การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 12 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 รอบที่ 3 (ช่วง 3 เดือน)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
[WEBINAR] สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 (Current Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st Century)
Online via Zoom
3 09 ม.ค. 2564
ประชุมวิชาการโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุม สำนักงานกลักประกันสุขาภแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
6 10 ม.ค. 2564
กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ช่วงที่ 1
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
31.5 11 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/อบรมระยะสั้น การอบรมครั้งที่ 23 "23rd Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference)
10 14 ม.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ม.ค. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 1
ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.5 16 ม.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "พื้นฐานเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้"
Webinar
1.5 19 ม.ค. 2564
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 2)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 20 ม.ค. 2564 - 10 ก.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก" เรื่อง Professional Practice Seminar 2564
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.5 21 ม.ค. 2564 - 22 ม.ค. 2564
(Online) PM2.5 : อันตราย และการคัดเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน (Anti-PM2.5 Pollution Mask)
ถ่ายทอดสด
1 24 ม.ค. 2564
(Online) Role of Alginate in Thailand GERD guideline 2563
ถ่ายทอดสด
1 24 ม.ค. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการตรวจยีน HLA-B*1502 เพื่อป้องกันการแพ้ยา carbamazepine"
Webinar
1.5 26 ม.ค. 2564
(Online) “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างยา และการประยุกต์ใช้ Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) ในการคัดเลือกยา”
3.5 26 ม.ค. 2564
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2
11.25 28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.75 28 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
9 28 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2
ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 30 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
30 01 ก.พ. 2564 - 02 มิ.ย. 2564
เภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Pharmacist and Telepharmacy)
รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
12 01 ก.พ. 2564 - 02 ก.พ. 2564
งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGx and Its Application for ADR Prevention เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการตรวจยีน HLA-B*5801 เพื่อป้องกันการแพ้ยา allopurinol"
Webinar
1.5 02 ก.พ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13/2564 เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ถ่ายทอดสดภาพและเสียงจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.25 05 ก.พ. 2564
(Online) Pharmacy Academic Day
ถ่ายทอดสด
4 07 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Updated favipiravir and remdesivir: What is the pharmacist’s role?
Webinar
1 11 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 11 ก.พ. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง ศิลปะการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานบริหารด้านเภสัชกรรม (The Art of Interpersonal Communication in Pharmacy Management)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 17 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (4th l-San Stroke for Pharmacist)
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 18 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2564 “Sustainable Quality in Crisis Situation :การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วิกฤต”
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.75 18 ก.พ. 2564 - 19 ก.พ. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพร ใช้อย่างไรในชีวิตจริง สำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยา”
ณ. ห้องมงกุฏเพชร1 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2.5 21 ก.พ. 2564
(Online) Essential Oils, The 1st Powerful & Safe choice in Pain Relief
ถ่ายทอดสด
1 21 ก.พ. 2564
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Telepharmacy Update EP1: No Pain You Gain
ออนไลน์
1.5 21 ก.พ. 2564
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
การประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
4 21 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ Product Information Leaflet and Box Warnings (Pil-Box) ผ่านระบบออนไลน์
ผ่านระบบออน์ไลน์
15 22 ก.พ. 2564 - 24 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการ เรื่อง Important of Glucovigilance during COVID 19 pandemic
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
1 23 ก.พ. 2564
(Online)แชร์ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
ถ่ายทอดสด
2.5 23 ก.พ. 2564
(Online) Gut Health: A Perspective from Experts
ถ่ายทอดสด
1.5 23 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Sleep and Stress in Covid-19 situation for Community Pharmacist” เครียด ภูมิคุ้มกันตก นอนไม่หลับ หมอยาช่วยได้
Webinar
1 24 ก.พ. 2564
(online) Updates on Covid-19 vaccines: Technology platform, safety and efficacy evaluation
webinar
2 24 ก.พ. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era”
ออนไลน์
2 24 ก.พ. 2564
การประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางออนไลน์ (webinar) เรื่อง สารเพิ่มความชุ่มชื้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับโรคและปัญหาของผิวหนัง (Moisturizers in cosmetic products for skin problems and diseases)
Webinar
6 25 ก.พ. 2564
การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ออนไลน์
1.5 25 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 25 ก.พ. 2564
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” (เลื่อนการจัดประชุมฯ เป็นปี 2565)
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
4 27 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564
(Online) เจ็บคอ หายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฎิชีวนะ
ถ่ายทอดสด
1 28 ก.พ. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2564 ช่วงที่ 1
โรงพยาบาลสวนปรุง
52.5 01 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
โครงการประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแลยากับการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล
Webinar ถ่ายทอดสดภาพและเสียงจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12.25 01 มี.ค. 2564 - 02 มี.ค. 2564
(online) Creating an Effective Validation Master Plan (VMP)
webinar
2 06 มี.ค. 2564
(Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?
