การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (รายปี) เพิ่มเติม

 

 

การขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (รายปี) เพิ่มเติม

      การขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (รายปี) เพิ่มเติม เป็นการโอนหน่วยกิตปีปัจจุบันไปให้ปีที่มีหน่วยกิตน้อยกว่า 10 หน่วยกิตในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน ด้วยวิธีการยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ E-Service บนเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org
       หน่วยกิตรายปีที่ต้องโอน คือ หน่วยกิตส่วนที่ขาดจาก 10 หน่วยกิต บวกกับ หน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่า หน่วยกิตรายปีที่ต้องการโอน เป็นการโอนหน่วยกิตทั้งจำนวนที่ได้รับจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องนั้น ๆ ไม่สามารถแบ่งแยกโอนหน่วยกิตบางส่วนได้
       หน่วยกิตรายปีส่วนที่ขาดจาก 10 หน่วยกิต คือ หน่วยกิตที่ท่านต้องเก็บเพิ่มเติมให้ครบ 10 หน่วยกิต
       หน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่า คือ หน่วยกิตที่ส่วนที่ขาดจาก 10 หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 1 เท่า  โดยที่หน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่านี้ จะไม่ถูกนำไปคิดรวมกับหน่วยกิตรวม 5 ปีเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง
       ค่าธรรมเนียมการขอเก็บหน่วยกิตฯ เพิ่มเติม จำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อการยื่นคำขอ 1 ครั้ง จะโอนกี่ปีก็ได้
       วิธีการชำระเงินโดยการพิมพ์ใบ Pay-in จากท้ายการกรอกคำขอฯ ในระบบออนไลน์ นำไปจ่ายที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสแกน Barcode/QR code จ่ายผ่าน App Krungthai NEXT 
           การยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม เข้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org นำรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม Login เข้าสู่ระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากนั้น click เลือกแถบ "ยื่นคำขอผ่าน E-service" เลือก "คำขอเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม" แล้วดำเนินการตามขั้นตอน
        การยื่นคำขอแต่ละครั้งจะโอนกี่ปีก็ได้ หากท่านมีหน่วยกิตเพียงพอ แต่หากปีปัจจุบันท่านมีหน่วยกิตไม่เพียงพอสำหรับการโอน ท่านจะไม่สามารถ Click เลือกปีที่ต้องการโอนไปได้ ท่านต้องไปทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมให้เพียงพอก่อน แล้ว Login เข้าระบบเพื่อยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตฯ ใหม่อีกครั้ง 

      การเตรียมความพร้อม ก่อนยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (รายปี) เพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ E-service
        1) ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตรายปีในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปีรอบปัจจุบันว่า ปีใดมีหน่วยกิตน้อยกว่า 10 หน่วยกิต : จดปี จดหน่วยกิตที่ขาด
        ตรวจสอบโดยการ Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ตาม Link ด้านล่างนี้
https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?subpage=login 
        2) คำนวณหน่วยกิตที่ขาด บวก หน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่าจะได้จำนวนหน่วยกิตรายปีที่ต้องโอนในปีนั้น : จดหน่วยกิตที่คำนวณได้
        3) สำรวจหน่วยกิตของตนในปีปัจจุบันว่า มีเพียงพอสำหรับโอนหน่วยกิต กลับให้ในปีที่หน่วยกิตไม่ครบเกณฑ์หรือไม่ : จดหน่วยกิตปีปัจจุบัน
        จดแล้วได้อะไร ? หน่วยกิตปีปัจจุบัน ลบ กับหน่วยกิตที่คำนวณได้ ถ้ามีหน่วยกิตเพียงพอ ให้ไปดำเนินการยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ E-service ได้ที่เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม ตาม Link ด้านล่างนี้
https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

      ขั้นตอน วิธีการยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบท้ายนี้ โปรดศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง