ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

สภาเภสัชกรรมประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามโครงการของสภาเภสัชกรรมเพื่อการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้บริโภคในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้บริโภคในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สามารถขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

           1. ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม หมายความถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนงานราชการ ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามที่มิใช่การปฏิบัติเป็นงานประจำ และเภสัชกรอาสา
ในโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ เพื่อการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคโควิด-19

          2. ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามโครงการของสภาเภสัชกรรม หมายความถึง การปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามโครงการที่สภาเภสัชกรรมดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือหน่วยงานอื่นที่นายกสภาเภสัชกรรมกำหนด เพื่อการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคโควิด-19 และผู้บริโภคในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

          3. การปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การตรวจหาระดับยาในเลือดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกำหนด

รูปแบบกิจกรรม เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้
การปฏิบัติงานให้บริการในโรงพยาบาลสนาม ได้แก่
- การบริหารจัดการยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์และเวชภัณฑ์
- การซักประวัติการใช้ยาผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารยา
- การคัดกรองใบสั่งยา
- การตรวจสอบยาที่จ่าย
- การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา
และการประสานงานกับบุคลากรการแพทย์เพื่อดูแลการใช้ยา
การปฏิบัติงานตามโครงการของสภาเภสัชกรรม ได้แก่
- การคัดกรองผู้ป่วยในระบบ Home Isolation 
- การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
- การให้บริการฉีดวัคซีนในร้านยา
- การบริการชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 
- การให้คำปรึกษาด้านยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด
- การปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากงานประจำของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ การตรวจหาระดับยาในเลือดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกำหนด

เงื่อนไขการรับรอง
         1. การคิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง ได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 1 หน่วยกิต เศษของเวลาที่ไม่ครบ 3 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง หรือนำไปรวมกับการทำงานในคราวต่อไปโดยต้องบันทึกผลรวมชั่วโมงในเอกสารเดียวกัน โดยหน่วยกิตรวมของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโรคโควิด-19 สูงสุดไม่เกิน10 หน่วยกิต ต่อปี

          2. การแสดงหลักฐานต่อสภาเภสัชกรรม แสดงแบบฟอร์มการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด (สภ.76) โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการลงนามของหัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และนายกสมาคมวิชาชีพ ให้การรับรองการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มการรับรองหน่วยกิตดังกล่าว และให้ใช้ 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 หน่วยงาน กรณีเป็นร้านยา ให้ลงนามรับรองตนเอง โดยสภาเภสัชกรรมจะตรวจสอบจากรายชื่อร้านยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการ

          3. การแสดงหลักฐานต่อหัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อลงนาม ให้แสดงตารางการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดกิจกรรม

          4. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สามารถดำเนินการด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด โดยสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ปีละ 1 ครั้ง พร้อมแนบแบบฟอร์ม (สภ.76) ในรูปแบบไฟล์ .PDF (ไม่เกิน 3 ไฟล์ ต่อปี) เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์พิจารณาตรวจสอบเพื่อการรับรองหน่วยกิต หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สามารถยกเลิกการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังกล่าวได้ โดยการตัดสินของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 ระยะเวลาการรับรอง
         นับการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจะมีมติยกเลิกประกาศฉบับนี้

โปรดศึกษารายละเอียดและเอกสารขั้นตอนการขอรับรองหน่วยกิต ตามเอกสารแนบท้ายนี้
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 591 9992-5 กด 4