ข่าวประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* มหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม เปิดรับบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* วิธีการเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตรายปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว (ประกาศ ที่ 54-2566)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 97/2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2566 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง สำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
สภาเภสัชกรรม ประกาศรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องใหม่ 15 กิจกรรม (ประกาศ ที่ 77-2566)
อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์