (ประชุมแบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 11 มี.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลสวนปรุง
9.75 11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564 (Short course of infectious diseases 2021)
ผ่านทางระบบออนไลน์
12 13 มี.ค. 2564 - 14 มี.ค. 2564
(Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถ่ายทอดสด
1.5 13 มี.ค. 2564
(Online) แนวทางการดูแลผู้ป่วย ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 14 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกรรมที่ 1)
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และโรงแรมในต่างจังหวัด
11.25 15 มี.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
(online) Contamination Control Strategy in Pharma and Biopharma Manufacturing
Webinar
2 15 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ หัวข้อ “Challenges in Health Promotion and Innovation” (รูปแบบออนไลน์)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 16 มี.ค. 2564 - 18 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (ประชุมแบบ Online และแบบ Onsite)
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
18.75 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
Virtual Conference
18 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment
Webinar
1.5 17 มี.ค. 2564
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33
โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
11.75 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
2 17 มี.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 มี.ค. 2564
(Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management
ถ่ายทอดสด
3 19 มี.ค. 2564
(Online) What’s new in new Thailand GERD Guideline 2020
ถ่ายทอดสด
1 20 มี.ค. 2564
(Online) หลักการดูแลผู้ป่วยท้องผูกที่พบบ่อยในร้านยา
ถ่ายทอดสด
1 21 มี.ค. 2564
(Online) Allergy and Pain Management
ถ่ายทอดสด
3 21 มี.ค. 2564
การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ครั้งที่ 1/2564
6 21 มี.ค. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 11 ช่วงที่ 3
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
27 22 มี.ค. 2564 - 02 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Probiotic yeast: New area research on immunity
Webinar
1 25 มี.ค. 2564
All’s About Warfarin Interaction (EP.3)
Online Webinar
1.5 25 มี.ค. 2564
(Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
ถ่ายทอดสด
2 25 มี.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 25 มี.ค. 2564
Upstream to Downstream on Drug Quality
online
2.25 27 มี.ค. 2564
(Online)The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy
ถ่ายทอดสด
1.5 27 มี.ค. 2564
(Online) Let’s Talk About Gut Health
ถ่ายทอดสด
2 27 มี.ค. 2564
(Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง
ถ่ายทอดสด
1 28 มี.ค. 2564
Telepharmacy Summit 2021-การเตรียมพร้อ้มของเภสัชกรต่อการให้บริกการเภสัชกรรมทางไกล
online
1 28 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่น 1
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
78 28 มี.ค. 2564 - 08 ส.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)” (ประชุมแบบออนไลน์)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.75 29 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา”
ออนไลน์
1.5 30 มี.ค. 2564
โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชา และกัญชง จังหวัดอุบลราชธานี
ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
9 02 เม.ย. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 3 รอบที่ 5
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 02 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 12 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 02 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 12 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 02 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 02 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 02 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
การประชุมเสวนาพิเศษเรื่อง "Telepharmacy”
ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2.25 03 เม.ย. 2564
(Online) Pharmaceutical TOR: Therapeutic equivalence criteria and Price performance framework
ถ่ายทอดสด
3.5 05 เม.ย. 2564
งานประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 1 Pharmacotherapy management of diabetes in CKD patients: Highlights from new KDIGO 2020
Webinar
1.5 06 เม.ย. 2564
โครงการอบรม เรื่อง 7th Conference on Drug Quality “Elemental impurities: Principle, Impact and Application”
โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
9 08 เม.ย. 2564 - 09 เม.ย. 2564
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้อาจารย์แหล่งฝึก Cancer care refresh for Rx CMU preceptor
Webinar
8.75 10 เม.ย. 2564 - 08 พ.ค. 2564
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 1: “HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management
ถ่ายทอดสด
1 19 เม.ย. 2564
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เรื่อง "Engaged or Lost: students' perpectives in online learning"
1.5 19 เม.ย. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 23 เม.ย. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter I Community Acquired Infections
ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564
Role of Pharmacist in Anticoagulant Drugs
online
2.75 25 เม.ย. 2564
(Online)Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Management
ถ่ายทอดสด
1 25 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การบาดเจ็บจากการกระแทก : ดูแลได้อย่างไร”
สมุทรปราการ
1.5 25 เม.ย. 2564
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เรื่อง "Pain without Gain: Teachers' perspectives in online learning"
1.5 26 เม.ย. 2564
Evidence base medicine * How to read medical journal
online
6 27 เม.ย. 2564
การอบรมวิชาการ ZOOM webinar meeting เรื่อง การขึ้นทะเบียนยาในต่างประเทศ
18 27 เม.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (ระบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 28 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
(online) New Terminal Panel HEPA filter for Life Science
Webinar
1.5 28 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2021
รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
20 28 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training
ประชุมออนไลน์
12.5 29 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลผู้ป่วยไมเกรนฉบับเภสัชกร”
ออนไลน์
1.5 29 เม.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 29 เม.ย. 2564
(Online) รู้ทันกฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act or PDPA) และการปรับตัวของงานวิชาชีพเภสัชกรรม (EP.1)
ถ่ายทอดสด
3 30 เม.ย. 2564
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 9 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข และ ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
21.5 01 พ.ค. 2564 - 03 พ.ค. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม) Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care: Certificate in Pharmacy (Routine pharmacy practice to cl
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 03 พ.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2564
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 03 พ.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2564
การประชุมวิชาการภาคบรรยายเพื่อการอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 03 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 9 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข และ ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
18 04 พ.ค. 2564 - 09 พ.ค. 2564
การประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Antihypertensive management in chronic kidney disease patients:Overview of the 2021 KDIGO hypertension guideline”
Webinar
1.5 08 พ.ค. 2564
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Pharmaco-informatics in Telepharmacy & Update on the management of dyslipidemia for community pharmacist
online
1.5 09 พ.ค. 2564
(Online) การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม
ถ่ายทอดสด
1 09 พ.ค. 2564
(Online) Allergy is All Around: Allergy Care during COVID-19
ถ่ายทอดสด
1.5 09 พ.ค. 2564
การฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ: โมดูล 1 Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE): Module 1
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams
30 10 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
โครงการอบรมโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex
12.5 13 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกร เรื่อง MICROBIOME TOWARDS ACNE PATHOLOGY
Webinar
2.5 13 พ.ค. 2564
การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดแบบ ประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar)
3 14 พ.ค. 2564
Beyond ESAs in Renal Anemia
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 14 พ.ค. 2564
The Road to Overcome COVID-19
online
1 14 พ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 14/2564 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter II : Hospital Acquired Infections
ห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 15 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2564
(online) Efficient batch record design ; GMP and data integrity compliance
webinar
2 15 พ.ค. 2564
(Online) Tracking Allergy Treatment with Allergy Care Application
ถ่ายทอดสด
1.5 16 พ.ค. 2564
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เรื่อง "Is Blended learning Effective in Health Professional Education?"
