ข้อบังคับและประกาศของศูนย์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 63/2560 เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่12/2560 เรื่อง การนับปีสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่27/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภทการรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2560 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์