คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลักเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58)

 

 การขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลัก
เพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตให้กับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

     หน่วยงานใดมีความประสงค์ จะขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลัก เพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตให้กับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โปรดกรอกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลักเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.58) ตามไฟล์แนบท้ายนี้ 

       และนำส่งไปให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เพื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะได้พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของสภาเภสัชกรรมต่อไป

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 080 285 8082