1.5 17 พ.ค. 2564
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน (webinar) เรื่อง Dysbiosis Impact on Women Health ภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล และผลกระทบต่อสุขภาพของสตรี
Webinar
1.5 18 พ.ค. 2564
โครงการอบรมทรัพยากรจุลินทรีย์: การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากแอคติโนแบคทีเรีย (Microbial Resources: Preservation and Application of Actinobacteria)
Webinar
2.75 18 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical implementations
ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น
8.5 19 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (Effective Cross-cultural Communication in Pharmacy Practice) รูปแบบ Onsite และ Online
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
15 19 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era”
ออนไลน์
1 19 พ.ค. 2564
Social and Administrative Pharmacy Graduate Studies and Research Conference 2021: Momentum for Change in Primary Care Pharmacy during Digital and Transformative Era
Online
9 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Application of Cannabis in cosmetics and Healthy products)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.75 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
ประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7
ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ ระบบ Video conference ผ่าน โปรแกรม Zoom
3 20 พ.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการ 32nd TASP Annual Scientific Meeting 2021 เรื่อง “BACK PAIN” (Virtual Meeting)
ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
11.5 21 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564
(online) How to optimize your water system
webinar
2 21 พ.ค. 2564
(online) The key success to batch record review and batch release
webinar
2 22 พ.ค. 2564
(Online) การจัดการโรคกรดไหลย้อนอย่างถูกวิธี
ถ่ายทอดสด
1 23 พ.ค. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 24 พ.ค. 2564 - 28 พ.ค. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง
คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 24 พ.ค. 2564 - 28 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้”
ออนไลน์
1 25 พ.ค. 2564
(Online) World Digestive Health Day - Gut Updates and Trends Summit
ถ่ายทอดสด
3 26 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “PHARMACIST AND TELEPHARMACY SERVICES IN THE LIGHT OF COVID-19”
Webinar
10 28 พ.ค. 2564 - 29 พ.ค. 2564
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจาปี 2564 (ครั้งที่ 36) 36th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS36) THEME: Herbal and Traditional Medicine “Modernization of herbal medicines for global emerging diseases and healthcar
Webinar
2.5 28 พ.ค. 2564
(Online) หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
ถ่ายทอดสด
6 28 พ.ค. 2564
(Online)2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 2: “nAMD Management in 2021: What do we need to know?”
ถ่ายทอดสด
1 28 พ.ค. 2564
โครงการบริการวิชาการ : ความรู้เรื่องวัคซีนโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5 29 พ.ค. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน ในการให้คำปรึกษาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
7 29 พ.ค. 2564 - 12 ก.ค. 2564
(Online)Srengthening the immune system during covid-19 pandemic : evidence based herbal and food supplement
ถ่ายทอดสด
2 29 พ.ค. 2564
(Online) Managing patients with Headache or Sore Throat
ถ่ายทอดสด
1.5 30 พ.ค. 2564
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Self-protection from inside in the lack of a vaccine during pandemic.
ออนไลน์ผ่านระบบ Ms Teams
1 30 พ.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 2
ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ จำนวน 22 แห่ง
48 01 มิ.ย. 2564 - 12 มิ.ย. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 3 รอบที่ 6
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 04 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 12 รอบที่ 6
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 04 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง How to manage insomnia, stress and anxiety for social life
Zooms
1 06 มิ.ย. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 2
โรงพยาบาลสวนปรุง
30 07 มิ.ย. 2564 - 18 มิ.ย. 2564
(Online)Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out
ถ่ายทอดสด
1.5 07 มิ.ย. 2564
US-Thai Pharmacy Education Consortium
Webinar
4.25 07 มิ.ย. 2564 - 09 มิ.ย. 2564
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18/2564 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research)
Webinar
37 07 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
online
1.5 08 มิ.ย. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชา “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (ประชุมระบบออนไลน์)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมระบบออนไลน์)
22.5 08 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรม เรื่อง Patient Safety (Group of drugs)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17.75 09 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
Online
10.5 10 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
12 10 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
(Online) 5th Global Microbiota Summit - Science that is worth sharing
ถ่ายทอดสด
1.5 11 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง The New Normal COVID-19: Challenging the Pharmacists’ Role
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.5 12 มิ.ย. 2564
How to screening dry eye disease in pharmacy
ออนไลน์
1.5 12 มิ.ย. 2564
(Online) World Allergy Week 2021: The South East Asia - SEA Allergy Forum For Effective Management of Allergic Rhinitis
ถ่ายทอดสด
1.5 15 มิ.ย. 2564
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19
ผ่านโปรกรม Zoom และมีการบันทึกการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19 ไว้
3 15 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564
การประชุมผ่าน Virtual conference
1.5 16 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : The Overview in common cold and Burden of Antibiotic use , Migraine Headaches management, Smoking Cessation in Community Pharmacy and Skin & Soft Tissue infections
รูปแบบ Video Conference ผ่านทาง Zoom
6 17 มิ.ย. 2564
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 3: “Now Approved indications update: Overview of Omalizumab from the past to the present”
ถ่ายทอดสด
1 17 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 17 มิ.ย. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 เรื่อง Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 19 มิ.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564
Managing Blocked Nose in the New Normal Era
on line
1 20 มิ.ย. 2564
(Online) รู้ทันกรดไหลย้อน ยุคโควิด-19
ถ่ายทอดสด
1 20 มิ.ย. 2564
(Online) Pharmaceutical characteristics of female sex hormones for gynecologic disorders
ถ่ายทอดสด
3 20 มิ.ย. 2564
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 21/2564 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
Webinar
29.5 21 มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Common disease in Drugstore (Insomnia, Diarrhea and IBS treatment) for Community Pharmacist.
3 21 มิ.ย. 2564
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2021)
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.5 23 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
2.75 23 มิ.ย. 2564
(Online) Pharmacy Management of Allergic Disease during COVID-19 Pandemic
ถ่ายทอดสด
1 23 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ทางเภสัชศาสตร์: ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาใหม่ (Pharmaceutical AI: AI in drug discovery)
Webinar
1.5 24 มิ.ย. 2564
(Online)How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?
ถ่ายทอดสด
1 25 มิ.ย. 2564
งานประชุมวิชาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
2 25 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training”
ห้องประชุมอาคารบางกอกดรัก
3 26 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How High Potentcy Statins are efficient treatment for patients with Dyslipidemia
1 27 มิ.ย. 2564
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 Era: Digital Tools for Healthcare Services & Get to Know Dementia Deeper!
online
1.5 27 มิ.ย. 2564
(Online) "ROLE OF DERMOCOSMETIC IN HYPERPIGMENTATION” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
ถ่ายทอดสด
1 27 มิ.ย. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 11 ช่วงที่ 4
โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
29.5 28 มิ.ย. 2564 - 09 ก.ค. 2564
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 4: “Medication Safety during the COVID-19 for Diabetic patients”
ถ่ายทอดสด
1 28 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “รอบรู้เรื่องยาเด็ก”
ออนไลน์
1.5 28 มิ.ย. 2564
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๓ (HoRNets 2021) (Research to Innovation: จากงานวิจัยมุ่งสู่นวัตกรรม) ประจำปี ๒๕๖๔
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
11.5 30 มิ.ย. 2564 - 02 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ Vaccine handling in non-hospital sites: lessons learn from mass vaccination situation
webinar
1.5 01 ก.ค. 2564
(Online) Chemotherapy Selection for Hospitals
ถ่ายทอดสด
1.5 02 ก.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom
3.5 03 ก.ค. 2564
(Online)The Role of Vitamins and Minerals in The Immune System Functions
ถ่ายทอดสด
1 03 ก.ค. 2564
(Online) Responding to the Challenges in Non-Communicable Diseases (NCDs) Management During COVID-19 Pandemic
ถ่ายทอดสด
2.5 03 ก.ค. 2564
งานประชุมวิชาการออนไลน์ “สมุนไพรไทย: ความหวังในการรักษาโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของเภสัชกร (RSU model)”
Online Seminar via Microsoft Teams
2 03 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน”
ออนไลน์
1.5 04 ก.ค. 2564
(Online) Contraception and Covid-19 vaccination in Thailand : What do Pharmacists need to know about Combined Oral Contraceptive (COC) management?”
ถ่ายทอดสด
1.5 04 ก.ค. 2564
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ Pharmacotherapy in neurology 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 04 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Prostaglandin analogs in the treatment of glaucoma
Webinar
1.5 06 ก.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021): update on infectious diseases and pharmacotherapy
11.5 08 ก.ค. 2564 - 09 ก.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom
3.5 10 ก.ค. 2564
(Online)Inhalation Devices Recommendation and Training During COVID-19 Pandemic
ถ่ายทอดสด
1 10 ก.ค. 2564
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม กิจกรรม อบรมหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง สำหรับเภสัชกร
ผ่านระบบเรียนออนไลน์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
11.25 10 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564
(Online) รับมืออาการปวดศีรษะ ยุคโควิด 19
ถ่ายทอดสด
1 11 ก.ค. 2564
(Online) Breakthrough Whitening Agent to Inhibit Human Tyrosine
ถ่ายทอดสด
1 11 ก.ค. 2564
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ Pharmacotherapy in neurology 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 11 ก.ค. 2564
Breakthrough sterile product manufacturing challenges from regulatory to reality
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จำกัด สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.5 14 ก.ค. 2564 - 15 ก.ค. 2564
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 "Update Diabetes Management and Holistic Care 2021"
รูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์
14 14 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Health impact from new normal and urban lifestyle.
3 14 ก.ค. 2564
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 5: “What’s New in Migraine Prophylaxis; The Pharmacist’s Role
ถ่ายทอดสด
1 14 ก.ค. 2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ช่วงที่ 2
โรงพยาบาลสวนปรุง
4.5 15 ก.ค. 2564 - 16 ก.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 16 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners”
ออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom meeting
10 17 ก.ค. 2564 - 18 ก.ค. 2564
(Online) “การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโพรไบโอติกและการป้องกันการติดเชื้อสำหรับลูกน้อย”
ถ่ายทอดสด
1 17 ก.ค. 2564
(Online) Common Orthopedics in Daily life
ถ่ายทอดสด
2 17 ก.ค. 2564
(Online) PHARMACY SUMMER CAMP #The1st Class
ถ่ายทอดสด
2 18 ก.ค. 2564
ChulaPharmaTalk เรื่อง Allergic & Pain Management in COVID-19 Pandemic
Webinar
2.5 18 ก.ค. 2564
งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 1 (Covid-19 vaccine update: Those that work - and the others on the way)
การบรรยายผ่าน Microsoft Team.
2 20 ก.ค. 2564 - 21 ก.ค. 2564
(Online) A new device for asthma patients completes an unmet need
ถ่ายทอดสด
1 21 ก.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Critical care Pharmacotherapy 2021 “From Heart to Head” ครั้งที่ 1 (The Series of Heart Failure (HF) Care Episode#1 : Overview of Heart Failure)
2 21 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564
การประชุมผ่าน Virtual conference
1.5 21 ก.ค. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง "การจัดทำ Graphical Abstract" (รูปแบบ Hybrid workshop)
online ผ่านโปรแกรม MS team
9 22 ก.ค. 2564 - 23 ก.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 22 ก.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการประจำปี : ร้านขายยา ซูรูฮะ
6 23 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2021
ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
13.5 24 ก.ค. 2564 - 25 ก.ค. 2564
ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ Pharmacotherapy in psychiatry 1-2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 25 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine: practical points for storage and preparation
Webinar
1.5 27 ก.ค. 2564
(Online)“Covid-19 Update: Sharing Practice of Management in Military hospital and Good Pharmaceutical Procurement”
ถ่ายทอดสด
3 29 ก.ค. 2564
Webinar: Interprofessional Education in Japan and ASEAN countries
Online
1 30 ก.ค. 2564
บริการวิชาการ: แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 30 ก.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “จ่ายยาปลอดภัยในผู้ป่วย Gerd”
ออนไลน์
1.5 30 ก.ค. 2564
2021 US-Thai Pharmacy Consortium Meeting (Post-conference)
Webinar
1.5 30 ก.ค. 2564
(online) How to succeed in conducting temperature mapping of storage area
Webinar
2.5 31 ก.ค. 2564
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ: โมดูล 2 Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE): Module 2
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams
12 31 ก.ค. 2564 - 01 ส.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 02 ส.ค. 2564
(Online) “Pharmacology and role of EGb 761® – A Novel Approach For MCI & Dementia”
ถ่ายทอดสด
1 03 ส.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การบรรยายผ่านระบบ MS Team 2 ชั่วโมง 30 นาที
2.5 03 ส.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Critical care Pharmacotherapy 2021 “From Heart to Head” ครั้งที่ 2 Advanced patient care for acute heart failure and cardiogenic shock.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms.Team
2 03 ส.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการกระจายยาผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา รุ่นที่ 3
Online
13.25 04 ส.ค. 2564 - 06 ส.ค. 2564
(online) The Monocyte Activation Test (MAT);An in-vitro pyrogen test for pharmaceutical batch release
Webinar
1 04 ส.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 13 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 04 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) ฟ้าทะลายโจร ในสภาวะวิกฤต: คุณภาพ ราคา และความปลอดภัย
Webinar
1.5 06 ส.ค. 2564
(Online) การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในเด็ก สำหรับเภสัชกรร้านยา
ถ่ายทอดสด
1 08 ส.ค. 2564
แลกเปลี่ยน RDU community
1 10 ส.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรม”
1.5 10 ส.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Critical care Pharmacotherapy 2021 “From Heart to Head” ครั้งที่ 3 Anticoagulation monitoring in intensive care unit : An improving quality of care into practice
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms.Team
2 10 ส.ค. 2564
โครงการอบรม เรื่อง 2021 APEC Good Registration Management (GRM) Regulatory Science Center of Excellence Workshop
Virtual meeting
4 10 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2
ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายทางไกล
6.5 14 ส.ค. 2564
งานประชุมวิชาการหัวข้อ “Intensive Course in Organ Transplantation” (รูปแบบออนไลน์)
Virtual Conference
12 14 ส.ค. 2564 - 15 ส.ค. 2564
(Online)Journey of ILD patients: When hope is not enough
ถ่ายทอดสด
2.5 14 ส.ค. 2564
(Online) SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS
ถ่ายทอดสด
1 15 ส.ค. 2564
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารยาและการจัดการความเสี่ยงของยาปฏิชีวนะ (antibiotics) และยาเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
5.5 16 ส.ค. 2564
A Brief Review of Carbapenems
ออนไลน์
1 18 ส.ค. 2564
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบ TaWai for Health สำหรับเภสัชกรชุมชน
3 18 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564
ประเด็น RDU hospital
3 19 ส.ค. 2564
(online) Reference Materials: Selection, Application and Preparation of Standards for Pharma
Webinar
1 19 ส.ค. 2564
โครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพ ยาสมุนไพร สารสกัด และวัตถุดิบ
Webinar
2.75 19 ส.ค. 2564
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM
96.75 19 ส.ค. 2564 - 26 พ.ย. 2564
“Expansion of Remdesivir Manufacturing Capacity to Meet Global Demand”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยากรจะบรรยายมาจากประเทศแคนาดา ผ่านระบบ Zoom
2 19 ส.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 20 ส.ค. 2564
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20
ผ่านทางระบบออนไลน์
8 21 ส.ค. 2564 - 22 ส.ค. 2564
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2
ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายทางไกล
4.25 21 ส.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) ​INDOOR AIR POLLUTION: AN INVISIBLE ENEMY TO ALLERGIC SUFFERERS DURING LOCKDOWN
Webinar
1 21 ส.ค. 2564
(Online)Pharmacy Care
ถ่ายทอดสด
2 22 ส.ค. 2564
(Online) Myths VS Facts about LNG emergency contraceptives
ถ่ายทอดสด
1.5 22 ส.ค. 2564
กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2021” เรื่อง Advancing in pharmaceutical sciences ครั้งที่ 1(online)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 22 ส.ค. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
18 23 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)
ผ่านระบบออนไลน์
3 23 ส.ค. 2564
โครงการจัดการหลักสูตร Non degree การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
96 23 ส.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพในยุค New Normal
6 24 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564
งานประชุมวิชาการกลางปี เครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ผ่านระบบออนไลน์ (EASY ASTHMA & COPD NETWORK MIDYEAR ONLINE MEETING) “The Journey to achieve control”
ผ่านระบบออนไลน์ (http://webcast.live14.com/eacc/)
2.5 24 ส.ค. 2564
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564
อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13.5 25 ส.ค. 2564 - 27 ส.ค. 2564
(online) QbD and CMA : concept to understanding
Webinar
2 26 ส.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 26 ส.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "The New ME: Multidisciplinary Expertise"
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Ms.Team
10 27 ส.ค. 2564 - 28 ส.ค. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Immunity in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Online
1.5 27 ส.ค. 2564
(Online)Optimum Electrolyte composition of Peritoneal Dialysis Solution
ถ่ายทอดสด
1 27 ส.ค. 2564
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2
ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายทางไกล
4.5 28 ส.ค. 2564
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้อาจารย์แหล่งฝึก หัวข้อ “Trends in the Use of Psychotropic Drugs during COVID-19:Evidence-based to Practice” และ "Antimicrobial Use: Back to basics"
Webinar
5.5 28 ส.ค. 2564
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ: โมดูล 3 Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE): Module 3
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams
6 28 ส.ค. 2564 - 29 ส.ค. 2564
(Online) Sore throat management and Disruption is the New Normal
ถ่ายทอดสด
1 29 ส.ค. 2564
Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 Era: Acute Pain management in Practice for Community Pharmacists
online
1.5 29 ส.ค. 2564
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24 29 ส.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564
“การเลือกใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด”
ออนไลน์
1.5 30 ส.ค. 2564
(Online) Biosimilar Concept and Things Beyond Similarities”
ถ่ายทอดสด
2 01 ก.ย. 2564
แนะนำเครื่องมือและระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงาน RDU community
3 02 ก.ย. 2564
(online) Fundamentals of steam sterilization and VHP in the pharmaceutical industry
Webinar
2 02 ก.ย. 2564
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 6: “Biologic Era in Psoriasis Treatment”
ถ่ายทอดสด
1 03 ก.ย. 2564
(online) GDP: different approaches to complying transportation requirements
Webinar
2 04 ก.ย. 2564
Allergic march: the development of atopic dermatitis (AD) in children and subsequent allergic rhinitis (AR) in adult
On line
1.5 04 ก.ย. 2564
2nd Annual Conference of the Thai Medical Mycology Forum (2nd ACT MYCOLOGY) ในหัวข้อ “Common Fungal Infection Management in Clinical Practice”
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
3 04 ก.ย. 2564
(Online)Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 1 - Current COVID-19 Treatment and Drug Administration
ถ่ายทอดสด
1.5 04 ก.ย. 2564
(Online) การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในยุคโควิด สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 04 ก.ย. 2564
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการดูแลจุดซ่อนเร้นในร้านขายยา
ONLINE
1.5 05 ก.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เรื่อง การยกระดับและพัฒนาทักษะของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
webinar
3 05 ก.ย. 2564
(Online)Pharmacy Care ครั้งที่ 2
ถ่ายทอดสด
2 05 ก.ย. 2564
(Online)COX-2 inhibitors in Dysmenorrhea management
ถ่ายทอดสด
1.5 05 ก.ย. 2564
Diamond saving in transplant patients
ออนไลน์
2 07 ก.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 เรื่อง MDCU congress 2021 “Revolutions in Global Health”
12.5 08 ก.ย. 2564 - 10 ก.ย. 2564
กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในหัวข้อ Roadmap of Regulation Development – Herbal Products
ONLINE - ZOOM Webinars
5 09 ก.ย. 2564
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation) เรื่อง Common pitfalls ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ได้รับการดูแลที่บ้าน
ผ่านระบบออนไลน์
1 09 ก.ย. 2564
(online) Self Inspection: A Risk-based Approach
Webinar
2.5 11 ก.ย. 2564
T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 3 เรื่อง “What’s Known and What’s New 2021: Anemia Management in CKD”
Webinar
2 12 ก.ย. 2564
(Online)Recent Update on the Treatment of Constipation
ถ่ายทอดสด
1 12 ก.ย. 2564
แลกเปลี่ยน RDU community
1 16 ก.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Unmask Hidden Species in Herbal Products by Chemical and DNA Profiles
Webianr
1 16 ก.ย. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ก.ย. 2564
(online) Vaccine Lot Release Process
Webinar
2 18 ก.ย. 2564
(Online) PMS and Dysmenorrhea management
ถ่ายทอดสด
1.5 18 ก.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
6 20 ก.ย. 2564 - 21 ก.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Policy Development to Support Patient Access to Innovative Medicine in Thailand
Webinar
2 21 ก.ย. 2564
การประชุมวิชาการชี้แจงแนวทางการจัดการและการเบิกจ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การชี้แจงผ่านการประชุมทางไกลด้านพิษวิทยาคลินิกผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู 1
ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex
8.5 22 ก.ย. 2564 - 08 ต.ค. 2564
การสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 (8th Adult and Travel Immunization Scientific Conference 2021)
online conference
18 22 ก.ย. 2564 - 24 ก.ย. 2564
งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 2 Direct Oral Anticoagulant Use: A Practical Guide to the Care
การบรรยายผ่าน Microsoft Team.
2 23 ก.ย. 2564 - 24 ก.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ: Pain Management and How to Deal with Maskne
รูปแบบ Video Conference ผ่านทาง Zoom
3 23 ก.ย. 2564
(Online)“New Insights for the Optimal Management of Allergic Diseases”
ถ่ายทอดสด
3 23 ก.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ศักยภาพของพืชกระท่อมในการนํามาใช้ทางการแพทย์
Webinar
1 23 ก.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 23 ก.ย. 2564
(Online)“How to select artificial tear for dry eye disease”
ถ่ายทอดสด
1.5 24 ก.ย. 2564
(Online) “ทิศทาง ความท้าทาย โอกาสและบทบาทของเภสัชกรในอนาคต”
ถ่ายทอดสด
1 25 ก.ย. 2564
การประชุมวิชาการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
5 26 ก.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ให้เภสัชกรดูแลคุณเรื่องเครื่องสําอาง
Webinar
1 28 ก.ย. 2564
ก้าวทันยาและวัคซีน Covid-19
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 29 ก.ย. 2564
การอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร โดย สภาเภสัชกรรม
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Webinar
10.75 02 ต.ค. 2564 - 09 ต.ค. 2564
(Online) Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 2 - Procurement and Management during COVID-19 Pandemic
ถ่ายทอดสด
1.5 02 ต.ค. 2564
(Online)“Pharmacy Care ครั้งที่ 3”
ถ่ายทอดสด
2 03 ต.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Critical care Pharmacotherapy 2021 “From Heart to Head” ครั้งที่ 4 Convulsive status epilepticus in intensive care unit: The Protocol-Driven Management.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ms.Team
2 05 ต.ค. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนสำหรับวัคซีน (Common Technical Dossier Preparation for Vaccines)
ณ ห้องประชุม องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
40 05 ต.ค. 2564 - 02 ธ.ค. 2564
New Updates from Food Division
Zoom Online
4 06 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่อง Nutrition for Preconception, Pregnancy Care
Webinar
2 06 ต.ค. 2564
การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter (รอบที่ 1)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 07 ต.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 07 ต.ค. 2564
การใช้งานระบบการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา (รอบ 1 )
3 08 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “ล้วงลึกจุดต่าง! อาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐานและโปรตีนเสริม”
ออนไลน์
1 08 ต.ค. 2564
(Online)“Challenges in Cardiovascular Disease Management in The New Era: Key update and Experience Sharing”
ถ่ายทอดสด
1.5 08 ต.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 08 ต.ค. 2564
หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร (หลักสูตรต่ออายุผู้ขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข) ประสบการณ์การใช้ยากัญชาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดย สภาเภสัชกรรม (รุ่นที่ 2)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webinar
4.75 09 ต.ค. 2564
(Online) “Optimizing Migraine treatment in drugstore”
ถ่ายทอดส
1.5 09 ต.ค. 2564
(Online)SGLT2 Inhibitors; What should we know until now?
ถ่ายทอดสด
1.5 10 ต.ค. 2564
OA-met-S: common comorbidities and the treatment options
online
1 10 ต.ค. 2564
การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter (รอบที่ 2)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 11 ต.ค. 2564
(Online) “Modalities of COX-2 inhibitor and tNSAIDs for Pain Management in COVID-19 Situation”
ถ่ายทอดสด
1 11 ต.ค. 2564
การใช้งานระบบการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา (รอบ 2 )
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3 12 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการ Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice
Online Meeting
8 14 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ต.ค. 2564
The Connection Journey : A Multidisciplinary Approach for Asthma Management
ออนไลน์
1 15 ต.ค. 2564
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง: ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัย โดย สภาเภสัชกรรม (รุ่นที่ 2)
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Webinar
6 16 ต.ค. 2564
(Online) “รู้ให้ทัน ไม่ตกเป็นเป้าของเชื้อโรค ด้วยแอลกอฮอล์เจล”
ถ่ายทอดสด
1 16 ต.ค. 2564
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47 "Disruption Challenges in Infectious Diseases"
ผ่านทางระบบออน์ไลน์
9.75 16 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564
Immunity in the New Normal
รูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom
3 16 ต.ค. 2564
(Online) กรดไหลย้อน ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
ถ่ายทอดสด
1 17 ต.ค. 2564
Dry eye-MGD: common comorbidities and the treatment options
online
1 17 ต.ค. 2564
ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology of Aescin and Menthol in Pain Management
สมาคมเภสัชกรรมมชุมชน (ประเทศไทย)
1.5 17 ต.ค. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 19 ต.ค. 2564 - 23 ต.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ “Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric”
ออนไลน์
1.5 19 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการชี้แจงแนวทางการจัดการและการเบิกจ่ายยาต้านพิษในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การชี้แจงผ่านการประชุมทางไกลด้านพิษวิทยาคลินิกผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู 2
ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex
8.5 20 ต.ค. 2564 - 05 พ.ย. 2564
งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 3 Antibiotics Smart Use: Skin and Soft Tissue Infections.
การบรรยายผ่าน Microsoft Team.
2 20 ต.ค. 2564 - 21 ต.ค. 2564
mRNA COVID-19 Vaccine: Considerations for Pharmacist Perspective
on line
1 20 ต.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 21 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Asian Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC2020/2021 Virtual Symposium) "Innovation to Transform Oncology Pharmacy Practice"
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.75 28 ต.ค. 2564 - 30 ต.ค. 2564
What's New in Migraine Prevention ?
Online webinar
1 29 ต.ค. 2564
(Online)“SEA Probiotic summit: Meet with the Experts”
ถ่ายทอดสด
1 30 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง optimal vancomycin dosing regimens in patients with renal impairment and dialysis patients
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 30 ต.ค. 2564
การประชุมใหญ่สามัญ สภจ. ประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.) เรื่อง บทบาทของเภสัชกร ในการให้บริการวัคซีน COVID-19
ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และwebinar
1 30 ต.ค. 2564
Challenge the Paradigm of What Is Excellent in Pharmacy Clinic and Practice Post-COVID-19 pandemic
2 30 ต.ค. 2564
(Online) “Oral Contraceptive Pill Management in new normal era”
ถ่ายทอดสด
2 31 ต.ค. 2564
Understanding Vaccine Value Chain: Why we need long term plan for vaccine? ความเข้าใจต่อห่วงโซ่คุณค่าของวัคซีน: ทำไมการวางแผนระยะยาวจึงมีความจำเป็นสำหรับวัคซีน
on line
2 31 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “เรื่องเข่าต้องให้ “ไว””
ออนไลน์
1.5 31 ต.ค. 2564
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 The 14th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
11 01 พ.ย. 2564 - 02 พ.ย. 2564
The Role of Pharmacy Practice in Ambulatory Care
15 01 พ.ย. 2564 - 20 พ.ย. 2564
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " Basal bolus insulin injection"
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 03 พ.ย. 2564
หลักการใช้ยาสูตินรีเวชให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในช่วงโควิด ที่เภสัชกรและร้านขายยาต้องรู้ และ ยาปรับฮอร์โมนแบบไหนที่ใช่คุณ
on line
3 04 พ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 04 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “แนวทางการให้คำแนะนำทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในร้านขายยา”
ออนไลน์
1.5 05 พ.ย. 2564
(Online) Informing the procurement process in real time
ถ่ายทอดสด
1.5 05 พ.ย. 2564
(Online)Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 3 - What’s next for COVID-19 Treatment and Vaccination
ถ่ายทอดสด
1.5 06 พ.ย. 2564
(Online) “Pharmacy Care ครั้งที่ 4”
ถ่ายทอดสด
3 07 พ.ย. 2564
(Online)New Concept of Vitamin D and Health Benefits
ถ่ายทอดสด
2 09 พ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training and Seminar on Complementary Medicines Research Update”
Online seminar
5.5 09 พ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 11 พ.ย. 2564
โครงการการพัฒนาการผลิต การดูแลและการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรม
4 12 พ.ย. 2564 - 17 ธ.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 12 พ.ย. 2564
การสัมมนา Webiminar กระท่อม..รู้ไว้ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
ผ่านทาง ZOOM/Facebook Live
2 12 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการ Essential Pain Management in the New Normal 2021 (Virtual Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
5.75 13 พ.ย. 2564
(Online) “Ignite Quality to Safety Matter”
ถ่ายทอดสด
2 13 พ.ย. 2564
(online) The day after GDP Site Master File
webinar
2 13 พ.ย. 2564
งานประชุม T-RPG webinar ครั้งที่ 4 เรื่อง Therapeutic management of chronic kidney disease-mineral and bone disorders
Webinar
2 13 พ.ย. 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
3 14 พ.ย. 2564
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16 หลัหสูตรเบื้องต้น
ณ ห้องประชุมใหม่ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข และผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM
9 15 พ.ย. 2564 - 16 พ.ย. 2564
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16 หลัหสูตรปฏิบัติการ
ณ ห้องประชุมใหญ่ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข
10.25 17 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564
งานประชุมวิชาการโรงพยาบาล ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564 หัวข้อ The new Normal Health Care in COVID-19 Era: การดูแลสุขภาพแนวใหม่ยุคโควิด-19
ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
32 17 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
virtual meeting
5 17 พ.ย. 2564
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564 "102 ปี โรงพยาบาลชลบุรี คุณภาพคู่คุณธรรม วิชาการก้าวล้ำ นำหน้าเรื่องวิจัย สู่วิถีใหม่ New Normal
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น ๙ โรงพยาบาลชลบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
5 18 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564
(Online) “2nd International Pediatric Cough Forum (IPCF) : A simplified tool for the diagnosis of chronic cough in children”
ถ่ายทอดสด
1 18 พ.ย. 2564
การอบรมระยะสั้นเรื่อง The Fourth Siriraj Antimicrobial Stewardship Conference
รูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom webinar
8.5 20 พ.ย. 2564 - 21 พ.ย. 2564
เภสัชศาสตร์ยุคโควิดและหลังโควิด
ออนไลน์
6 20 พ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2021”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 20 พ.ย. 2564 - 21 พ.ย. 2564
Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 Era: Acute Pain Management in SPORT INJURY Practice for Community Pharmacists
on line
1.5 21 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง The Pharmacist's Roles in the Management of MCI.
