คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (สภ.67)