การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา รุ่นที่ 2 (Certificate short course training program in hematology pharmaceutical care)
30 01 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2567
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ 2 (Certificate short course Training Program in Oncology Pharmaceutical Care)
30 01 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10.25 09 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2566 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2023
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
19.25 10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566
การอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 และ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8.25 12 ม.ค. 2566 - 13 ม.ค. 2566
(Online) เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 2 Module 2: Anti-aging Medicine & Health Prediction
ถ่ายทอดสด
12 14 ม.ค. 2566 - 04 ก.พ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 16 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการอบรมบทบาทเภสัชกรใน heart failure clinic ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์
2.25 16 ม.ค. 2566
การประชุม เภสัชกร ร้านยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
3 17 ม.ค. 2566
Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
รูปแบบออนไลน์
2.5 17 ม.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ(รุ่นที่ 4)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
44 18 ม.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการ การพัฒนาบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
online
3 18 ม.ค. 2566
25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
Hybrid Conference ผา่นระบบสื่อสารทางไกล(online) และ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร (onsite)
11.75 18 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษา โรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 2
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings
8.75 19 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
10 19 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2566
ณ ห้องประชุมงานเภสัชกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
9 20 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 1
ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 21 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 3
โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
10 21 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2566
รูปแบบการอบรมแบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช
28 23 ม.ค. 2566 - 28 เม.ย. 2566
ประชุมการพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2.5 23 ม.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2566
Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
online
2.5 24 ม.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1
ณ M academy ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
18 25 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
New Innovative Approach for managing type 2 inflammation diseases
online ผ่าน MS team
1 25 ม.ค. 2566
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4
10 26 ม.ค. 2566 - 27 ม.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 26 ม.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวนทางเภสัชกรรม Web Application for Pharmacy calculation (Onsite)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
8.25 26 ม.ค. 2566 - 27 ม.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 1
ผ่านระบบออนไลน์
4 27 ม.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มอารยุรกรรม ในหัวข้อ "Academic Endocrine update"
ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 7 ตึก 100 ปั สาธารณสุข
4.75 28 ม.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 16 What Type of Evidence Will be Needed for Quality Drugs Selection in the Future? Episode II
โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
5.5 28 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
zoom webinar
1 29 ม.ค. 2566
ประชุมสัมมนา สมาชิกแผนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยา
Online
5 30 ม.ค. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร (Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist) รุ่นที่ 2 ปี 2566
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 01 ก.พ. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (รอบการอบรมที่ 3)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
24 01 ก.พ. 2566 - 31 พ.ค. 2566
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่ 4
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
30 01 ก.พ. 2566 - 31 ก.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคกลาง
4 01 ก.พ. 2566
ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 2
ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 02 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มพิเศษ สำหรับเภสัชกรเครือข่าย
ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศาสตรา ชั้น 2 อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
12.5 02 ก.พ. 2566 - 03 ก.พ. 2566
กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” เรื่อง Moving forward to professionalism ครั้งที่ 1
4.5 04 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy and Practical Points in Internal Medicine
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
2 05 ก.พ. 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring)
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
27.75 06 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
14 07 ก.พ. 2566 - 08 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 14: ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างสิ่งใหม่ หัวใจแกร่ง ปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์ และโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
20 07 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อ
ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
4.5 08 ก.พ. 2566
Managing Peripheral Neuropathy: The role of neurotropic B vitamins
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
1 08 ก.พ. 2566
Fighting the Obesity Pandemic
สุราลัยฮอลล์ และฮอลล์ 2 ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
7.5 09 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคเหนือ
4 09 ก.พ. 2566
Managing Skin Conditions in Pharmacy: Eczema and Superficial Fungal infection
Online (Zoom meeting)
2 11 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง “Complementary Medicines Research Update and Application”
โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ (Hybrid)
4.5 12 ก.พ. 2566
PROCESS VALIDATION LIFECYCLE BASED ON RISK-BASED APPROACH
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 13 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคใต้
4 14 ก.พ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัล (Customer Insight Analysis for Developing Pharmacy Service in the Digital Era)
ณ โรงแรม Amari Airport Don Muang กรุงเทพมหานคร
17.5 15 ก.พ. 2566 - 31 พ.ค. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านขายยา ประจำปี 2566
ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
7.25 15 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
9 15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566
ประชุมวิชาการเภสัชกรโรงพยาบาลอาสาพาเลิกบุหรี่
ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
3 15 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 16 ก.พ. 2566
Decontamination, Cleaning, Sampling and Monitoring for Life Science Facilities
ห้องออร์คิด 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5.25 16 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.75 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566
The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) “Creating Impact through Community-based Education
3.5 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566
(Hybrid)เภสัชก้าวต่อ ถกทางออกบอกลาข้อพิพาท
ถ่ายทอดสด และ ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2 18 ก.พ. 2566
(Online)การรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 18 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Ready to go outside with confidence”
สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
1.75 19 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการสมาคมยานครสวรรค์ ครี้งที่ 01/2566
ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
3.5 19 ก.พ. 2566
ประสิทธิภาพของเกลือไลซีนในยาละลายเสมหะ
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
1 19 ก.พ. 2566
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 1)
ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3 19 ก.พ. 2566
อัพเดทความเชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ เพื่อการปฏิบัติงานจริงในร้านยา(Updated Allergy Expertise for Real-life Operation)
ห้อง สกุณตลา A-B ชั้น1 โรงแรม เดอะเพนินซูล่า แบงคอก
2.25 19 ก.พ. 2566
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 2)
ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4.5 19 ก.พ. 2566
โครงการอบรมนักวิจัยลูกไก่
โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
12 21 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566
ประชุมวิชาการพัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
12 22 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566
Role of GLP-1 RA in Cardiology From Evidence to Practice
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
1 22 ก.พ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
8.75 23 ก.พ. 2566 - 24 ส.ค. 2566
(Online)"Concenpt of Therapeutic Equivalence & Cyclosporine Used in Organ Transplantation"
ถ่ายทอดสด
1.5 23 ก.พ. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Optimize Pharmacist skills in Parenteral nutrition 2023”
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9 23 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4
ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
10 24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
2 26 ก.พ. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “My brain สุขภาพสมอง”
ณ โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ และผ่านระบบ Zoom webinar
2 26 ก.พ. 2566
(Online)The role of the pharmacist in recommending products for tooth sensitivity
ถ่ายทอดสด
1 26 ก.พ. 2566
Fish Oil and Health: Fact or Myth
zoom webinar
1 26 ก.พ. 2566
การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
25.5 26 ก.พ. 2566 - 05 มี.ค. 2566
การประชุมผู้ประกอบการสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ห้องประชุมกาลสะลองคำ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2.5 27 ก.พ. 2566
งานประชุมวิชาการ The 8th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2023 “The Unfinished solution for Difficulty-to-Treat infectious disease from Difficulty-to-Treat Pathogen”
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร
32.5 27 ก.พ. 2566 - 03 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 27 ก.พ. 2566
Cleaning, Disinfection and Sterilization – Annex 1Requirement and Lessons Learnt from Regulatory Observations
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
5.75 01 มี.ค. 2566
โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
3 02 มี.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
30 02 มี.ค. 2566 - 22 ก.ค. 2566
(Online)Simple Solution for Allergic Conditions in primary care
ถ่ายทอดสด
2 04 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษรูโลก
โรงแรมท็อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
5 05 มี.ค. 2566
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
On-line learning
24.5 06 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pain point in Pharmaceutical care : Unraveling and Counseling Approach
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.75 08 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
Practical issues in Pharmacotherapy in Acute cares: Lessons learned
โรงแรมปาหนัน กระบี่รีสอร์ต อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
15.5 08 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
ปัญหาและแนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลาย
zoom webinar
1.5 08 มี.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการคำนวนทางเภสัชกรรม Web Application for Pharmacy calculation (Online)
ออนไลน์
8.25 09 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566
โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
5.75 10 มี.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 4
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
4 10 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 4
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
6 10 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 11 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 11 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P) ครั้งที่ 1 Theme: Important role of pharmacist for therapeutic drug monitoring
ออนไลน์
3.5 11 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 17 “Pharmacotherapy for Non-communicable disease (NCDs): Role of Pharmacist in Management for Patients”
โรงแรม เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ทแอนด์สปา กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
5 11 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566
(Online)"ข้อควรรู้ในการเลือกยาระบาย : เลือกอย่างไรไม่ให้ติดยาระบาย"
ถ่ายทอดสด
1 11 มี.ค. 2566
ประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 เรื่อง Quality Living in Advanced Years
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
3 12 มี.ค. 2566
[webinar] Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy Series : Progress in Clinical Pharmacy 2023
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5 12 มี.ค. 2566 - 01 มิ.ย. 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
3 12 มี.ค. 2566
Webinar "Mastering Pharmaceutical Industry Job Interviews: Strategies for Success"
- ออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar - ออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar Online
1.5 12 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลชลบุรี
ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
3 13 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23
ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
15 14 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
5 15 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6 Advance Pharmacy Practice toward Optimal Patient Care 2023
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2566 (Short course of Infectious Diseases 2023)
ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
18 15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2566
ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น
12.5 16 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Gold level) Training”
Online Seminar
2.5 16 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 "Future Trends for Pharmacists องค์ความรู้และแนวคิดเพื่ออนาคตสำหรับเภสัชกร"
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11.25 16 มี.ค. 2566 - 18 มี.ค. 2566
2nd International Conference on Thammasat University Health Science (ICTUHS) "The Next Wave of Health Sciences and Innovation"
ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12 16 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566
โครงการอบรม 12th Conference on Drug Quality "Quality from bench to shelf: A Foundation to market success"
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.75 17 มี.ค. 2566
Safety of drugs monitoring for heart disease and CKD as Service plan 2023 guide
3 17 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Basic Clinical Research Management 2023
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar และ onsite ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 18 มี.ค. 2566 - 01 เม.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร ที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย
4.5 18 มี.ค. 2566
(Online Knowledge & practice about sunscreen
ถ่ายทอดสด
1 19 มี.ค. 2566
HOW DOES EVERYDAY LIFE HARM YOUR HEALTH ?
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
2 19 มี.ค. 2566
อบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 20 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการการพัฒนางานวิจัยด้านยาและระบบสุขภาพบนพื้นฐานข้อมูลจากงานประจำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 20 มี.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ ๒
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
4 20 มี.ค. 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และประชุมวิชาการ เรื่อง “Practical implementation of process validation lifecycle approach”
โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4 21 มี.ค. 2566
บทบาทงานเภสัชกรรมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรงแรม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
6 22 มี.ค. 2566
Antihistamine : Update & Innovation
online ผ่าน MS team
1 22 มี.ค. 2566
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชประจำปี 2566
โรงพยาบาลศรีธัญญา
18.75 22 มี.ค. 2566 - 24 เม.ย. 2566
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
โรงแรมริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
4.75 22 มี.ค. 2566
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 38) 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38)
Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
3.5 23 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2566
5.25 23 มี.ค. 2566
โครงการวันวัณโรคโลกสากล (World TB Day) ประจำปี 2566
4.75 24 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " หลากหลายการใช้ยาสู่ความสมเหตุสมผลและปลอดภัย"
ณ ห้องประชุมโรงแรม The Pride อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 25 มี.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “Precision Pharmacy for Pharmacy Practice (4P) ครั้งที่ 2 Theme: Genetic application for pharmaceutical care
ออนไลน์
4 25 มี.ค. 2566
(Online)Optimizing Treatment in Dry Eye
ถ่ายทอดสด
1 25 มี.ค. 2566
โรคข้อเสื่อม-ความเสื่อมที่จัดการได้ และโรคตาแห้ง-ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
2.25 26 มี.ค. 2566
(Online)Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses
ถ่ายทอดสด
1 26 มี.ค. 2566
(Online)"Advising denture wearers in pharmacy
ถ่ายทอดสด
1 26 มี.ค. 2566
Oral Contraception: Design for HER CHOICE
zoom webinar
1.5 26 มี.ค. 2566
แนวทางการให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/TB และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
zoom
2 26 มี.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System) หัวข้อที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25.5 27 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders”
ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
17.75 27 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566
การประชุมวิชาการ การประยุกต์ใช้ Interrupted Time Series Analysis ในงานวิจัยทางคลินิก
ห้องประชุม PHAR 1104 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 27 มี.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2566
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น และโรงแรมในต่างจังหวัด
71.5 29 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล / รูปแบบ Hybrid
3.5 29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ORAL CONTRACEPTION: DESIGN FOR HER CHOICE ยาเม็ดคุมกําเนิด : เลือกอย่างไรให้เหมาะสม
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
3 29 มี.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเชิงวิชาการด้านชีวสมมูลแก่เจ้าหน้าที่กองยา ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14.5 29 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 7 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 30 มี.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 14 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 30 มี.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 18 รอบที่ 4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 30 มี.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
การอบรมเรื่อง เครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Online Seminar
5 30 มี.ค. 2566
การประชุมและเสวนา เรื่อง "ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา"
