บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันการแพ้ยาแบบรุนแรง
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ.อาวรณ์ แจ่มคีรี, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   05 ธ.ค. 2566 04 ธ.ค. 2567
การทดสอบการซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลองด้วย Franz diffusion cells
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ดร.ภก.กำชัย แซ่ปัง
3   05 ธ.ค. 2566 04 ธ.ค. 2567
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและกลไกการออกฤทธิ์ของยา Brexanolone ในการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ผศ.ดร.ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย
3   02 ธ.ค. 2566 01 ธ.ค. 2567
ทำความรู้จักกับเภสัชภัณฑ์รังสี (radiopharmaceuticals)
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.กฤติกา สมฤดี
2.5   01 ธ.ค. 2566 30 พ.ย. 2567
กลยุทธ์การควบคุมการปนเปื้อน (Contamination Control Strategy)
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภก.วศิน ปาละบุญมา
2.5   01 ธ.ค. 2566 30 พ.ย. 2567
หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
ความก้าวหน้าในการป้องกันและรักษาภาวะสับสนเฉียบพลัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ. พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
การรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วยยารักษาไวรัสตับอักเสบซีชนิดใหม่ (Direct acting antiviral: DAA)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ภญ.นภาพักตร์ โยธารักษ์, ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2.5   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
การนำส่งยาทางปอด (Pulmonary drug delivery)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย รศ. ดร. ภญ.อรลักษณา แพรัตกุล
2.5   30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2567
การป้องกันและรักษาอาการไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหารส่วนบนจากยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
3   24 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2567
การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
2.5   21 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2567
การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การป้องกันและจัดการภาวะMOH
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0.5   20 พ.ย. 2566 19 พ.ย. 2567
การรักษาอาการไอเฉียบพลันในร้านยา: กรณีไอจากการติดเชื้อไวรัสหวัด (cough associated common cold)
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อ.ภก.กฤษฏิ์ วัฒนธรรม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   13 พ.ย. 2566 12 พ.ย. 2567
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภก. เวสารัช จิตติวรรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1.5   13 พ.ย. 2566 12 พ.ย. 2567
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวานด้วยวิตามินบี (บทความวิชาการ 4)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย ผศ. ดร. ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2   03 พ.ย. 2566 02 พ.ย. 2567
Woman Expert: รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์
0.5   01 พ.ย. 2566 31 ต.ค. 2567
เจลชนิดเคี้ยวและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและโภชนเภสัช
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรสร สารพันโชติวิทยา, ภ.บ., ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   31 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2567
เอสทีทรอล (estetrol: E4) ฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาติชนิดใหม่สำหรับยาคุมกำเนิด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
3   27 ต.ค. 2566 26 ต.ค. 2567
บัวบก...สมุนไพรสมานแผล
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อรัญญา ศรีบุศราคัม
3   25 ต.ค. 2566 24 ต.ค. 2567
คุณประโยชน์ของแตงกวา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2   25 ต.ค. 2566 24 ต.ค. 2567
ยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม: สรุปประเด็นสำคัญด้านโครงสร้างทางเคมี
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย ภก.ภูริต ธนะรังสฤษฏ์
2.5   11 ต.ค. 2566 10 ต.ค. 2567
แนวทางการดูแลโรคภูมิแพ้ฉบับพัฒนา (Redesigned guideline of Allergy Care) บทความวิชาการ 3
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สิรินุช พละภิญโญ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ณัฐวุฒิ ลีลากนก
2   05 ต.ค. 2566 04 ต.ค. 2567
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเปราะหอม (วารสารยาน่ารู้ 4)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ ภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และภก.ภัคศรัณย์ เนื่องวรรณะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2   01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
มะระขี้นก : องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัด และผลิตภัณฑ์
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์; สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
2.5   26 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2567
Pharmacologic management of painful diabetic peripheral neuropathy
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อ.ดร.ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม
3   26 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2567
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อนำส่งยาชนิดเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ ในกระเพาะอาหาร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง, สุภัสสร เพ็งนาม
2.5   22 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2567
การทำอนุพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย อ.ภญ.สิริกัญญา แก้วประดิษฐ์
3   20 ก.ย. 2566 19 ก.ย. 2567
การคำนวณปริมาณยาหัวข้อ HPLC “Assay” ในตำรายา: การคำนวณ %label amount
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย จันคนา บูรณะโอสถ, ชนกพรหม์ สุคนธ์พันธุ์, อรัญญา นันทนากรณ์, คนาวรรณ พจนาคม, ปนัดดา พัฒนวศิน, สมลักษณ์ คงเมือง,ไพบูลย์ นันทนากรณ์
2.5   14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2567
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์
2.5   13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2567
องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ
2.5   08 ก.ย. 2566 07 ก.ย. 2567
กลไกระดับโมเลกุลของเกล็ดเลือดที่มีต่อการเกิดลิ่มเลือดและยาต้านเกล็ดเลือด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย บุษบา เผ่าทองจีน
3   06 ก.ย. 2566 05 ก.ย. 2567
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ภญ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3   06 ก.ย. 2566 05 ก.ย. 2567
Acetylcysteine – beyond mucolytics
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ดร.ภญ.ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5   06 ก.ย. 2566 05 ก.ย. 2567
โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย คุณเอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์
0.75   01 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2567
เปราะหอม: องค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษ (ยาน่ารู้ 3/2566)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ ภก.กันตวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม และภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภก.ภัคศรัณย์ เนื่องวรรณะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2   01 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2567
การรักษาโรคหวัดระยะเริ่มต้นโดยนวัตกรรมพ่นจมูก: มุมมองทางคลินิกและเภสัชอุตสาหกรรม(บทความวิชาการ 2)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย อ. ดร. ภก.กิติยศ ยศสมบัติ และ ผศ. ดร. ภญ.วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล
2   01 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2567
การกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง Antimicrobial dosing in critically ill patients receiving continuous renal replacement therapy
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร, อ.ดร.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์
2.5   24 ส.ค. 2566 23 ส.ค. 2567
โครงการอบรมความรู้และเพิ่มพูนทักษะเภสัชกร ด้านพิษวิทยาคลินิก EP.1-4
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย วิทยากรผู้บรรยาย 7 ท่าน
1.5   23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2567
การปรับปรุงการละลายของตัวยาด้วยระบบกระจายตัวของแข็ง ผลึกร่วมและอสัณฐานร่วม
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดย ผศ.ดร.ภก. ธนู ทองนพคุณ
3   23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2567
วิธีในการติดตามกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเองในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่องานวิจัย
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดย ผศ.ดร.ภญ.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
2.5   22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2567
ระบบ Computerized provider order entry (CPOE) กับการพัฒนาระบบยา (Computerized Provider Order Entry system and medication system development)
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภญ.ปภัสรา วรรณทอง
3   18 ส.ค. 2566 17 ส.ค. 2567
ตัวทำละลายสีเขียวในการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Green solvents for natural products extraction)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงศิริพร กิตติวิสุทธิ์
3   16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566 (PART1)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย วิทยากรผู้บรรยาย 12 ท่าน
2.75   16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2567
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566 (PART2)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย วิทยากรผู้บรรยาย 8 ท่าน
2.25   16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2567
อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกุสาวดี เมลืองนนท์
2.5   10 ส.ค. 2566 09 ส.ค. 2567
หลักฐานทางคลินิกของซุปไก่สกัด Clinical evidence of chicken essence
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
2   08 ส.ค. 2566 07 ส.ค. 2567
คะน้าเม็กซิโก..ผักแสนอร่อย
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.กฤติยา ไชยนอก
2   01 ส.ค. 2566 31 ก.ค. 2567
Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พญ.ชฎาธาร เหลืองสว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
0.75   01 ส.ค. 2566 31 ก.ค. 2567
หล่อฮังก๊วย...รสหวานที่ดีต่อสุขภาพ
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย กนกพร อะทะวงษา
2   01 ส.ค. 2566 31 ก.ค. 2567
สูตรยาสำหรับใช้รักษาการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรในปัจจุบัน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย สุวิชชา สเวกกุลชล ภ.บ.
2   01 ส.ค. 2566 31 ก.ค. 2567

แสดงรายการที่ 1-50 จากทั้งหมด 1238 รายการ