การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

สภาเภสัชกรรม
ประกาศยกเว้นให้ไม่ต้องนำหน่วยกิตรายปีในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องรอบแรก พ.ศ. 2558-2562 
มาคิดเป็นเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง ให้ใช้เกณฑ์เฉพาะหน่วยกิตรวม 5 ปีให้ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตเท่านั้น
ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 ท้ายนี้