ณ ห้อง 317 (จั๊คส์ อัมโยต์) ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5 30 มี.ค. 2566
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
6.5 30 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1-4
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 31 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
การตลาดยุคใหม่ใช้ STP ในร้านยาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.5 02 เม.ย. 2566
MPAT NETWORKING DAY 2023(Hybrid Conference)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก 80ปี ห้อง 401 และ ผ่านระบบ ZOOM
2 02 เม.ย. 2566
งานประชุมวิชาการ การบริหารร้านยายุคใหม่
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
6.5 02 เม.ย. 2566
โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 03 เม.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
6 03 เม.ย. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
10 03 เม.ย. 2566 - 04 เม.ย. 2566
ประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการให้บริการเภสัชกรร้านยา รูปแบบใหม่
ห้องประชุมชั้น 2 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.5 04 เม.ย. 2566
การประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566 “72nd Anniversary of Rajavithi Hospital: The journey of success”
6 05 เม.ย. 2566
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT)
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
24 18 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับงานเภสัชกรรม ด้วย “Bootstrap Framework”
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
8.25 20 เม.ย. 2566 - 21 เม.ย. 2566
แนวทางการประเมินและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบตาไวสำหรับเภสัชกรชุมชน
ประชุม Online ผ่านระบบ Zoom
2.75 20 เม.ย. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 1) ครั้งที่ 1
โรงแรมในกรุงเทพ/ปริมณฑล
20.75 20 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
ปรับตัวอย่างไรไม่ให้ตกเทรนด์ ระบบบริการสาธารณสุขใหม่
ถ่ายทอดสด และโรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
4 22 เม.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการตรวจสอบความถูกต้อง
สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
30 22 เม.ย. 2566 - 16 ก.ย. 2566
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
2 23 เม.ย. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 (ระยะที่ 1)
ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
30 24 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 5
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
9.25 25 เม.ย. 2566 - 26 เม.ย. 2566
การควบคุมคุณภาพยาแผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6.5 25 เม.ย. 2566
โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 1 (Online)
ออนไลน์
21 26 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
Update influenza vaccines for elderly
online webibar
1 26 เม.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 27 เม.ย. 2566
Updating guidelines in internal medicine: a case-based approach
Online
10 29 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566
ประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Practice Updates in Nephrology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
2 29 เม.ย. 2566
การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1
อบรมผ่านระบบออนไลน์ zoom
6 29 เม.ย. 2566
Knowledge and practice about sunscreen
zoom webinar
1.5 30 เม.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner"
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
15 01 พ.ค. 2566 - 03 พ.ค. 2566
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 01 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคไต) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ณ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
30 01 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
อบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 02 พ.ค. 2566 - 15 พ.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส รุ่นที่ 1
ออนไลน์
11 02 พ.ค. 2566 - 03 พ.ค. 2566
ประชุมนานาชาติ The 9th Association of Southeast Asian Pain Societies Congress (ASEAPS 2023)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
9.5 04 พ.ค. 2566 - 06 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 18 “Pharmacotherapy for Non-communicable disease (NCDs): Role of Pharmacist in Management for Patients [Episode II]”
โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
4.5 05 พ.ค. 2566 - 06 พ.ค. 2566
Business model canvas
โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4.5 07 พ.ค. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 7 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08 พ.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 14 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08 พ.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 18 รอบที่ 5
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 08 พ.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 2 (Onsite)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
21 08 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566
หลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 (ระยะที่ 2)
ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
23.75 08 พ.ค. 2566 - 12 พ.ค. 2566
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายฯในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดฯ
ห้องประชุมโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
12 09 พ.ค. 2566 - 10 พ.ค. 2566
A Review of the First Oral GLP-1RA in T2DM Management
webinar
1 10 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการ “Looking Back & Moving Forward to The Excellence”
ศูนย์ประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 และ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
22.25 13 พ.ค. 2566
(Online)“ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวไม่พังด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี”
ถ่ายทอดสด
1 13 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการ “Looking Back & Moving Forward to The Excellence”
ศูนย์ประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 และ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
16.5 14 พ.ค. 2566
(Hybrid) Pharmacy Forum 2023: Innovative Holistic Care
ถ่ายทอดสด และห้องประชุม
2 14 พ.ค. 2566
Show & share2: การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม
Online
10 15 พ.ค. 2566 - 16 พ.ค. 2566
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับงานบริการเภสัชกรรมด้วย “Joomla”
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
11.5 15 พ.ค. 2566 - 16 พ.ค. 2566
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
12 15 พ.ค. 2566 - 16 พ.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
28.25 15 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
งานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Pharmacy Education National Conference 2023) Foresight in Pharmacy Education: The Next Move
ห้องประชุมสามพันโบก โรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี
6.25 17 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส รุ่นที่ 2
ออนไลน์
11 18 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
12 18 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 1
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
12 18 พ.ค. 2566 - 19 พ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
ออนไลน์
18 19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 4
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.5 20 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566
Critical Quality Concerns for Parenteral Medications : Anemia in CKD
Marriott Marquis Queen’s Park
2.5 20 พ.ค. 2566
โครงการการฝึกอบรมทีมเยี่ยมสำรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice for Data Collector) รุ่นที่ 1
ห้อง P21009 อาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์บูรพา
14.5 20 พ.ค. 2566 - 04 มิ.ย. 2566
การอบรมหลักสูตร “การใช้ยาสมุนไพรสำหรับการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)
6 20 พ.ค. 2566
แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
webinar
1.5 21 พ.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 5
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
6 21 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 5
ผ่านระบบ Learning Management System (LMS)
4 21 พ.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom
29.25 22 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy Practice
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
14.25 22 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566
How to apply Quality Risk Management in a GMP environment
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
11.5 22 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน รุนที่ 2-66
ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ นนทบุรี
10 22 พ.ค. 2566 - 23 พ.ค. 2566
โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “Friends or Foes in Metabolic Syndrome”
4.25 24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง คอร์สที่ 1
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
12.25 24 พ.ค. 2566 - 25 พ.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง สูตรลับสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการเภสัชกรรม (Secrets of Effective English Communication in Pharmacy Service)
ณ โรงแรม Avani Hotel จังหวัดขอนแก่น
18 24 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 เรื่อง Frontier in precision medicine and targeted therapy
โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
15.5 24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
Inclisiran: A Novel approaches in Lipid Management
Webinar
1 24 พ.ค. 2566
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ "Basic Cardiology"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 25 พ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 25 พ.ค. 2566
(Online)“เรียนรู้วิธีจัดการกับอาการเจ็บคอในมุมมองของร้านขายยา”
ถ่ายทอดสด
1 25 พ.ค. 2566
การพัฒนาวิชาการด้านชีวสมมูลและรายงานการศึกษาชีวสมมูลแก่ผู้ประกอบการด้านยา (รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 2
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
10.5 25 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม: มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน Service plan สาขาโรคหัวใจ
6 25 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง Enhancing Physical & Mental Wellbeing
5 26 พ.ค. 2566
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ ฺ"Cardiovascular disease Part I (Cardiovascular Prevention) "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยนเรศวร
6 26 พ.ค. 2566
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรชุมชน
ห้องประชุม บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
6 26 พ.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรร้านขายยาจังหวัดตรัง ประจำปี 2566
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
2 28 พ.ค. 2566
Role of 2nd generation antihistamines for allergic rhinitis & urticaria management Role of Amoxicillin /Clavulanate in the treatment of bacterial infection Duo Care for allergic rhinitis and asthma in era of PM 2.5
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
3 28 พ.ค. 2566
(Online)ข้อควรรู้ในการใช้ Itopride ในการรักษากระเพาะอาหารแปรปรวน Functional Dyspepsia
ถ่ายทอดสด
1 28 พ.ค. 2566
Effective Management of Headaches
webinar
1.5 28 พ.ค. 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการ 2566
ณ ศูนย์ประชุมเฮอริเทจ ชายหาดบางแสน ชลบุรี
4.5 28 พ.ค. 2566
โครงการการอบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุมศูนย์การุณรักษ์ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 7 ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และผ่านระบบ Application ZOOM Meetings
16.5 29 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 39 ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง เภสัชเศรษฐศาสตร์ของมาตรการด้านสุขภาพ (Pharmacoeconomics for Healthcare Intervention)
โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่
16 29 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ยาในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
4.5 29 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 29 พ.ค. 2566
Critical Appraisal of Research Articles for Pharmacy Practice
ห้องประชุม ภ.6401 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.5 29 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
ประชุมวิชาการสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ประจำปี 2566 “ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย”
โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
10.25 29 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
โครงการการพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาลและงานประกวดผลงานวิชาการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ห้องแซฟไฟร์ 203 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม
4.5 29 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 30 พ.ค. 2566
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ " Cardiac surgery/evidence base medicine "
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 31 พ.ค. 2566
Emerging Trends in Cancer Molecular Biology
Online Seminar
3 31 พ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการระบบยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลสวนปรุง
9 01 มิ.ย. 2566 - 02 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมหลักสูตรโรคทางระบบประสาทสำหรับเภสัชกร
ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Webex
12 01 มิ.ย. 2566 - 02 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ RPAC 2023 Ramathibodi Pathology Academic Conference 2023
ณ ห้องประชุม ๙๑๐ B, ๙๑๐ C ชั้น ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 01 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล หลักสูตรสำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์/เภสัชกร/เทคนิคการแพทย์/พยาบาล)
ห้องประชุมชั้น 9 ตึกเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี
5.75 01 มิ.ย. 2566 - 02 มิ.ย. 2566
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “2023 Biostatistics Refresher hours”
ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Online ผ่านระบบ Microsoft Team
3 01 มิ.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขามะเร็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
150 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาจิตเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
90 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
60 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลวารินชำราบ
90 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
150 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
60 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
60 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
90 02 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Course No. 2.1)
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
13 06 มิ.ย. 2566 - 07 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 06 มิ.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบยา (Data Analytic and Information technology in Medication Management System) หัวข้อที่ 3
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
10 07 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านยาการพัฒนามาตรฐานร้านยา จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6.5 07 มิ.ย. 2566
Vaccination Matters: How to Protect Preventable Diseases Effectively
1 07 มิ.ย. 2566
โครงการอบรม 13th Conference on Drug Quality เรื่อง “Impurities in Pharmaceuticals and How to Mitigate Their Risks”
9 08 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร และแบบ online ผ่านระบบ zoom
13 08 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (PIL)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 08 มิ.ย. 2566 - 09 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แม่นยำ” Theme: เภสัชศาสตร์แม่นยำ
online
6 10 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ ID Rama Symposium 2023
ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5.5 10 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566
(Online)แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ สำหรับเภสัชกรชุมชน
ถ่ายทอดสด
1 10 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Issues and Solutions in Advancing Pharmacy Practice and Professions"
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting
3 10 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการเรื่อง Safety Consideration in Oncology Pharmacotherapy โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
2.75 10 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “การคุมกำเนิดของสตรีวัยเจริญพันธ์ุ & โรคภูมิแพ้”
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
2 11 มิ.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 43/2566 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
30.5 12 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
6.5 13 มิ.ย. 2566
บทบาทยาขยายหลอดลมชนิดรับประทานกับอาการไอ และ ยาทางเลือกใหม่กับโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
zoom webinar
1.5 13 มิ.ย. 2566
Innovation: Sun Protection & Hyperpigmentation
MS team
1 14 มิ.ย. 2566
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเภสัชกร เขตสุขภาพที่ ๔
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
3 14 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “SOLUBILITY ENHANCEMENT FOR ORAL SOLID DOSAGE FORM PRODUCT DEVELOPMENT III: SOLUBILITY IMPROVEMENT APPROACHES”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.75 15 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Update Topical Skin Disease and Treatment in Community Pharmacy”
2 15 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023) ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 15 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 10 Important Regulation & Quality aspects of Pharmaceutical and Health Product
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
10.5 15 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “Colorectal Cancers”
ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Online ผ่านระบบ Microsoft Team
3 15 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Trends in Sunscreen: Product Selection and Formulation Design
3.75 16 มิ.ย. 2566
Webinar#3: Herbal medicines and commercial products in ASEAN countries
Online
1 16 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แม่นยำ” Theme: ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม
online
6 17 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Herbal products : development, uses and precautions"
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting
3 17 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “เทคนิคการใช้ยาแก้แพ้ให้มีประสิทธิภาพ และรู้ปวด ไม่ปวด Know Pain, No Pain”
โรงแรมเดอะ พาโก้ จังหวัดภูเก็ต
2 18 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Simple Solution for Allergic Conditions in primary care”
โรงแรมดิเอ็ม เพรส จังหวัดเชียงใหม่
2 18 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมใหญ่ของชมรมร้านยาจันทบุรีปี 2566
ณ ห้องประชุมโรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จันทบุรี จ.จันทบุรี
1 18 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการส่งสริมความรู้คู่ร้านขายยากลุ่มสมาชิกของบริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ เรื่อง “STOP PAIN WHEN IT STARTS”
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
2.5 18 มิ.ย. 2566
(Online)How To Manage Neck & Shoulder Pain Effectively In Drugstore
ถ่ายทอดสด
3 18 มิ.ย. 2566
โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก
zoom webinar
1.5 18 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2566
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17.5 19 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ ฺ"Basic Cardiology" ตรั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 20 มิ.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดเตรียมผลวิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนยา
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 20 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
Beta Blockers : The cornerstone of heart disease management
MS team
1 21 มิ.ย. 2566
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 Smart Medical Sciences : Health for Wealth
รูปแบบ Hybrid โดยจัด Onsite ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ จ.นนทบุรี และ Online ผ่าน Zoom meeting
11.5 21 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2566 หัวข้อ : “Updates on Drugs Used in Common Diseases in Community Pharmacy”
รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
6 22 มิ.ย. 2566
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ ฺ" Cardiovascular disease Part I (Cardiovascular Prevention) " ตรั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 22 มิ.ย. 2566
แนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.25 22 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Age
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
8 22 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566
โครงการ การจัดอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ออนไลน์
14 24 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการสมาคมยานครสวรรค์ ครี้งที่ 02/2566
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
2.75 25 มิ.ย. 2566
(Online)Tropical NSAIDs the Alternative methods of pain management for older adult population
ถ่ายทอดสด
1 25 มิ.ย. 2566
ข้อจำกัดและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ Telehealth กับการให้บริการสุขภาพในร้านยา และ One airway One disease: Allergic Rhinitis and Asthma Management
สยามแอทสยาม
3.75 25 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
13.5 26 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566
(Online)การใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับโรค Seborrheic dermatitis
ถ่ายทอดสด
1 26 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 18
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
6.75 26 มิ.ย. 2566 - 27 มิ.ย. 2566
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II " ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 27 มิ.ย. 2566
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2
ณ ห้องประชุมโรงแรมวังจันทร์ รีเวอร์วิวิ จ.พิษณูโลก
6 27 มิ.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ รุ่นที่ 6
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
9.25 27 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566
How to perform cleaning validation, The right Hygienic equipment design, Unlock Greater Sustainability & Operational Efficiency with Cold WFI Process
Swissotel
5 27 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20
ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี
38 28 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง กลยุทธ์การนำเสนอแบบ Storytelling ที่ทรงพลังสำหรับงานเภสัชกรรม
ณ โรงแรม Avani Hotel จังหวัดขอนแก่น
16 28 มิ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566
การประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566
โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร
16 28 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11 28 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Advance Psychopharmacology and Psychopharmacotherapy in Psychiatric Disorders ประจําปี 2566
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
16.5 28 มิ.ย. 2566 - 30 ก.ค. 2566
ศูนย์บริการโลหิตฯ พบผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 29 มิ.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีด้วยเครื่อง High Performance Thin Layer Chromatography” ภาคบรรยาย และปฏิบัติการ
รูปแบบ Hybrid: online ผ่านระบบ zoom และ on-site ณ ห้องบรรยายชุมพล พรประภา ชั้น 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
8.5 29 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566
ประชุมวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชภาคอีสาน ครั้งที่ 5 (5th l-San stroke for Pharmacist)
ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยชอนแก่น
5.5 30 มิ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566
ประชุมวิชาการการใช้ยาสมเหตุผลโรงพยาบาลนครพิงค์ (Nakornping RDU) ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population care)
โรงพยาบาลนครพิงค์
4.5 30 มิ.ย. 2566
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ " Cardiovascular disease Part II " ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 30 มิ.ย. 2566
(online) Overview of the New Regulatory Guidance on Environmental Monitoring
ZOOM Application
1.5 30 มิ.ย. 2566
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์แม่นยำ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
ออนไลน์
6 01 ก.ค. 2566
โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบ online และ onsite
รูปแบบการจัดประชุมออนไลน์ ผ่าน platform zoom
6 01 ก.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 5
โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
10 01 ก.ค. 2566 - 02 ก.ค. 2566
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ LMS
ผ่านระบบ LMS
4 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ "บทนำ กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดหาและการจัดการวัตถุดิบตามหลักการ GACP"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 03 ก.ค. 2566
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 (online)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4.5 03 ก.ค. 2566
โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลิอด ในหัวข้อ "Cardiac surgery/evidence base medicine " ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 04 ก.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " กระบวนการสกัดและการแยก และการควบคุมสารสกัด และตำรับยา ตามเภสัชตำรับ/เทคนิคการวิเคราะห์ทางโตรมาโตกราฟี่และสปกโตรสโคปี"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 04 ก.ค. 2566
Impurity Analysis in the Pharmaceutical Products: Regulatory Context of Confimatory Testing
ZOOM Application
1.5 04 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Integrated Pharmacotherapy: A case-based approach
ประชุมรูปแบบ On line
18 05 ก.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566
ประชุมวิชาการ HA Northern Regional Forum 2023 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ
ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
4.5 06 ก.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " กฎหมายการควบคุมกำกับและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ในรูปแบบออนไลน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รูปแบบออนไลน์
4 06 ก.ค. 2566
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขโดยใช้ข้อมูลระดับบุคคล ครั้งที่ 1
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
8.25 06 ก.ค. 2566 - 07 ก.ค. 2566
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการต่ออายุทะเบียนยา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม 2-3 ชั้น 6 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
4.75 06 ก.ค. 2566
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์แม่นยำ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
ณ โรงแรมเอเชีย
6 08 ก.ค. 2566
The Synergy of Tadalafil in ED Treatment and Cardiovascular Disease Risk Reduction: Clinical Evidence and Practice & Roles of Community Pharmacists in CKD management: Case Based Discussion
zoom webinar
2.5 09 ก.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาความคงสภาพ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 10 ก.ค. 2566
โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
15.75 10 ก.ค. 2566 - 12 ก.ค. 2566
Adult Immunization update 2023
MS team
1 10 ก.ค. 2566
การให้บริการทางแพทย์แม่นยำโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์, เภสัชพันธุศาสตร์ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom)
17 12 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-based Conference 2022 “Suandok the Series: EP2”
คณะแพทยศาสตร์ มช.
4.5 13 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 13 ก.ค. 2566
The 9th Siam University, Pharmacy Conference 2023 (SiP 2023) Drug safety issues: From research to real situation
ห้องประชุมกิ่งเพชร (ชั้น 3) โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ
10.75 13 ก.ค. 2566 - 14 ก.ค. 2566
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “Breast Cancer”
ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Onlineผ่านระบบ Microsoft Team
3 13 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา หัวข้อที่ 1 เรื่อง “STOP Pain When It starts” หัวข้อที่ 2 เรื่อง “ท้องผูกแก้ให้ถูก”
ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัด นครราชสีมา
2.5 14 ก.ค. 2566
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์แม่นยำ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
ออนไลน์
6 15 ก.ค. 2566
The future forward of Drug Information Service in pharmaceutical care
ออนไลน์
30 15 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาบริการเภสัชสนเทศ) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Drug Information Service)
ณ ศูนย์ข้อมูลยางานวิชาการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
30 15 ก.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 19 “Formulary Selection Criteria and Practical Considerations for Hospital Pharmacists”
โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
4.5 15 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
T-RPG webinar 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Interesting case conference in Nephrology Ep.1”
Webinar เวลา 10.00 - 12.00 น.
2 15 ก.ค. 2566
Understanding: Intranasal Corticosteroid Spray for Allergic Rhinitis และ บุหรี่เลิกง่าย ถ้าได้คุณช่วย
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 16 ก.ค. 2566
The truth of acne and how to manage acne in OTC & Concept and how to implement holistic skincare routine in acne
Online
1.75 16 ก.ค. 2566
Nutrition as the Foundation of Population Health
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
2 16 ก.ค. 2566
โครงการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
10 17 ก.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " การออกแบบและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และฉลาก"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 18 ก.ค. 2566
การเสวนา เรื่อง ทิศทางอนาคตและความพร้อมในการเข้าสู่ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ในพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๑๒ และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.)
