การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์

ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์

สามารถยื่นคำขอประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม (สภ.70/1) ผ่านระบบ E-service
 

 

โปรดศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนด้านท้ายนี้ก่อนเริ่มดำเนินการ

E-service clickhttps://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice