ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง (สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีอายุ)