บทความวิชาการ
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชมาตรศาสตร์ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
โดย ปิยวัฒน์ ชัยวิชาชาญ
2.5   08 มิ.ย. 2566 07 มิ.ย. 2567
Tamoxifen and Aromatase inhibitors for Primary prevention of Breast cancer
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย อ.ภญ.ณัฐณิชา พูลช่วย, อ.ภญ.อภิชญา ชนะวงศ์
3.5   29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2567
ภาวะเลือดออกในสมองจากยา alteplase และปัจจัยทำนายการเกิดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดย 1. ภญ.ดร.พรทิพย์ พามนตรี 2. นสภ.ชวัลญา อยู่ประเสริฐ 3. นสภ.อิสรีย์ สื่อเสาวลักษณ์ 4. นสภ.นิชดา ร่วมสุข
2.5   29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2567
รู้จัก Postbiotics: อาหารเสริมชนิดใหม่?
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภญ.ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
2.5   25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2567
มะเร็งเต้านมและการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด
สถาบันหลัก: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โดย ภญ.วันฤดี จันทรศาล ภก.กฤษฏิ์ชภัสร์ ฉัตรชวินพร เเละภก.อนวัช มิตรประทาน
3   23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2567
การเลือกใช้สถิติในงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม (E-learning)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
2   18 พ.ค. 2566 17 พ.ค. 2567
กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่ 2 ความรู้ทางคลินิกและบทบาททางคลินิกของเภสัชกร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล
3   15 พ.ค. 2566 14 พ.ค. 2567
การตั้งชื่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Naming of monoclonal antibodies)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
2.5   15 พ.ค. 2566 14 พ.ค. 2567
ยา isavuconazole: ยาต้านเชื้อราใหม่ กลุ่ม triazole รุ่นที่สอง “Isavuconazole: A new second generation of triazole”
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดย อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกิตติยา จันทรธานีวัฒน์
3   12 พ.ค. 2566 11 พ.ค. 2567
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.บุศยา กุลบุศย์ หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
3   10 พ.ค. 2566 09 พ.ค. 2567
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภก.อ.ทักษิณ จันทร์สิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
3   10 พ.ค. 2566 09 พ.ค. 2567
การป้องกันและการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เกี่ยวข้องจากการติดเชื้อโควิด-19 Covid-19 Associated Thrombosis, Prevention and Treatment
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 
โดย ภก. ปริญญา เพิ่มลาภ, ดร.ภก.อ. กฤติน บัณฑิตานุกูล
3   04 พ.ค. 2566 03 พ.ค. 2567
EL018_(2566) : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง
1   03 พ.ค. 2566 02 พ.ค. 2567
EL019_(2566) : Medication Reconciliation
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ผุสดี บัวทอง
1   03 พ.ค. 2566 02 พ.ค. 2567
Knowledge and practice about sunscreen
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย นพ. กิติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
0.5   01 พ.ค. 2566 30 เม.ย. 2567
หลักการของเครื่องบรรจุแคปซูลแข็งอัตโนมัติและแนวทางการตั้งตำรับให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องบรรจุ
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ปรัชญา ทิพย์ดวงตา, สมชาย จันทร์งาม, ชาลิสา แสงอุทัย
2.5   01 พ.ค. 2566 30 เม.ย. 2567
ยายับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส (Phosphodiesterase Inhibitors)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี
2   27 เม.ย. 2566 26 เม.ย. 2567
กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานและบทบาทโดยทั่วไปของเภสัชกร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล
3   19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2567
การใช้ gabapentinoids ในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท Use of gabapentinoids in neuropathic pain (บทความวิชาการ 1)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดย อ.ภก.ดร.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2   18 เม.ย. 2566 17 เม.ย. 2567
การบูรณาการความรู้ทางเคมีของยากับงานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้แนวคิดการประเมินการรักษาตามโครงสร้าง กรณีศึกษาจากยา β-adrenergic antagonist
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
โดย ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง และ ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
2   07 เม.ย. 2566 06 เม.ย. 2567
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเพศหลากหลาย ภาพรวมประเทศไทย
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย คุณฟาริดา ลังกาฟ้า
0.5   03 เม.ย. 2566 02 เม.ย. 2567
แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ประโยชน์ต่อผิวหนัง ตา และหัวใจ (วารสารยาน่ารู้ 2)
สถาบันหลัก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,ภก.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.5   01 เม.ย. 2566 31 มี.ค. 2567
อัพเดทความเชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ เพื่อการปฏิบัติงานจริงในร้านยา
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี และ อ.ภก.ดร. กิติยศ ยศสมบัติ
0.75   22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2567
Fish Oil and Health: Fact or Myth
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พญ. ธิสรา วีรสมัย
0.5   20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2567
ภาวะเป็นพิษต่อหูที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัด (Chemotherapy-induced ototoxicity)
สถาบันหลัก: กองบริหารการสาธารณสุข 
โดย ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว อ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ภูษณิศา สมานสารกิจ ณภัทร ศรีบุศยดี ณัฐิดา เอกธีรธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.5   20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2567
แนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลายในร้านยา
