สภาเภสัชกรรม ประกาศรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องใหม่ 15 กิจกรรม (ประกาศ ที่ 77-2566)

สภาเภสัชกรรม
ประกาศรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 15 กิจกรรม

และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิต

ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถยื่นคำขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (สภ.46) 
ผ่านระบบ E-service จากหน้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org
 

โปรดศึกษารายละเอียดประกาศสภาเภสัชกรรม และ ขั้นตอนการยื่นคำขอให้เข้าใจก่อนยื่นคำขอ

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice