มหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม เปิดรับบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
bullet 

มหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม
เปิดรับบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

            สภาเภสัชกรรมกำหนดจัดงานมหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งสภาเภสัชกรรม เพื่อเป็นเวทีให้เภสัชกรและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมที่โดดเด่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับวิชาชีพ รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่ระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม
           ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมวิชาการภายในงานสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเภสัชกรที่เข้าร่วมงานได้ และเห็นควรให้มีการกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเภสัชกรที่เข้าร่วมงาน

            ระบบส่งบทความศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม
            กำหนดการส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 256
            ประกาศผลการพิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 

 Click Link : https://fs7.formsite.com/CrJGBI/30-yearcpe/index