การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร (Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist) รุ่นที่ 1 (2565)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 10 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2565 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2022
19.5 11 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565
Albumin use in Critically ill patients
online
1 13 ม.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 13 ม.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 14 ม.ค. 2565
ร้านยาเดี่ยวจะเอาตัวรอดอย่างไรในยุคโควิด
ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting
1.5 16 ม.ค. 2565
การอบรม “24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine” โดย ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
13.5 19 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 3)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 19 ม.ค. 2565 - 09 ก.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 20 ม.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 21 ม.ค. 2565
(Online)"Role of Semi Occlusive Ointment in the Treatment & Prevention in Diaper Dermatitis"
ถ่ายทอดสด
1 23 ม.ค. 2565
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบออนไลน์ Cisco Webex
10 27 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
9.25 27 ม.ค. 2565 - 28 ม.ค. 2565
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) "
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 27 ม.ค. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2564
Online
2 29 ม.ค. 2565
งานประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceutical Training Courses ประจำปี 2565
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ PharMOOC คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 29 ม.ค. 2565 - 19 ก.พ. 2565
(Online)"Respiratory Solution Webinar"
ถ่ายทอดสด
2 30 ม.ค. 2565
การประเมินการแพ้ยา ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร และโฆษณาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ประชุม online ผ่าน Zoom meeting
1.5 06 ก.พ. 2565
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Basic ADR Course)
ZOOM
27.5 07 ก.พ. 2565 - 11 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการออนไลน์ “แนวทางการให้โภชนบำบัดในมุมมองของแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกและเภสัชกร สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
ออนไลน์
2 08 ก.พ. 2565
Aesthetic Treatment with Energy-based Device, Botulinum Toxin, and Dermal Fillers for Facial Rejuvenation
on line
1.5 11 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Men Health and Skin Health
Online
2.5 11 ก.พ. 2565
(Online) "EGb 761® ในการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู"
ถ่ายทอดสด
1.5 12 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ เรื่อง Drug Interactions: From PK/PD to Patient Safety & Optimal Outcomes
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
15.25 17 ก.พ. 2565 - 19 ก.พ. 2565
(online) Filter Validation and regulatory requirement in sterilizing filtration
webinar
2 18 ก.พ. 2565
Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases: Update & Practical 2022
ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.25 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
(Online) "Update Health Trends in Elderly Population"
ถ่ายทอดสด
1 20 ก.พ. 2565
ทางเลือกใหม่ของยาคุมกำเนิดข Drug of Choice for Contraceptive
on line
1.5 23 ก.พ. 2565
การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2022”
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
7.5 24 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565
ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมในการรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3" (3rd l-San stroke for Pharmacist)
ณ ห้องประชุม มิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.25 25 ก.พ. 2565
(online) Best practice to identify CQA and CPP in process validation
webinar
2.5 26 ก.พ. 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
2 27 ก.พ. 2565
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 22
on-site ที่อิมแพคเมืองทองธานี และมี online ผ่าน platform ของสถาบัน
17.5 09 มี.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.5 28 มี.ค. 2565 - 30 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้น การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse
18 28 มี.ค. 2565 - 30 มี.ค. 2565
โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 เรื่อง Optimizing cancer care; learn for our patients
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
10 31 มี.ค. 2565 - 01 เม.ย. 2565
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic abnormalities, ADR/DI management, PK/PD applications)
ออนไลน์
18 08 มิ.ย. 2565 - 10 มิ.ย. 2565

» 37 รายการ