ขั้นตอนและคำขอ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตรายปี และ/หรือ หน่วยกิตรวม 5 ปี ไม่ครบ (เกินรอบ 5 ปี) ให้เก็บหน่วยกิตชดเชย ด้วยวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 การขอรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (คำขอฯ 80)
หน่วยกิตรายปี และ/หรือ หน่วยกิตรวม 5 ปี ไม่ครบ (เกินรอบ 5 ปี) ให้เก็บหน่วยกิตชดเชย ด้วยวิธีที่ 3 การขอรับการประเมินความรู้ฯ (คำขอฯ 70/1)
วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องชดเชยให้ครบตามเกณฑ์ ทำได้ 3 วิธี
หน่วยกิตรายปี ที่ยังอยู่ในรอบ 5 ปี ไม่ครบ ให้เก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม ด้วยวิธีการโอนย้ายหน่วยกิต
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย (สภ.59)
วิธีการขอกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (คำขอฯ สภ.46)
เอกสารประกอบการประชุมสถาบันหลัก (วันที่ 11 มกราคม 2566)
ตารางบันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับรูปแบบกิจกรรมบทความวิชาการ (สภ.74)
ตารางบันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับรูปแบบกิจกรรมการประชุมวิชาการ สัมมนาออนไลน์ (สภ.75)
วิธีการสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (คำขอฯ สภ.58)
วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสถาบันหลัก (คำขอฯ สภ.59)
หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (สภ.67)
คำขอสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58)