ข้อบังคับและประกาศ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2567 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 97/2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2566 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4 )
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องภายหลังครบรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2565 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิต
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2564 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2564 เรื่อง การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 112/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 100/2563 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรอง หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2563
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 )
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning/MOOC)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2563 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2562 เรื่อง แก้ไขการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2560 เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เรื่อง เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 16/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประเภทการรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับผลิตกิจกรรมที่ให้การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 15/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่12/2560 เรื่อง การนับปีสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลักเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2559