บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
Fish Oil and Health: Fact or Myth
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พญ. ธิสรา วีรสมัย
0.5   20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2567
ภาวะเป็นพิษต่อหูที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัด (Chemotherapy-induced ototoxicity)
สถาบันหลัก: กองบริหารการสาธารณสุข 
โดย ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว อ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ภูษณิศา สมานสารกิจ ณภัทร ศรีบุศยดี ณัฐิดา เอกธีรธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.5   20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2567
แนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลายในร้านยา
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย นพ. สธน ชมภูพันธุ์
0.5   20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2567
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : การเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากใช้ยาตำรับสมุนไพร กรณีศึกษาการใช้ยาสหัศธารา ยาศุขไสยาศน์ และยาฟ้าทะลายโจรร่วมกัน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์ ร้านยาศิวพรเภสัช จ.อ่างทอง
2   17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2567
โภชนบำบัดทางการแพทย์และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5   17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2567
แนวทางการใช้ยาสำหรับป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดตาม NCCN Guideline 2022
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย นศภ.พิชญุตม์ เชียงคำ, นศภ.หทัยรัตน์ พานิชขจรกุล, นศภ.ปิยะธิดา เมฆสวัสดิชัย, รศ.ดร.ภญ.วริสรา ปาริชาติกานนท์
2.5   14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2567
แนวทางการสัมภาษณ์งานสำหรับเภสัชกรการตลาด2566 : Pharmaceutical Industry Interviews: A Guide to Success for Pharmacists in 2023
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 
โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ
2.5   11 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2567
ไซทิซีน ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ปวรวรรธน์ เพ็ชรรัตน์, สุมาทวี สิงห์นิกร, นันทิชา รอดแล้ว, อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
2.5   11 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2567
Medical and Pharmaceutical Applications of 3D Bioprinting การประยุกต์ใช้การพิมพ์ชีวภาพสามมิติในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 
โดย รศ.ดร.ภก.กัมปนาท หวลบุตตา และ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2.5   10 มี.ค. 2566 09 มี.ค. 2567
การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตาม GOLD Guideline 2023
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดย ภญ.อัญชนา พงศ์พันธ์, ภก.บรรณวิชญ์ สภาพทรัพย์, ภก.ภูมิพัฒน์ ทองน้อย, ภก.อรรถกร อ่อนคำ
2.5   09 มี.ค. 2566 08 มี.ค. 2567
เชื้อราที่เล็บ : แนวทางการจัดการ สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
2.5   03 มี.ค. 2566 02 มี.ค. 2567
ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย มนฤดี สุขมา, ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล
2.5   27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2567
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
3   24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2567
การอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎี เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย ภญ.พัณณิตา วัฒเรืองชัย, ภญ.พรวลัย บุญเมือง, ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์, ภญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์, ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ, ภญ.ธนาพร คุ้มสว่าง
3   20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2567
บทบาทของยากระตุ้นเอนไซม์ soluble guanylate cyclase สำหรับรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
2.5   16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2567
ผลของกุหลาบมอญต่อความวิตกกังวล
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2   15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2567
ประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากของแครนเบอร์รี
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อรัญญา ศรีบุศราคัม
2   15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2567
สารสำคัญที่พบในสมุนไพร
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
2   10 ก.พ. 2566 09 ก.พ. 2567
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0.5   06 ก.พ. 2566 05 ก.พ. 2567
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Eptinezumab ในการรักษาไมเกรน
สถาบันหลัก: กองบริหารการสาธารณสุข 
โดย พจนา โกเมศมุนีบริรักษ์, ภ.ม. และ วรัญญา วิริยะสุนทร, ภ.บ. ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.5   26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2567
การล้างไตทางช่องท้อง: หลักพื้นฐานสำหรับเภสัชกร (Peritoneal Dialysis: A Basis for Pharmacist)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภก.ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์, ผศ.ภญ.ศยามล สุขขา
3   19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2567
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย ผศ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์ และ ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ
2.5   16 ม.ค. 2566 15 ม.ค. 2567
บทบาทของ PTC ต่อแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สุนทร ปภานิธินันท์
3   12 ม.ค. 2566 11 ม.ค. 2567
Finerenone – a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย รศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร
2.5   09 ม.ค. 2566 08 ม.ค. 2567
Tirzepatide: A Novel dual GIP/GLP-1 receptor agonist in Type 2 Diabetes
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.รุ้งนภา เต็งไตรสรณ์
2.5   09 ม.ค. 2566 08 ม.ค. 2567
EL026 : การเก็บรักษายาและการสำรองยา
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
1   03 ม.ค. 2566 02 ม.ค. 2567
EL027 : Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
1   03 ม.ค. 2566 02 ม.ค. 2567
EL028 : High Alert Drug
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สงกรานต์ มีชูนึก
1   03 ม.ค. 2566 02 ม.ค. 2567
ความหลากหลายของยีนที่สัมพันธ์กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยาคาร์บามาซีพีนในประชากรไทย
สถาบันหลัก: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
2.5   02 ม.ค. 2566 01 ม.ค. 2567
วัคซีนรักษาโรคมะเร็ง
สถาบันหลัก: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ดร.ภญ.นลินี ประดับญาติ
2.5   01 ม.ค. 2566 31 ธ.ค. 2566
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับประเมินความรุนแรงของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5   29 ธ.ค. 2565 28 ธ.ค. 2566
การรักษาโรคช่องคลอดอักเสบโดยใช้ยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วย metronidazole และ miconazole
สถาบันหลัก: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
2.5   28 ธ.ค. 2565 27 ธ.ค. 2566
ความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากชัน (propolis) ของชันโรง (ยาน่ารู้ 4)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.กันตวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม และภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2   27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2566
กลไกและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดพิษจากยา
สถาบันหลัก: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ภญ.นภาพร ลักขณา
2.5   27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2566
โพรไบโอติกกับระบบภูมิคุ้มกัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย รศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช, รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด, ภญ.รุ้งระวี วันดี
2.5   27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2566
การวิเคราะห์เชิงสถิติที่ใช้ในกระบวนการออพติไมเซชัน
สถาบันหลัก: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
4   27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2566
ปัจจัยทางเภสัชกรรมที่มีผลต่อการดูดซึมยาในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน
สถาบันหลัก: วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ผศ.ดร.ภญ.ชุติมา สินสืบผล
3   25 ธ.ค. 2565 24 ธ.ค. 2566
โภชนบำบัดและอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5   23 ธ.ค. 2565 22 ธ.ค. 2566
เอนไซม์กลูโคไคเนส เป้าหมายใหม่ของการพัฒนายารักษาเบาหวาน (Glucokinase: A Novel Target for Antidiabetic Drugs Development)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อ.ดร.ภญ.ศุภรัตน์ สุวิชาพาณิชย์
2   20 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2566
แนวทางและความเป็นไปได้ในการพิมพ์ 3 มิติด้วยเทคนิค Fused deposition modeling (FDM) สำหรับการนำส่งยาในทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ และ เปรมจิตต์ ลิมปมโนชญ์
2.5   20 ธ.ค. 2565 19 ธ.ค. 2566
Aducanumab ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ตัวใหม่
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดย ผศ.ดร.ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ
3   19 ธ.ค. 2565 18 ธ.ค. 2566
ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams ชนิดใหม่สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
2.5   19 ธ.ค. 2565 18 ธ.ค. 2566
เมธาโดนกับการเกิดภาวะระยะคิวทียาวและตอร์ซาดเดอปวงต์ (Methadone induced QTc interval prolongation and Tosardes de Pointes)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย ผศ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์*, ภก.ศาศวัต ตันตาปกุล, ภญ.สุพัตรา จินดาดวง
2.5   11 ธ.ค. 2565 10 ธ.ค. 2566
หลักการของการทำแห้งด้วยวิธีฟรีซดราย
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดย รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   06 ธ.ค. 2565 05 ธ.ค. 2566
Luspatercept: ยามุ่งเป้าในการป้องกันการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย เยียรยง รอดกำเหนิด ภ.บ. กลุ่มงํานเภสัชกรรม โรงพยําบําลจุฬาลงกรณ์
2   01 ธ.ค. 2565 30 พ.ย. 2566
โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พญ.ปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์
0.5   30 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2566
Cefiderocol ทางเลือกสำหรับแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง
2.5   24 พ.ย. 2565 23 พ.ย. 2566
โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0.5   22 พ.ย. 2565 21 พ.ย. 2566
การทดสอบความปราศจากเชื้อ (Sterility Test)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดย รศ. ภญ. ดร. มะลิ วิโรจน์แสงทอง
2   21 พ.ย. 2565 20 พ.ย. 2566
วิศวกรรมเอนไซม์สำหรับการใช้งานทางเภสัชกรรม (Enzyme engineering for pharmaceutical applications)
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย นศภ. สุรพิชญ์ รัตน์เถลิงศักดิ์ และ อ.ดร.ลิตวดี เจือบุญ
3   16 พ.ย. 2565 15 พ.ย. 2566

แสดงรายการที่ 1-50 จากทั้งหมด 1132 รายการ