วิธีการเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตรายปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน

 

 วิธีการเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตรายปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปีเดียวกัน
(น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี)

  ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (รายปี) เพิ่มเติม
   ผ่านระบบ E-service ที่เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org ป็นการโอนหน่วยกิตปีปัจจุบันไปให้ปีที่มีหน่วยกิตน้อยกว่า 10 หน่วยกิตในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน ด้วยวิธีการยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม 

 ความหมายของหน่วยกิตที่เกี่ยวข้อง กับการโอนย้ายหน่วยกิตรายปี
1) หน่วยกิตรายปีที่ต้องโอน คือ ต้องมีหน่วยกิตรายปีอย่างน้อย 10 หน่วยกิตก่อน และหน่วยกิตที่จะโอน  คือ หน่วยกิตรายปีอย่างน้อย 10 หน่วยกิต + หน่วยกิตส่วนที่ขาดของปีที่จะโอน + หน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่าที่จะโอน
ตัวอย่าง ปี 2563 ขาด 3 หน่วยกิต ดังนั้น ปี 2564 ณ วันที่จะโอน ต้องมีหน่วยกิต 10 + 3 + 3 = 16 หน่วยกิต

2) หน่วยกิตรายปีส่วนที่ขาด คือ หน่วยกิตรายปีส่วนที่เก็บไม่ครบ 10 หน่วยกิต
ตัวอย่าง ปี 2563 มีหน่วยกิตรายปีที่เก็บได้ 7 หน่วยกิต หน่วยกิตส่วนที่ขาด คือ  3 หน่วยกิต

3) หน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่า คือ หน่วยกิตที่ส่วนที่ขาดจาก 10 หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 1 เท่า โดยหน่วยกิตส่วนที่ขาดเพิ่ม 1 เท่านี้จะไม่ถูกนับรวมกับหน่วยกิตรวม 5 ปีเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง   
ตัวอย่าง ปี 2563 มีหน่วยกิตรายปีที่เก็บได้ 7 หน่วยกิต หน่วยกิตส่วนที่ขาด คือ 3 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่ม 1 เท่า คือ 3 หน่วยกิต

4) หน่วยกิตและกิจกรรมที่โอนย้าย คือ การโอนย้ายหน่วยกิตทั้งจำนวนที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น
ไม่สามารถแบ่งแยก
โอนหน่วยกิตบางส่วนของกิจกรรมนั้นได้
ตัวอย่าง
ปี 2564  ทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 2 กิจกรรม ก) การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ได้ 10 หน่วยกิต ข) การสัมมนาออนไลน์ ได้ 20 หน่วยกิต

ปี 2563  หน่วยกิตรายปีได้ 7 หน่วยกิต ขาด 3 หน่วยกิต หน่วยกิตที่ต้องโอน คือ ส่วนที่ขาด + เพิ่ม 1 เท่า = 6 หน่วยกิต
ท่านต้องโอนหน่วยกิตจากกิจกรรม ก) ที่ได้ 10 หน่วยกิตทั้งจำนวน ไปชดเชยหน่วยกิตส่วนที่ขาดในปี 2563

ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยกิต รายปี 200 บาทต่อการยื่นคำขอเพื่อโอนหน่วยกิตฯ 1 ครั้งจะโอนกี่ปีก็ได้ จำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
วิธีการชำระเงินทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1) พิมพ์ใบ Pay-in จากท้ายการกรอกคำขอฯ ในระบบออนไลน์ นำไปจ่ายที่ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

2) สแกน Barcode/QR code ที่ใบ Pay-in บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ท่านเปิดอยู่ สแกนจ่ายผ่าน Mobile banking ได้ทุกธนาคาร

การยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม 
      การยื่นคำขอแต่ละครั้งจะโอนกี่ปีก็ได้ หากท่านมีหน่วยกิตเพียงพอ แต่หากปีปัจจุบันท่านมีหน่วยกิตไม่เพียงพอสำหรับการโอน ท่านจะไม่สามารถ Click เลือกปีที่ต้องการโอนไปได้ ท่านต้องไปทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติมให้เพียงพอก่อน แล้ว Login เข้าระบบเพื่อยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตฯ ใหม่อีกครั้ง 

     ขั้นตอน วิธีการยื่นคำขอเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม
รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้

โปรดศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง