คำขอสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58)