ถ่ายทอดสด
1 06 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์ครั้งที่ 1 (Ambulatory Medicine Vol. 1”
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
6.25 06 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 06 มี.ค. 2564 - 12 มิ.ย. 2564
(Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health
ถ่ายทอดสด
1 07 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 10 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Scientific and expert approach on quality of antibiotic in drugstore and patient focus
Webinar
1 10 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy (ประชุมแบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลสวนปรุง
9.75 11 มี.ค. 2564 - 12 มี.ค. 2564
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564 (Short course of infectious diseases 2021)
ผ่านทางระบบออนไลน์
12 13 มี.ค. 2564 - 14 มี.ค. 2564
(Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถ่ายทอดสด
1.5 13 มี.ค. 2564
(Online) แนวทางการดูแลผู้ป่วย ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 14 มี.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกรรมที่ 1)
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และโรงแรมในต่างจังหวัด
11.25 15 มี.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
(online) Contamination Control Strategy in Pharma and Biopharma Manufacturing
Webinar
2 15 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ หัวข้อ “Challenges in Health Promotion and Innovation” (รูปแบบออนไลน์)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 16 มี.ค. 2564 - 18 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (ประชุมแบบ Online และแบบ Onsite)
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
18.75 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
Virtual Conference
18 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment
Webinar
1.5 17 มี.ค. 2564
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33
โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
11.75 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
2 17 มี.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 มี.ค. 2564
(Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management
ถ่ายทอดสด
3 19 มี.ค. 2564
(Online) What’s new in new Thailand GERD Guideline 2020
ถ่ายทอดสด
1 20 มี.ค. 2564
(Online) หลักการดูแลผู้ป่วยท้องผูกที่พบบ่อยในร้านยา
ถ่ายทอดสด
1 21 มี.ค. 2564
(Online) Allergy and Pain Management
ถ่ายทอดสด
3 21 มี.ค. 2564
การประชุมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ครั้งที่ 1/2564
6 21 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง Probiotic yeast: New area research on immunity
Webinar
1 25 มี.ค. 2564
All’s About Warfarin Interaction (EP.3)
Online Webinar
1.5 25 มี.ค. 2564
(Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
ถ่ายทอดสด
2 25 มี.ค. 2564
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 25 มี.ค. 2564
Upstream to Downstream on Drug Quality
online
2.25 27 มี.ค. 2564
(Online)The pharmacological potential of Chamomile Extract for oral problem in community Pharmacy
ถ่ายทอดสด
1.5 27 มี.ค. 2564
(Online) Let’s Talk About Gut Health
ถ่ายทอดสด
2 27 มี.ค. 2564
(Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง
ถ่ายทอดสด
1 28 มี.ค. 2564
Telepharmacy Summit 2021-การเตรียมพร้อ้มของเภสัชกรต่อการให้บริกการเภสัชกรรมทางไกล
online
1 28 มี.ค. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)” (ประชุมแบบออนไลน์)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.75 29 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา”
ออนไลน์
1.5 30 มี.ค. 2564
โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชา และกัญชง จังหวัดอุบลราชธานี
ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
9 02 เม.ย. 2564
การประชุมเสวนาพิเศษเรื่อง "Telepharmacy”
ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2.25 03 เม.ย. 2564
(Online) Pharmaceutical TOR: Therapeutic equivalence criteria and Price performance framework
ถ่ายทอดสด
3.5 05 เม.ย. 2564
งานประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 1 Pharmacotherapy management of diabetes in CKD patients: Highlights from new KDIGO 2020
Webinar
1.5 06 เม.ย. 2564
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 1: “HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management
ถ่ายทอดสด
1 19 เม.ย. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter I Community Acquired Infections
ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 24 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2564
(Online)Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Management
ถ่ายทอดสด
1 25 เม.ย. 2564
(Online) PHARMACY SUMMER CAMP #The1st Class
ถ่ายทอดสด
2 25 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การบาดเจ็บจากการกระแทก : ดูแลได้อย่างไร”
สมุทรปราการ
1.5 25 เม.ย. 2564
(Online)How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?
ถ่ายทอดสด
1 26 เม.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (ระบบ Online)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 28 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
(online) New Terminal Panel HEPA filter for Life Science
Webinar
1.5 28 เม.ย. 2564
Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines and Technology for Pharmacist Training
ประชุมออนไลน์
12.5 29 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลผู้ป่วยไมเกรนฉบับเภสัชกร”
ออนไลน์
1.5 29 เม.ย. 2564
(Online) รู้ทันกฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act or PDPA) และการปรับตัวของงานวิชาชีพเภสัชกรรม (EP.1)
ถ่ายทอดสด
3 30 เม.ย. 2564
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม) Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care: Certificate in Pharmacy (Routine pharmacy practice to cl
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 03 พ.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2564
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 03 พ.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2564
การประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Antihypertensive management in chronic kidney disease patients:Overview of the 2021 KDIGO hypertension guideline”
Webinar
1.5 08 พ.ค. 2564
โครงการอบรมโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ผ่านทางระบบออนไลน์
12.5 13 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดแบบ ประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar)
3 14 พ.ค. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 14/2564 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter II : Hospital Acquired Infections
ห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 15 พ.ค. 2564 - 16 พ.ค. 2564
(online) Efficient batch record design ; GMP and data integrity compliance
webinar
2 15 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical implementations
ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น
8.5 19 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 19 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
Social and Administrative Pharmacy Graduate Studies and Research Conference 2021: Momentum for Change in Primary Care Pharmacy during Digital and Transformative Era
Online
8.5 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564
การประชุมวิชาการ 32nd TASP Annual Scientific Meeting 2021 เรื่อง “BACK PAIN” (Virtual Meeting)
ผ่านทางระบบออนไลน์
11.5 21 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564
(online) How to optimize your water system
webinar
2 21 พ.ค. 2564
(online) The key success to batch record review and batch release
webinar
2 22 พ.ค. 2564
Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)
Online
10.5 10 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
ผ่านระบบออนไลน์
12 10 มิ.ย. 2564 - 11 มิ.ย. 2564
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรม เรื่อง Patient Safety (Group of drugs)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17.75 10 มิ.ย. 2564 - 12 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง The New Normal COVID-19: Challenging the Pharmacists’ Role
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.5 12 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 เรื่อง Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 19 มิ.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2021)
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
11 23 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”
ผ่านระบบออนไลน์
1.75 23 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ "The New ME: Multidisciplinary Expertise"
ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารคลินิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
10 28 มิ.ย. 2564 - 29 มิ.ย. 2564
Breakthrough sterile product manufacturing challenges from regulatory to reality
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จำกัด สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
10.5 14 ก.ค. 2564 - 15 ก.ค. 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
3 05 ก.ย. 2564

» 126 รายการ