Webinar
1.5 21 พ.ย. 2564
(Online)รู้ทันอาการเจ็บคอ ก่อนรักษาให้ตรงจุด
ถ่ายทอดสด
1 21 พ.ย. 2564
(online) Isolator vs Biosafety Cabinet
Webinar
1.5 23 พ.ย. 2564
(Online)"Supporting self-care: sore throat Shaping the future of self-care, through Pharmacy"
ถ่ายทอดสด
1.5 23 พ.ย. 2564
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกรกลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านขายยาประจำปี 2564
4.5 25 พ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 25 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ปี 2564 “The Resilience of Pharma Industry in 2022 by PharMarketer Guru” และ “นักการตลาดยา กับการปรับตัวด้านดิจิทัลในยุคหลัง covid-19”
online
6 25 พ.ย. 2564
(Online)2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 7: “Role of IL-17A in Spondyloarthritis Management in 2021”
ถ่ายทอดสด
1 26 พ.ย. 2564
(Online) “South East Asia Symposium: Antimicrobial stewardship GRIP/AMR Commission: Bringing the pharmacy roadmaps to life”
ถ่ายทอดสด
1 26 พ.ย. 2564
Digital Transformation in Pharmacy Services
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
2 26 พ.ย. 2564
Guidance to ensure the safe handling of oral cytotoxic agents
ออนไลน์
1.25 27 พ.ย. 2564
(Online) "Managing Allergy in Children During the Pandemic"
ถ่ายทอดสด
1 27 พ.ย. 2564
(Online) "บอกลากลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาวของน้องสาว"
ถ่ายทอดสด
2 27 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Urinary stone and Role of Community Pharmacists.
Webinar
1 28 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการ Impact of Long-covid on NCD in urban people
ผ่านทางระบบออนไลน์
5 28 พ.ย. 2564
(Online) "Pharmacy Day on Topical Medicines"
ถ่ายทอดสด
2.5 28 พ.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “เรื่องไม่ลับของ “น้องสาว” และการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์”
ออนไลน์
1.5 28 พ.ย. 2564
โครงการอบรม เรื่อง 8th Conference on Drug Quality: “Reskill and Upskill on Pharmaceutical Specification”
Webinar
2 29 พ.ย. 2564
(Online) "Clues to diagnose and initial management of common dermatologic disease in community pharmacy"
ถ่ายทอดสด
1 29 พ.ย. 2564
Update on Hypertension Management in COVID-19 era
ออนไลน์
1.5 30 พ.ย. 2564
(Online) "What you need to know about ATK for Pharmacist"
ถ่ายทอดสด
1 30 พ.ย. 2564
(Online) Global Symposium: Antimicrobial stewardship GRIP/AMR Commission: Bringing the pharmacy roadmaps to life
ถ่ายทอดสด
1.5 30 พ.ย. 2564
The Complement of RCT, Real World Evidence of ARNI in Thailand
Webinar
1 30 พ.ย. 2564
การอบรม Introductory Course Regulatory Affairs ประจำปี 2564
Onsite - เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย / ทองหล่อ
3.25 01 ธ.ค. 2564
งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 5 Precision Medicine: Pharmacogenomics in real-world practice
การบรรยายผ่าน Microsoft Team.
2 02 ธ.ค. 2564 - 03 ธ.ค. 2564
(Online)“Accessing insulin : Price and other challenges”
ถ่ายทอดสด
2.5 04 ธ.ค. 2564
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " Alzheimer's Disease: Drug Discovery "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 08 ธ.ค. 2564
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Understanding population pharmacokinetics และ Monte Carlo Simulation and Clini-cal Application in Infectious Diseases Pharmacotherapy
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 11 ธ.ค. 2564
(Online)“Reveal the New You เผยผิวสุขภาพดีอย่างมั่นใจ”
ถ่ายทอดสด
1.5 11 ธ.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6
7 12 ธ.ค. 2564
ประชุมวิชาการเรื่อง "How Beta Glucan and Its New Derivative Glucan-CMF can Influence the Immune System"
ห้องประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 12 ธ.ค. 2564
(Online) “Pharmacy Care ครั้งที่ 5”
ถ่ายทอดสด
1 12 ธ.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Paracetamol: What's now and what's next?
Webinar
1 15 ธ.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ TPAC webinar เรื่อง : Innovation in routine service : Telepharmacy
Webinar
2 17 ธ.ค. 2564
งานประชุมวิชาการ ADCoPT webinar หัวข้อ ตอบข้อสงสัย ไขประเด็น ADR EP.2 แพ้ยาข้ามกัน ป้องกันอย่างไร
webinar
2 18 ธ.ค. 2564
ประชุมพัฒนาศักยภาพของเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ผ่านระบบออนไลน์
3.5 18 ธ.ค. 2564
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ"
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
4.5 19 ธ.ค. 2564
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เรื่อง “Essentials for Diabetes Educators 2022”
ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์
7.5 20 ธ.ค. 2564 - 21 ธ.ค. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง และติดตามปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด (Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring)
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
14.5 20 ธ.ค. 2564 - 22 ธ.ค. 2564
งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 4 Migraine Mitegation
การบรรยายผ่าน Microsoft Team.
2 21 ธ.ค. 2564 - 22 ธ.ค. 2564

» 455 รายการ