ข้อบังคับและประกาศของศูนย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องภายหลังครบรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2565 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรู้การสอบความรู้ (วิธีที่ 3) สำหรับการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (ใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2564 เรื่อง ขอบเขตและเนื้อหาความรู้ในการจัดสอบประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน 1 ปี)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2564 เรื่อง รายชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพที่ประเมินความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ (สำหรับใบอนุญาตฯ ที่ไม่มีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีอายุ)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2564 เรื่อง การสอบประเมินความรู้เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1-3/2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องครบถ้วนภายใน 1 ปีฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2564 เรื่อง การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้ารับการสอบความรู้เฉพาะราย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และไม่ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องให้ครบ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 112/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรอง หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2563
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.59)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2563 เรื่อง ขยายเวลารับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2562 เรื่อง แก้ไขการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลักเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2560 เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่12/2560 เรื่อง การนับปีสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์