ตารางบันทึกหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับรูปแบบกิจกรรมการประชุมวิชาการ สัมมนาออนไลน์ (สภ.75)