การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 4” The Development of Collective Leaders for Monitoring and Managing Drug System (DCLM)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงแรมในกรุงเทพมมหานคร และพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
22.25 05 ม.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือดCertified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
30 06 ม.ค. 2563 - 01 พ.ค. 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
73.5 09 ม.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563
การประชุมวิชาการ Open House 2020 เรื่อง Modern Pharmacy Practices 2020
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต
3 12 ม.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลในการตรวจติดตามระดับยา Vancomycin ในเลือด
ณ ห้อง 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3 12 ม.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 1
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 12 ม.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2020”
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27.5 13 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร รุ่นที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
11.5 13 ม.ค. 2563 - 14 ม.ค. 2563
Update in Ambulatory Pharmacotherapy 2019 ครั้งที่ 2
Meeting Room 4 BIC 21st FL Meeting Room 2 BIC 21st FL โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2 14 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
โครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
10.5 14 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
การอบรม 22nd Bangkok International Symposium on HIV Medicine
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
10 15 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 2
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
3 15 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical cannabis and cannabinoids)
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11.25 16 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
8.25 16 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
Change control interesting aspects and best practices
ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
4 16 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 17 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
5.75 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 17 มกราคม 2563 Floor 10 ห้อง Ampava
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 18 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5.75 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 18 มกราคม 2563 Floor 10 ห้อง Ampava
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 18 มกราคม 2563 Floor 14 ห้อง Paetai
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
5 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 19 มกราคม 2563 Floor 14 ห้อง Paetai
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
1.75 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 19 มกราคม 2563 Floor 11 ห้อง Petch Pailin
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
2 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ The 5th Renal and Nutrition Conference วันที่ 19 มกราคม 2563 Floor 10 ห้อง Ampava
ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
2 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการกลุ่มงานอารยุกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 " Multidisciplinary team in GI disorders"
ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5.5 18 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.5 19 ม.ค. 2563
โครงการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเภสัชกรร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยสอดแทรกงานสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาที่เป็นหน่วยร่วมบริการในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
3 19 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
4.5 19 ม.ค. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญและชำนาญการพิเศษ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
45.5 20 ม.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
ประชุมประสานเครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 20 ม.ค. 2563 - 21 ม.ค. 2563
การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 4
ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
11.5 21 ม.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2563
การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง: หลักสูตร “การดำเนินการผลิตและสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice)”
อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
14 22 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี 2563 TPAC 2020: Now and Future in Respiratory Management
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
14.75 22 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
9.5 23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
โครงการอบรมส่งเสริมกัญชง(Hemp)
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
8.5 23 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1/2563
โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
3 27 ม.ค. 2563
ประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (l-san Stroke Pharmacist)
ณ ห้องประชุมประชาสโมสร อวานื ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอน เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
7.5 30 ม.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “Emergency in Cardiology Care and Management”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
8.25 30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ The 1st symposium on Integration of Pharmaceutical knowledge
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 30 ม.ค. 2563
เภสัชกรรมก้าวไกล ครั้งที่ 3 (Moving the Pharmacy Profession Forward (MPPF), 2020)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
