การศึกษาต่อเนื่อง สำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป