มุมดาวน์โหลด&ขั้นตอนต่าง ๆ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
วิธีการโอนย้ายหน่วยกิตรายปี ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน สำหรับผู้ที่หน่วยกิตรายปีน้อยกว่า 10 หน่วยกิต
วิธีที่ 3 สำหรับการเก็บหน่วยกิตชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ ด้วยวิธีการขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง (คำขอฯ สภ.70/1)
วิธีการขอกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (คำขอฯ สภ.46)
เอกสารประกอบการประชุมสถาบันหลัก (วันที่ 11 มกราคม 2566)
วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ ทำได้ 3 วิธี
ตารางบันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับรูปแบบกิจกรรมบทความวิชาการ (สภ.74)
ตารางบันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับรูปแบบกิจกรรมการประชุมวิชาการ สัมมนาออนไลน์ (สภ.75)
วิธีการสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (คำขอฯ สภ.58)
วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสถาบันหลัก (คำขอฯ สภ.59)
วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 สำหรับการเก็บหน่วยกิตชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ (คำขอฯ 67)
หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (สภ.67)
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย (สภ.59)
คำขอสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58)