โครงการ North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 เรื่อง “Current issue on neuropsychiatric disorders”
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
11.5 30 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง ๙๐๑ สภาเภสัชกรรม ชั้น ๙ อาคารสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
20.25 31 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 ก.พ. 2563 - 31 พ.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 ก.พ. 2563 - 31 พ.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 3)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 ก.พ. 2563 - 31 พ.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมของสารให้ความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง สำหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Visible Progress in Reducing Hyperpigmentation from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation)
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 02 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 3
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 02 ก.พ. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 15 รอบที่ 4
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ก.พ. 2563 - 31 พ.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 2 รอบที่ 4
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ก.พ. 2563 - 31 พ.ค. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 2
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
46 03 ก.พ. 2563 - 29 พ.ค. 2563
Cardiac Network Forum ครั้งที่ 12 : Strengthen CV Health across Continuum@ Songkhla
โรงแรมลี การ์เดนท์ จังหวัดสงขลา
16.75 04 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : โรคที่พบบ่อยกับนักท่องเที่ยว
สยามนิรมิตร จังหวัดภูเก็ต
2 09 ก.พ. 2563
Approach to diagnosis and treatment of abdominal pain for pharmacist
โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 09 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 4
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 09 ก.พ. 2563
โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขององค์การอนามัยโลก สำหรับตัวยาสำคัญและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป WHO prequalification GMP inspection technical updates of active ingredients and finished pharmaceutical
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.5 11 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการ “103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (103rd Siriraj Medicine: Evidence-based to Personalized Medicine)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
18.5 11 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการตความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง 909 ชั้น 9 สภาเภสัชกรรมอาคารสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
20 11 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
8.5 13 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล
อาคารเรียนรวม 5 และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 16 ก.พ. 2563
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง “Quality living in Advanced Years”
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 16 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 5
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 16 ก.พ. 2563
โครงการประชุมวิชาการ 1st CU- KU Symposium และ 4th CU-NIPS Symposium “ความก้าวหน้าด้านการวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์” [1st CU- KU Symposium and 4th CU-NIPS Symposium: “Advances in Neuroscience Research”]
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
6.75 17 ก.พ. 2563
หลักสูตรการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 17 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 9/2563 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
30 17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้านยาสัตว์ เรื่อง การใช้ยาในสัตว์และแนวทางารประเมินเอกสารทางวิชาการของยาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อแนวโน้มการใช้ยาในการควบคุมและรักษาโรคในสัตว์ปีก และการใช้ยาในสัตว์เคี้ยวเอี้อง
6 18 ก.พ. 2563
โครงการ 3rd Regional Thai Neurology Network Meeting & 22th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020
ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรกาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.25 19 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเภสัชกรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2563
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
6.75 19 ก.พ. 2563
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารคลังยาด้วยโปรแกรม INVC
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
17.5 19 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
PRACTICAL PROJECT MANAGEMENT IN PHARMA & BIO-PHARMA INDUSTRY
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 19 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลากร เพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy หัอข้อ “Professional Pract
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10.5 20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 1
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.5 21 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 ก.พ. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ประเด็นการเรียนรู้ : ปัจจัยในการดูดซึมวิตามินดี และ บทบาทของวิตามินดีในการรักษาโรค
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3 23 ก.พ. 2563
การการดูแลสุขภาพคนไข้ร้านยา และแนวทางปรับตัวกับ GPP
โรงแรม Plaza Athene กรงเทพฯ
3 23 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี
6 23 ก.พ. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 6
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 23 ก.พ. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 11 ช่วงที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
56 24 ก.พ. 2563 - 06 มี.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเภสัชกรครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
ห้อง Tipwan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
16 24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
การประชุมวิชาการ Pharmacokinetics Application for Rational Drug Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy
ณ โรงแรม นารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
15 24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ด้านยาสัตว์ เรื่อง การใช้ยาในสัตว์และแนวทางารประเมินเอกสารทางวิชาการของยาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อการใช้ยาแก้ปวดในสัตว์เลี้ยง และ แนวโน้มการใช้ยาในการควบคุมและรักษาโรคในสุกร
6 25 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค. 2563
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต (Future Innovative Health Products)
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
18 26 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
Pharmacy research boost UP seminar
ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
6 26 ก.พ. 2563
โครงการอบรม Pharmacotherapy and drug informatics
ห้องประชุมนายแพทย์ คง สุวรรณรัต ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
11.25 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ณ สถาบันประสาทวิทยา
11 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
โครงการประชุมวิชาการอายุรกรรม “ Crisis in Medicine: 3rd PAMI” โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
7.75 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2563” ครั้งที่ 1
ณ ห้องศรีวิชัย บี โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
10.5 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายการดำเนินงานกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยาและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านขายยาในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยรับยาเดิม
โรงแรมอมารี ดอนเมือง, กรุงเทพฯ
12.5 27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ในเขตสุขภาพที่ ๒
7.25 28 ก.พ. 2563
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยากับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 29 ก.พ. 2563
From Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research: NCD and Infections in Pediatrics
นครราชสีมา
11.5 29 ก.พ. 2563 - 01 มี.ค. 2563
โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ห้อง 1201 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20.25 01 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
3 01 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 7
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 01 มี.ค. 2563
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
21.75 02 มี.ค. 2563 - 05 มี.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจากผลวิจัย
ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อาาร 7 ชั้น 6
24 02 มี.ค. 2563 - 05 มี.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
16.5 03 มี.ค. 2563 - 05 มี.ค. 2563
การประชุมวิชาการ “การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial Stewardship Program; ASP)” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องประชุมมโนรา (อาคาร 7 ชั้น 7)
5.5 04 มี.ค. 2563
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล (Professional Practice Seminar 2563)
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.5 05 มี.ค. 2563 - 06 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบยาและการบริการต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง” ระยะที่ 2(ภายใต้นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1)
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
10 07 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๓ ชมรมร้านขายยาจังหวัดระนอง
โรงแรม The Galla Hotel จังหวัดระนอง
3 08 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 8
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 08 มี.ค. 2563
โครงการพัฒนาระบบบริการและเครือข่ายดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในเขตกรุงเทพมหานคร การอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกร (Basic palliative care for pharmacists)
ณ ห้องประชุมชั้น 6 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
30.25 09 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
โครงการบูรณาการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลและการจัดการติดเชื้อดื้อยาจังหวัดศรีสะเกษ
ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
5.5 09 มี.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำหลักกฎหมายปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยยา ปีงบประมาณ 2563
โรงแรมแคนทารีย์ เบย์ ระยอง
19 09 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass Training” ครั้งที่ 11
Miracle Grand Hotel, Bangkok
3 10 มี.ค. 2563
โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.75 13 มี.ค. 2563
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช…จัดการง่ายๆแบบเภสัชกร”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 13 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้โภชนเภสัชภัณฑ์และสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.5 15 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 9
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 15 มี.ค. 2563
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ เขตสุขภาพที่ ๖ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2563
โรงแรมที วินเทจ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 16 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 10
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 22 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Allergy Management
ห้องอบรมชั้น 8 บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภคินท์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
5 23 มี.ค. 2563
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 Menopause Academic Conference 2020 เรื่อง “Standards & Innovations in Menopause”
โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
12.5 25 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลและชุมชน
ณ ห้องประชุมจินดารันต์ แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมมีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
5.5 25 มี.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Evolving Therapies for Cancers: A Pharmacy Perspective
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12 26 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
Smart Pharmacist “Update on pharmacotherapy for non-communicable disease (NCDs)
ห้องประชุมคิงส์คาลสตาฟ ชั้น3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
11.5 26 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ช่วงที่ 1
ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมืองกรุงเทพ
22 26 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 27 มี.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 11
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 29 มี.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 4)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 เม.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 4)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 เม.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 4)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 เม.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปิดสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลริมฝีปากและการแต่งแต้มสีสัน (Discover lip care products and coloring your lips)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 02 เม.ย. 2563 - 03 เม.ย. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 12
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 05 เม.ย. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ "Oncology Pharmacotherapy 2020" ครั้งที่ 1 Gynecologic Malignancies
ห้องประชุม ชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
3 15 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 เม.ย. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 13
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 19 เม.ย. 2563
การฝึกปฎิบัติงานหลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning ช่วงที่ 2
48 20 เม.ย. 2563 - 01 พ.ค. 2563
Hospital Formulary Drug Selection 2020
ห้องประชุม ชั้น21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
2.75 21 เม.ย. 2563
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2020
ห้องประชุมกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
17.25 22 เม.ย. 2563 - 24 เม.ย. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 14
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 26 เม.ย. 2563
Critical care Pharmacotherapy 2020 ครั้งที่ 1 Pharmacist role in clinical nutrition : focusing on parenteral nutrition
ศูนย์ประชุม ชั้น21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2 29 เม.ย. 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
25.5 30 เม.ย. 2563 - 03 ก.ค. 2563
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in the Fighting Against COVID-19
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 01 พ.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 15
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 03 พ.ค. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ "Oncology Pharmacotherapy 2020" ครั้งที่ 2 Prostate cancer
Meeting Room อาคาร BIC, Floor 21st
6 04 พ.ค. 2563 - 05 พ.ค. 2563
ISHAM Asia 2020
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน (บางรัก), กรุงเทพมหานคร และ อาคาร อปร. ชั้น 14-15 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 07 พ.ค. 2563 - 09 พ.ค. 2563
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยชุมชน สัปดาห์ที่ 16
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
4.5 10 พ.ค. 2563
การประชุมวิชาการด้วยการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง Pharmacist’s role during COVID 19 : sharing experience and discussion
1 13 พ.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 พ.ค. 2563
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 (PST 2020)
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ห้อง 1-801 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี
12.5 19 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เรื่อง Precision Medicine from Research to clinical and health care system implementation
ณ ห้องประชุมมอดินแดง และห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.75 20 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
CPE WEBINAR: DIFFERENT ROLE OF NOVEL GENERATION ANTI-HISTAMINE AND TOPICAL STEROID IN SKIN ALLERGIES
1 21 พ.ค. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริการเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข
12 22 พ.ค. 2563
(Online) ข้อแนะนำในการรักษา โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน สำหรับเภสัชกรชุมชน
ประชุมออนไลน์
1 24 พ.ค. 2563
2020 Ambulatory Pharmacotherapy “World-class holistic care”
Meeting Room 2 BIC 21st FL. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2 28 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563
(Online) การรักษาภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย สำหรับเภสัชกรชุมชน
1 31 พ.ค. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 มิ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 มิ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
48 01 มิ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 5)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง Telepharmacy: มาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดของกฎหมาย
1.5 03 มิ.ย. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ "Oncology Pharmacotherapy 2020" ครั้งที่ 3 GI Cancers
Meeting Room อาคาร BIC, Floor 21st โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
6 04 มิ.ย. 2563 - 05 มิ.ย. 2563
(Online) รับมือกรดไหลย้อน ยุคโควิค-19
ถ่ายทอดสดจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1 05 มิ.ย. 2563
(Online) What you don’t know you don’t know about Hormonal Pills
1 07 มิ.ย. 2563
(Online) การจัดการภาวะท้องผูกเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 07 มิ.ย. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ …………………… กรุงเทพมหานคร
27.5 08 มิ.ย. 2563 - 12 มิ.ย. 2563
Improve our product quality review
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กรุงเทพฯ
4 09 มิ.ย. 2563
Filter Integrity Test Troubleshooting – Beyond Rewet and Retest
Webinar
1 17 มิ.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 มิ.ย. 2563
WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง CPTTP : ผลกระทบต่อระบบยา
1.5 20 มิ.ย. 2563
Online แนวทางใหม่ ! การดูแลและรักษาภูมิแพ้จมูก สำหรับเภสัชกร
ถ่ายทอดสด
1 21 มิ.ย. 2563
การประชุมวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ประจำปี 2563 เรื่อง เภสัชกรอยู่ใกล้ มั่นใจ ใช้ยาปลอดภัย เครือข่ายเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.75 22 มิ.ย. 2563 - 27 มิ.ย. 2563
WEBINAR CUPharmaTalk เรื่อง Updated in Obesity Management
1 23 มิ.ย. 2563
(Online)การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 2 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Preparing for Changes of Pharmacy Profession
ถ่ายทอดสด
2.5 25 มิ.ย. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชนผ่านระบบออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ : เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ลำไส้ของฉัน (Intestinal tract and microbiome)
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM webinar
1 26 มิ.ย. 2563
(Online) Escin : Their Role in Clinical Practice
ถ่ายทอดสด
1.5 26 มิ.ย. 2563
“Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Preparing for Changes of Telepharmacy ”
On-Line
2.5 26 มิ.ย. 2563
Current Pharmacotherapy in Hypertension and Diabetes mellitus
ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
6.5 27 มิ.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ (Online) เรื่อง Cancer pharmacotherapy review
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39 27 มิ.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2563
(Online) Antioxidant and Multiple benefits of N-Acetylcysteine and The oral problem that need solution and Pharmacological potential of Chamomile
ถ่ายทอดสด
1 28 มิ.ย. 2563
การประชุมวิชาการ Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ webex®
ผ่านระบบออนไลน์ webex®
1 29 มิ.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
81.75 01 ก.ค. 2563 - 27 ต.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการกระจายยาผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา
ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ ศาตรา อาคารสัมนาคาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
14 01 ก.ค. 2563 - 03 ก.ค. 2563
Oncology Pharmacotherapy 2020 ครั้งที่ 4  Breast Cancer 
Meeting Room อาคาร BIC, Floor 21st โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อาคาร BIC, Floor 21st
6 01 ก.ค. 2563 - 02 ก.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและควบคุมกำกับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมตึกเก่า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
18.25 02 ก.ค. 2563 - 25 ก.ย. 2563
Elemental impurity analysis in pharmaceutical samples by ICP
Webinar
1 02 ก.ค. 2563
(Online)การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 4 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : One standard for all
ถ่ายทอดสด
4 03 ก.ค. 2563
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) CUPharmaTalk เรื่อง GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF GOUT: UPDATE IN 2020
1 07 ก.ค. 2563
(online) Benefits and Drawbacks of Different End Point Detection Methods
Webinar
2.25 10 ก.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 4
3 11 ก.ค. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประเด็นการเรียนรู้ : เทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงการดูแลผิวหนังในภาวะควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Technology Change The Incontinence Skin Care)
ห้องประชุมออนไลน์
1 12 ก.ค. 2563
(Online) จัดการอาการปวดศีรษะอย่างถูกวิธี
ถ่ายทอดสดจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1 12 ก.ค. 2563
(Online) Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look at Mometasone.
ถ่ายทอดสด
1 12 ก.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ CUPharmaTalk เรื่อง Contraceptive patch: What, Why, When, Where, How, and for Whom?
1 14 ก.ค. 2563
Handheld Raman Spectrometry
Webinar
1 16 ก.ค. 2563
โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 16 ก.ค. 2563
Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 2 Understanding the basics of pharmacogenetic testing
Meeting Room 4 BIC 21st FL.
2 16 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
(Online) “Important Considerations of Using Antiepileptic Drugs and COVID-19”
ถ่ายทอดสด
1 17 ก.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ก.ค. 2563
(online) Overview of Lyophilization and Importance of Scaling up from Manufacturers Perspective
Webinar
2 17 ก.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 18 ก.ค. 2563 - 08 ส.ค. 2563
การสัมนาออนไลน์ (webinar) ประเด็นการเรียนรู้ : Diarrhea, IBS and Dysbiosis: How Probiotic support for Gut Health from clinical studies and guidelines
ผ่าน ZOOM WEBINAR
1.5 19 ก.ค. 2563
CUPharmaTalk เรื่อง การให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และออฟฟิศซินโดรมสำหรับเภสัชกรชุมชน
2 19 ก.ค. 2563
(Online) Practical points of Probiotics in Chronic Constipation and Gut Health
ถ่ายทอดสด
1 19 ก.ค. 2563
Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Pain Management in New Normal – การบริหารการปวดยุคโควิด
On-Line
1.5 19 ก.ค. 2563
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) CUPharmaTalk: Clinical uses of macrolides: what're similar and different?
