สภาเภสัชกรรม ประกาศรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 15 รูปแบบกิจกรรม

สภาเภสัชกรรมประกาศ
รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 15 รูปแบบกิจกรรม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ

สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ผ่านระบบ E-service

 

โปรดศึกษารายละเอียดประกาศสภาเภสัชกรรม และ ขั้นตอนการยื่นคำขอให้เข้าใจก่อนยื่นคำขอ

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice