เอกสารประกอบการประชุมสถาบันหลัก (วันที่ 11 มกราคม 2566)