1 23 ก.ค. 2563
Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ผู้ป่วยและเภสัชกรจัดซื้อปลอดภัยในช่วงโควิด-19 (EP1 continue)
Online
2.5 23 ก.ค. 2563
ประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง Revisiting the current issues on COVID-19 testing: Molecular and Serological assay
2 23 ก.ค. 2563
Critical Care Pharmacotherapy 2020 ครั้งที่ 2 Antipsychotics and antidepressants in intensive care unit 
Meeting Room5 อาคาร BIC, Floor 21st
2 23 ก.ค. 2563
CUPHARMATALK: MYTHS & FACTS: PHARMACEUTICAL QUALITY IMPACT OF ANTIBIOTIC PACKAGING SCIENCE AND DESIGN
ห้องประชุมออนไลน์
1 24 ก.ค. 2563
Improve Pharmacuetical Dust Extraction comply with PIC/S GMP
Webinar
1 24 ก.ค. 2563
(online) Automatic Inspection Machines for Parenterals in 2020
Webinar
2 24 ก.ค. 2563
CUPHARMATALK: การดูแลผู้ป่วยผ่าน TELEMEDICINE และ TELEPHARMACY
1.5 25 ก.ค. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง : การใช้ PCR และ Western blot ในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์”
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
9 27 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
การอบรมพัฒนาความรู้การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาสำหรับเภสัชกร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
18 29 ก.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar เรื่อง Immunity in a viral world: The roles of nutrition and herb
Online Seminar via Adobe Connect
1.25 30 ก.ค. 2563
Moral and Ethical issue in biomedical engineering application in clinical setting
Webinar online ผ่านทาง Webex platform
2 30 ก.ค. 2563
(online) Freeze Drying Cycle Development and Cycle Optimization
webinar
2 31 ก.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 16 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 01 ส.ค. 2563 - 16 พ.ย. 2563
โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
ผ่านระบบออนไลน์
9.25 01 ส.ค. 2563 - 22 ส.ค. 2563
(Online) งานประชุมวิชาการ "เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา"
3.5 01 ส.ค. 2563
(Online) Personalized Use of Laxative for Constipation
ถ่ายทอดสด
1 02 ส.ค. 2563
(Online) “SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลลัพธ์ทางด้าน Cardio-Renal Protection - Your Treatment Choice Today, can change your Patient’s Outcomes Tomorrow”
ถ่ายทอดสด
1 02 ส.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 12 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รุ่นที่ 12 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 รอบที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 3 รอบที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 03 ส.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
โครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด( Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment )
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
22 04 ส.ค. 2563 - 07 ส.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อปรับปรุงแนวทางการใช้ยากำพร้า: การประชุมออนไลน์ทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบออนไลน์
18 05 ส.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563
งานประชุมวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ (Innovations in Internal Medicine)”
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
13.25 05 ส.ค. 2563 - 07 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Diabetes Education for Physician and Educator”
ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร
6.25 06 ส.ค. 2563 - 07 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ ๔
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
2.25 07 ส.ค. 2563
การอบรมระยะสั้นเรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล” ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
ณ ห้องประชุมพรพิจิตร ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
4.75 07 ส.ค. 2563
(Online) การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 ครั้งที่ 6 Reshape to New Normal of Health Services Delivery : Good Distribution Practice, Standard and Reshape Services Delivery of Pharmaceutical Products
ถ่ายทอดสด
2.5 07 ส.ค. 2563
(online) Theoretical Analysis and Practice on Removal of Organic Solvent in Lyophilization Process
webinar
2 07 ส.ค. 2563
โครงการประชุมเสวนาวิชาการด้วยการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “Pharmacist role in antiepileptic drugs: Practical issue and management”
3 08 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 “What is a Biosimilar?”
โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5.5 08 ส.ค. 2563
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: Be aware of the brain degeneration – รู้เท่าทันกลไกความเสื่อมของสมอง
Online
1.5 09 ส.ค. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Critical care Pharmacotherapy 2020” Pharmacogenomics and drug metabolism in clinical practice and how to choose alternative choice
2 11 ส.ค. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ "Critical care Pharmacotherapy 2020" Pharmacogenomics and drug metabolism in clinical practice and how to choose alternative choice
ศูนย์ประชุม ชั้น21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2 11 ส.ค. 2563
งานประชุมวิชาการ "Oncology Pharmacotherapy 2020" ครั้งที่ 5 Lung Cancer
Meeting Room อาคาร BIC, Floor 21st โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3 13 ส.ค. 2563 - 14 ส.ค. 2563
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ใช้ยา” “Non-Medical Prevention and Management of Diabetes Mellitus”
ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
2.75 15 ส.ค. 2563
(Online) Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy
ถ่ายทอดสด
1 15 ส.ค. 2563
(online) Supplier Audit : Why What and How
Webinar
1 15 ส.ค. 2563
CUPHARMATALK: Tear secretagogues, New drugs for the regenerate tears synthesis and Dry Eye Disease
1 16 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง New Norm of Skin Care
Zoom webinar
2 17 ส.ค. 2563
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ประจำปี 2563 - ประเด็นการเรียนรู้ : โรคที่พบบ่อยในร้านขายยา
โรงแรม S Ratchada Leisure Hotel กรุงเทพมหานคร
3 18 ส.ค. 2563
(Online) Dysmenorrhea and Pain Management
ถ่ายทอดสด
1 20 ส.ค. 2563
(online) Environmental monitoring program for pharmaceutical manufacturing part 1
Webinar
1 20 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการ Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention ผ่านระบบออนไลน์ webex
ผ่านระบบออนไลน์ webex
1 21 ส.ค. 2563
โครงการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) “Warfarin Clinic Management in the COVID-19 Era (EP.1)”
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex
1 21 ส.ค. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 3 Drug dosing adjustments in chronic kidney disease
Education Room BIC 20th FL.
2 21 ส.ค. 2563 - 27 ส.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 ส.ค. 2563
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง : บทบาทเเละทักษะวิชาชีพสำหรับเภสัชกรร้านยาในยุค 5G
โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6
7 23 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง “การจัดการข้อเข่าเสื่อมแบบองค์รวม”
ประชุมวิชาการออนไลน์ ผ่าน Webinar Platform
1 23 ส.ค. 2563
“ทำอย่างไรเมื่อท้องเสีย”
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
3 23 ส.ค. 2563
Update Regulations from Medical Device Control Division
ONLINE with ZOOM Webinars
2.5 24 ส.ค. 2563
(Online) Pharmaceutical Impurities Matter: How to maintain the quality, safety and efficacy during drug development process
3.5 25 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 เรื่อง Way of Medicine by Medicine KKU 2020
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18.5 26 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง “ความดันโลหิตสูง: สิ่งที่น่ารู้และต้องรู้”
Live ผ่าน Facebook เพจ SMART LIFE THAILAND
1 26 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563
อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
11.75 26 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
(online) Environmental monitoring program for pharmaceutical manufacturing part 2
Webinar
1 27 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการ หัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร” ภาคการตลาด และภาคการผลิต
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
12.75 27 ส.ค. 2563 - 28 ส.ค. 2563
การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 19 VIRTUAL CONFERENCE
ผ่านระบบออนไลน์
7.75 29 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2 “Effective Product Specifications and Performance Criteria Setting”
โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 29 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563
(Online) เจ็บคอ หายได้ ไม่ต้องใช้ยาปฎิชีวนะ
1 30 ส.ค. 2563
การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรมต่อผลกระทบโควิด-19 Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 era: More than just LIPID - ไขมันอันตรายกว่าที่คิด
Online
1.5 30 ส.ค. 2563
(Online) “Essential of Respiratory Inhalation Devices for Pharmacists”
3 04 ก.ย. 2563
งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation
online ผ่านระบบ ZOOM meeting
10 05 ก.ย. 2563 - 06 ก.ย. 2563
(รูปแบบออนไลน์) กำหนดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Advances in Natural Products and Cosmeceuticals for Anti-aging”
ประชุมวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Ms Team
3.5 06 ก.ย. 2563
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารนิทร์
17.5 07 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 19/2563 เรื่อง Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
32 07 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ "Oncology Pharmacotherapy 2020" ครั้งที่ 6 Hodgkin’s and Non-Hodgkin’s lymphoma
Meeting Room อาคาร BIC, Floor 21st โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
6 09 ก.ย. 2563 - 10 ก.ย. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 4 Immunizations: case studies based in real-life scenarios
Education Room BIC 20th FL.
2 11 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ก.ย. 2563
การประชุมวิชาการ 31st TASP Annual Scientific Meeting (Virtual Meeting)
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10 19 ก.ย. 2563 - 20 ก.ย. 2563
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ ผ่านทางระบบออนไลน์
12 24 ก.ย. 2563 - 25 ก.ย. 2563
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 05 ต.ค. 2563 - 09 ต.ค. 2563
Smart CPE 1/2563 “Complementary Medicines กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม”
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.5 10 ต.ค. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 5 Epilepsy and Seizure: Treatment and Management
Education Room BIC 20th FL.
2 15 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 16 ต.ค. 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshop
ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
9 14 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2020 “World-class holistic care” ครั้งที่ 6 What you need to know about Osteoporosis
Education Room BIC 20th FL.
2 19 พ.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 20 พ.ย. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ธ.ค. 2563

» 277 รายการ