ณ ห้องเลอ เบล แอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
2.25 18 ก.ค. 2566
Get Back on Track for Pharmaceutical Industry
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
27.25 18 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566
การพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 4
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
11.5 19 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2023”
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
5.25 20 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
Practical issue in critical care in cardiogenic shock and sepsis shock patient.
Online
1.5 20 ก.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6.5 20 ก.ค. 2566 - 21 ก.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 5
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.5 22 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566
Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists
โรงแรมสแปลช จังเกิ้ล ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
6.75 22 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566
การประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุม M5, ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพ ฯ
16 22 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566
(Online)The Art of Balance: Expert Tips for Managing Vertigo and Dizziness in the Drugstore
ถ่ายทอดสด
1.5 23 ก.ค. 2566
(Online)What to Know About Multivitamins and Minerals supplement for Seniors
ถ่ายทอดสด
1 23 ก.ค. 2566
Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
Zoom webinar
1.5 23 ก.ค. 2566
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2566
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ
2.5 23 ก.ค. 2566
โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในรูปแบบออนไลน์ WebEx
15 24 ก.ค. 2566 - 25 ก.ค. 2566
Latest Advancements in Composition Analysis for Pharma & Bioprocessing by PAT and Elemental Impurities with Cleaning Validation
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
4 25 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครื่อข่ายวิจัยโรงพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
ห้องประชุมอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
10 25 ก.ค. 2566 - 27 ก.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023): Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
12 26 ก.ค. 2566 - 26 ก.ย. 2566
โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex
5 26 ก.ค. 2566
The Role of the New Dengue Vaccine in Prevention and Control
MS team
1 26 ก.ค. 2566
โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรเภสัชกรวิจัยคลินิก รอบที่ 1 (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2566)
คณะแพทยศาสตร์ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO KKU)
30 27 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Antibiotic Stewardship ในบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล
ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 7 โรงพยาบาลสินแพทย์
5.25 27 ก.ค. 2566
โครงการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex
6 27 ก.ค. 2566
The Highlights of IPFA 2023
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากชาดไทย
2 27 ก.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทางเภสัชกรรมสมุนไพรในหัวข้อ " การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Preclinical) , การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Clinical) และแนวโน้มผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 30 ก.ค. 2566
(Online)การดูแลคนไข้โรคตาแห้งเบื้องต้นในร้านขายยา
ถ่ายทอดสด
1.5 30 ก.ค. 2566
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Challenging in Stability Study and Enhancing Stability of Cosmetic Products
ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.5 04 ส.ค. 2566
The 3rd Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference (SPCC)
Kantary Hills Hotel, Chiang Mai
10.25 04 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566
Fighting the Obesity Pandemic: Return of the Hero
zoom
2 05 ส.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเชิงวิชาการด้านชีวสมมูลแก่เจ้าหน้าที่กองยา ครั้งที่ 3
โรงแรมในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
14.5 05 ส.ค. 2566 - 07 ส.ค. 2566
การประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 2 วันที่ 5 และ 19 สิงหาคม 2566
ห้องประชุม M5, ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพ ฯ
16 05 ส.ค. 2566 - 19 ส.ค. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา
30 05 ส.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
การฝึกอบรมรายวิชาความชำนาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
15 05 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566
โครงการพัฒนาความรู้เภสัชกรในการวิเคราะห์ใบสั่งยา
ณ ห้องประชุมฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ชั้น 9 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2 07 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11.5 07 ส.ค. 2566 - 09 ส.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Communication in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)
ณ โรงแรม Dara Phuket Town จังหวัดภูเก็ต
18 08 ส.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
Practical points in COVID-19 treatment A global perspective
MS team
1 08 ส.ค. 2566
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “ Managing symptoms and side effects of cancer treatments"
ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Online ผ่านระบบ Microsoft Team
3 10 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการ แนวทางการใช้ยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเหมาะสม : ยาลดความดันโลหิตสูง ยาลดไขมันในเลือด
ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
5 11 ส.ค. 2566
โครงการพัฒนาบริการการรักษา OPAT เครือข่ายศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุมฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ชั้น 9 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
2 11 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
23.5 12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับเซลล์ (Safety & efficacy evaluation using cell-based assay) รูปแบบ Online และ Onsite
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 15 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง Course No. 2.2 : ATMP Manufacturing (หลักสูตรด้านกระบวนการผลิต ATMP ขั้นสูง)
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
12.5 16 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566
โครงการการจัดประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 59 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร
13.25 16 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 เรื่อง “Howto optimize guideline for clinical practice”
ณ ห้องประชุมมิตรภาพชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น
9.5 16 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
งานประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2023
ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
18 16 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
Pain Management in Emergencies Medicine Aspects
MS team
1 16 ส.ค. 2566
อบรมพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
6 18 ส.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุ
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
18.25 19 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ประจำปีงบประมาณ 2566”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
3 19 ส.ค. 2566
การเพิ่มพูนทักษะการวิพากษ์วรรณกรรมปฐมภูมิสำหรับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
3 19 ส.ค. 2566
รู้หรือไม่ DHA มีหน้าที่สำคัญในการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ. อุดรธานี
2 19 ส.ค. 2566
กลุ่มอาการที่เภสัชกรชุมชนพบได้บ่อย2 (นอนไม่หลับ-วัยทอง-รองช้ำ-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ชั้น C ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม
6 20 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
โรงแรม Avani Khon Kaen
2 20 ส.ค. 2566
“กินอะไรได้บ้าง เมื่อเป็นมะเร็ง?” บอกเล่าเรื่องราว และแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 20 ส.ค. 2566
(Online)Optimizing the Over-The-Vounter Oral Healthcare Products in Treating Common Oral Disease
ถ่ายทอดสด
1 20 ส.ค. 2566
สิว และกลุ่มอาการที่คล้ายสิว
zoom webinar
1.5 20 ส.ค. 2566
อบรมพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
6 21 ส.ค. 2566
โครงการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
5.5 21 ส.ค. 2566 - 22 ส.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
ห้องประชุมทางไกล VDO conference คณะเภสัชศาสตร์
17.75 23 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
Anti-CGRP for Migraine management: What's New, What's Next?
MS team
1 23 ส.ค. 2566
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 9 "Current Practice and Future Opportunities"
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
16.25 23 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023
ห้องประชุมราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
15 23 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
ประชุมวิชาการ เรื่องการสร้างระบบการเชื่อมต่อส่งต่อระหว่างร้านยา กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ( ร้านยาเครือข่ายกรุงเทพมหานคร )
ประชุมผ่านระบบ Zoom
1.5 23 ส.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Bronze level) Training”
Online Seminar
2.5 24 ส.ค. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ บี และซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
7 24 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566
The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023)
โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต
11.5 24 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
โครงการ อบรมสัมมนาวิชาการสาหรับเภสัชกร บริษัท เฮลท์ อัพ จากัด ประจาปี 2566
Virtual Training ผ่าน Zoom App
5 25 ส.ค. 2566
Webinar#5: Depression Situation in ASEAN countries
Online
1.75 25 ส.ค. 2566
The Highlights of ISBT 2023
ห้องประชุมจุมภฏ 1, 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 25 ส.ค. 2566
โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
zoom webinar
1.5 26 ส.ค. 2566
โรคกระเพาะในร้านยากับการรักษาที่ได้ใจ และการใช้ยาปฏิชีวนะกับการรักษาแบบองค์รวม
โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 27 ส.ค. 2566
(online) Life Science containment
ZOOM Application
1.5 29 ส.ค. 2566
โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2566
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 30 ส.ค. 2566
ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566
โรงแรม Grand Palazzo อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
12 30 ส.ค. 2566 - 01 ก.ย. 2566
The challenge of weight management in patients with obesity
MS Team
1 30 ส.ค. 2566
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “Acute Myeloid Leukemia (AML)”
ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Online ผ่านระบบ Microsoft Team
3 31 ส.ค. 2566
ประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง Treatment of Antimicrobial Resistant Infections
Online
6 02 ก.ย. 2566
การประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 3 วันที่ 2 และ 9 กันยายน 2566
ห้องประชุม M5, ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพ ฯ
16 02 ก.ย. 2566 - 09 ก.ย. 2566
(Online)การดูแลผู้ป่วย ให้ห่างไกลกรดไหลย้อน
ถ่ายทอดสด
1 03 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2023: All You Need-To-Know about Antiseizure Medications
ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ ถนนพระราม 4
11 04 ก.ย. 2566 - 05 ก.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19.25 04 ก.ย. 2566 - 08 ก.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทยข์ ั้นสูง Course No. 3 :Pharmaceutical Development by Risk-Based Approach of ATMP drug substance and drug product
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 05 ก.ย. 2566 - 07 ก.ย. 2566
โครงการจัดอบรมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยาจากสมุนไพร
ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 05 ก.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Pre-congress งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)”
ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.25 05 ก.ย. 2566 - 06 ก.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Pre-congress เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก (Pharmacogenetics and its applications in clinical practice)
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
8.25 05 ก.ย. 2566 - 06 ก.ย. 2566
SGL T21:New aspect of HF mnagement
ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1 05 ก.ย. 2566
(online) The advantage of H2O2 aerosol disinfectant in pharma industry
ZOOM Application
1.5 06 ก.ย. 2566
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Pharmacotherapy in critically ill patients : what pharmacist needs to know
รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
2 06 ก.ย. 2566
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " A New Era of Healthy Aging"
ณ ห้องประชุอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช
15 07 ก.ย. 2566 - 08 ก.ย. 2566
ประชุมวิชาการสมาคมผู้ประกอบการร้านขายยารวมใจภาคใต้ ประจำปี 2566
โรงแรม SeeSea Resort อ.ละงู จ.สตูล
4.5 10 ก.ย. 2566
(Online)Women’s Health Matters #เรื่องผู้หญิงพูดสิพูดได้
ถ่ายทอดสด
2.5 10 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 2
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom
29.25 11 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
โรงแรม Grand Fortune Bangkok Hotel
2.5 12 ก.ย. 2566
โครงการพัฒนาการใช้ยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพที่ 1
ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล(ออนไลน์)
3.75 13 ก.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ (Pain management and Insomnia Medical Conference )
ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
9.5 14 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
Online Seminar
2.5 14 ก.ย. 2566
สัปดาห์เภสัชกรรมเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 "We care for everyone"
ณ ห้องประชุมจตุภัทร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม
7.25 14 ก.ย. 2566 - 15 ก.ย. 2566
Non-communicable diseases: Effective medication management and adherence
ถ่ายทอดสด
1.5 14 ก.ย. 2566
งานประชุม หัวข้อ 2023 Oncology Pharmacotherapy “BCOP Spotlight Series” เรื่อง “ Lung Cancer”
ห้องประชุม Horizon Meeting Room ชั้น 3 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล และ Online ผ่านระบบ Microsoft Team
3 14 ก.ย. 2566
โครงการอบรมวิชาการเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
3 15 ก.ย. 2566
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Practical Guide for DOACs Reversal in Clinical Practice
รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
2 15 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 20 “An Emergency Medicine Focus for Pharmacists”
โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเทล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
4.5 16 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
STOP Pain when it starts
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด, จังหวัดสงขลา
2.5 17 ก.ย. 2566
(Online)Managing constipation and smart laxative use
ถ่ายทอดสด
1 17 ก.ย. 2566
Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome
Zoom webinar
1.5 19 ก.ย. 2566
Guide to IQ-OQ-PQ in pharmaceutical industry and regulation / Environmental monitoring of pharmaceutical industry
ห้องประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 19 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการนานาชาติประจาปี 2566 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2023 เรื่อง “Taking the lead on Innovation and the Future of Medicine”
ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค
5 20 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
EP:1 We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
Zoom webinar
1 20 ก.ย. 2566
How to develop and document a contamination control strategy
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
11 20 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566
Expressway in Managing Complicated Skin and Soft Tissue Infections (cSSTIs) for Hospitalized Patient
MS team
1 20 ก.ย. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง Course No. 9: ATMP Facility Design and Qualification
โรงแรมคราวน์พลาซ่า
10 21 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2566 หัวข้อ : “Stay Good Through Healthy in Pharmacy ”
รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
4.5 21 ก.ย. 2566
ประชุมวิชาการการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและการใช้งานวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลของเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ผลิตภัณฑ์อันตราย
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่
8.75 21 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
การประชุมวิชาการเครือข่ายคลิกนิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประจำปี 2566 ในหัวข้อ " Up To date in Pulmonary Medicine 2023 "
ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้นที่ 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธขินราช พิษณุโลก
12.5 21 ก.ย. 2566 - 22 ก.ย. 2566
Key Point of ISO 15189: 2022
ห้องประชุมจุมภฏ 1, 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 21 ก.ย. 2566
ประชุมวิชาการประจำปี 2566 โรงพยายาลอุตรดิตถ์ " หัวข้อ Health Care for all ages"
ห้องประชุมมเหสักข์ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5 22 ก.ย. 2566
Advances in Infectious Disease Science in the Post COVID-19 ERA
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
8 23 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
การประชุม 12th Thailand pharmacy congress and world pharmacists day 2023
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
4.5 24 ก.ย. 2566
เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 14
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และ Zoom Webinar
18 27 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566
อบรม Computer validation
ห้องประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 27 ก.ย. 2566
EP:2 We care for everyone เราห่วงใยทุกคน
Zoom webinar
1 27 ก.ย. 2566
(online) Reach HIGH STANDARDS on the determination of Nitrosamines in Drug Products
ZOOM Application
1.5 27 ก.ย. 2566
Management of Chronic Diseases with Lifestyle Medicine
Online meeting
2 30 ก.ย. 2566
(Online)Clinical practice guideline for Pharmacy
ถ่ายทอดสด
2 01 ต.ค. 2566
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม รุ่นที่3
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านทางออนไลน์ โดยระบบ Zoom
30 01 ต.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ " Basic Cardiology " ครั้งที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 02 ต.ค. 2566
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต ในหัวข้อ How to become critical care pharmacist, roles and responsibilities; landmark articles for critical care pharmacists
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 02 ต.ค. 2566
อบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 02 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อ ฺ" Cardiovascular disease Part I (Cardiovascular Prevention) " ตรั้งที่ 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 03 ต.ค. 2566
โครงการอบรมระยะสั้น Sci-Biz ธุรกิจความงามครั้งที่ 1 เรื่อง Lip Product Formulation
ห้อง 2-116 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1 06 ต.ค. 2566
ประชุมวิชาการ Bumrungrad Pharmacy Conference 2023, Living “Plugged into” the Digital Health Era
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ Online
4.5 07 ต.ค. 2566
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566
ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
6 08 ต.ค. 2566
Digital solutions for the pharmaceutical industry
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
4.75 10 ต.ค. 2566
การประชุม "ทิศทางการพัฒนาระบบยาและเภสัชกรรมประเทศไทย ยุคดิจิทัล"
ห้อง Sapphire อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
5 11 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
ประเด็นการเรียนรู้ : " Dercos Academy: New Discovery on Hair and Scalp Health "
การบรรยายวิชาการผ่านระบบอนไลน์ (Webinar)
2 12 ต.ค. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนในประเทศไทย
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
5 12 ต.ค. 2566 - 09 พ.ย. 2566
การประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 4 วันที่ 14 และ 21 ตุลาคม 2566
ห้องประชุม M5, ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพ ฯ
16 14 ต.ค. 2566 - 21 ต.ค. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Benefit potential of Chicken Essence: Updated Evidence from Clinical Studies
อาคาร ภิรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา
1.5 15 ต.ค. 2566
อบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 16 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
การอบรม การพัฒนาศักยภาพ RA ประจำปี 2566
โรงแรมแมนดาริน - สามย่าน
0 17 ต.ค. 2566
การอบรม Introductory Course Regulatory Affairs ประจำปี 2566
โรงแรมแมนดาริน - สามย่าน
0 18 ต.ค. 2566
ประชุมวิชาการกลางปี 2566
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพ
11.25 19 ต.ค. 2566 - 20 ต.ค. 2566
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Challenges in Antibiotic Resistance: the present and future state of antimicrobial stewardship and Rapid Diagnostic Testing
รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
2 20 ต.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 6
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
7 21 ต.ค. 2566
(Online)“UPDATE TOPICAL SKIN DISEASE AND TREATMENT IN COMMUNITY PHARMACY”
ถ่ายทอดสด
2.5 26 ต.ค. 2566
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 6
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
4 27 ต.ค. 2566
การประชุมวิชาการเรื่อง เครียด เศร้า เวียนศีรษะ จัดการอย่างไรในร้านยา โดยร้านยาโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1.75 28 ต.ค. 2566
การฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 5 โดยสภาเภสัชกรรม
Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
4 28 ต.ค. 2566
ประชุมวิชาการเรื่อง “การรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และท้องผูกเรื้อรัง อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน”
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2 29 ต.ค. 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง Course No. 4.1 : Process Validation Principles (หลักสูตรด้าน Process Validation ขั้นพื้นฐาน)
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
12.75 30 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 30 ต.ค. 2566 - 22 ก.พ. 2567
Interesting cases of hemolytic transfusion reaction
ห้องประชุมจุมภฏ 1, 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2 30 ต.ค. 2566
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 01 พ.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ณ โรงพยาบาลศิริราช
0 01 พ.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567
การเขียนโครงร่างการวิจัยในมนุษย์
ห้องประชุมจุมภฏ 1, 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
4 03 พ.ย. 2566
(Online)E4: Novel Estrogen with 'NEST' Property
ถ่ายทอดสด
1 05 พ.ย. 2566
2023 Integrated Pharmacotherapy “Upskilling Package” หัวข้อ Understand management strategies: The use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and Optimizing pharmacotherapy regimens for patients.
รูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Team
2 06 พ.ย. 2566
งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566 The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2023: Essential Knowledge for Kidney Disease Management
ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ ถนนพระราม 4
16.25 08 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566
Process validation – Fundamental for success
Process validation – Fundamental for success
10.5 08 พ.ย. 2566 - 09 พ.ย. 2566
Impact of noxious environment on vulnerable obese
zoom webinar
2 11 พ.ย. 2566
การรักษาโรคเครียด วิตกกังวล และนอนไม่หลับในร้านยา Stress, Anxiety and Insomnia Management in Community Pharmacy
การบรรยายวิชาการผ่านระบบอนไลน์ (Webinar)
1.5 12 พ.ย. 2566
เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงแรม Novotel Bangkok platinum (onsite และ online)
2 12 พ.ย. 2566
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 12 Pharmaceutical care in infectious disease: Updated knowledge after COVID-19 Era
รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 18 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตวิทยาสุขภาพและพฤติกรรมบำบัดสำหรับเภสัชกร”
ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส เฉพาะภาคบรรยาย
33 18 พ.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
การประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 5 วันที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2566
ห้องประชุม M5, ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพ ฯ
16 18 พ.ย. 2566 - 25 พ.ย. 2566
งานประชุมวิชาการ ADCoPT Annual Meeting 2023
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท 11
16.75 20 พ.ย. 2566 - 22 พ.ย. 2566
โครงการอบรม เรื่อง 14th Conference on Drug Quality: “Upskill and Reskill in Pharmaceutical Specification – From Basic to Application”
ณ โรงแรม The Twin Towers Hotel Bangkok ห้องประชุมกษัตริย์ศึก
12.5 30 พ.ย. 2566 - 01 ธ.ค. 2566
การประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacist (Level 1) รุ่นที่ 6 วันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2566
ห้องประชุม M5, ชั้น 21 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพ ฯ
16 02 ธ.ค. 2566 - 09 ธ.ค. 2566
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1st ASEAN Pharmacokinetics Boot Camp
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 19 ธ.ค. 2566 - 21 ธ.ค. 2566

» 525 รายการ