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย นพ. สธน ชมภูพันธุ์
0.5   20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2567
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : การเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากใช้ยาตำรับสมุนไพร กรณีศึกษาการใช้ยาสหัศธารา ยาศุขไสยาศน์ และยาฟ้าทะลายโจรร่วมกัน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภญ.ศิวพร ปีเจริญทรัพย์ ร้านยาศิวพรเภสัช จ.อ่างทอง
2   17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2567
โภชนบำบัดทางการแพทย์และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย รศ.ภญ.วรรณคล เชื้อมงคล สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5   17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2567
แนวทางการใช้ยาสำหรับป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดตาม NCCN Guideline 2022
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย นศภ.พิชญุตม์ เชียงคำ, นศภ.หทัยรัตน์ พานิชขจรกุล, นศภ.ปิยะธิดา เมฆสวัสดิชัย, รศ.ดร.ภญ.วริสรา ปาริชาติกานนท์
2.5   14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2567
แนวทางการสัมภาษณ์งานสำหรับเภสัชกรการตลาด2566 : Pharmaceutical Industry Interviews: A Guide to Success for Pharmacists in 2023
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 
โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ
2.5   11 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2567
ไซทิซีน ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดย ปวรวรรธน์ เพ็ชรรัตน์, สุมาทวี สิงห์นิกร, นันทิชา รอดแล้ว, อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
2.5   11 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2567
Medical and Pharmaceutical Applications of 3D Bioprinting การประยุกต์ใช้การพิมพ์ชีวภาพสามมิติในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 
โดย รศ.ดร.ภก.กัมปนาท หวลบุตตา และ ผศ.ดร.ภญ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
2.5   10 มี.ค. 2566 09 มี.ค. 2567
การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตาม GOLD Guideline 2023
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดย ภญ.อัญชนา พงศ์พันธ์, ภก.บรรณวิชญ์ สภาพทรัพย์, ภก.ภูมิพัฒน์ ทองน้อย, ภก.อรรถกร อ่อนคำ
2.5   09 มี.ค. 2566 08 มี.ค. 2567
เชื้อราที่เล็บ : แนวทางการจัดการ สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
2.5   03 มี.ค. 2566 02 มี.ค. 2567
Daridorexant : ทางเลือกใหม่สำหรับโรคนอนไม่หลับ
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย สุวิชชา สเวกกุลชล, ภ.บ.
2.5   01 มี.ค. 2566 29 ก.พ. 2567
ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดย มนฤดี สุขมา, ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล
2.5   27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2567
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ
สถาบันหลัก: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดย ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
3   24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2567
การอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎี เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย ภญ.พัณณิตา วัฒเรืองชัย, ภญ.พรวลัย บุญเมือง, ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์, ภญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์, ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ, ภญ.ธนาพร คุ้มสว่าง
3   20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2567
บัวบก
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2.5   19 ก.พ. 2566 18 ก.พ. 2567
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ตามมาตรฐาน ISO 10993-5: ภาชนะพลาสติก-วัสดุทางการแพทย์
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร. ภญ. ไตรพร วัฒนนาถ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2.5   19 ก.พ. 2566 18 ก.พ. 2567
บทบาทของยากระตุ้นเอนไซม์ soluble guanylate cyclase สำหรับรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
2.5   16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2567
ผลของกุหลาบมอญต่อความวิตกกังวล
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
2   15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2567
ประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากของแครนเบอร์รี
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย อรัญญา ศรีบุศราคัม
2   15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2567
สารสำคัญที่พบในสมุนไพร
สถาบันหลัก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
2   10 ก.พ. 2566 09 ก.พ. 2567
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
สถาบันหลัก: สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ผศ.นพ.อภิชาติ แก้วเดช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0.5   06 ก.พ. 2566 05 ก.พ. 2567
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Eptinezumab ในการรักษาไมเกรน
สถาบันหลัก: กองบริหารการสาธารณสุข 
โดย พจนา โกเมศมุนีบริรักษ์, ภ.ม. และ วรัญญา วิริยะสุนทร, ภ.บ. ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2.5   26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2567
การล้างไตทางช่องท้อง: หลักพื้นฐานสำหรับเภสัชกร (Peritoneal Dialysis: A Basis for Pharmacist)
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ
โดย ภก.ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์, ผศ.ภญ.ศยามล สุขขา
3   19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2567
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย ผศ.ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์ และ ภญ.ฐิตวดี ประดับคำ
2.5   16 ม.ค. 2566 15 ม.ค. 2567
บทบาทของ PTC ต่อแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5
สถาบันหลัก: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดย ภก.สุนทร ปภานิธินันท์
3   12 ม.ค. 2566 11 ม.ค. 2567
Finerenone – a novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists
สถาบันหลัก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดย รศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร
2.5   09 ม.ค. 2566 08 ม.ค. 2567

แสดงรายการที่ 1-50 จากทั้งหมด 1160 รายการ