การประชุมวิชาการ
The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum 2024: Best Practices in Advancing Pharmacy Education in the Next Decades
ชื่อการประชุม The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum 2024: Best Practices in Advancing Pharmacy Education in the Next Decades
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-002-03-2567
สถานที่จัดการประชุม Rangsit University and Novotel Bangkok Future Park Rangsit, Thailand
วันที่จัดการประชุม 06 -08 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหาร BODs, สมาชิก AASP, คณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 7th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Pharmacy Education Forum 2024 โดยที่ประชุม Board of Directors (BODs) of Asian Association of Schools of Pharmacy ได้กำหนดหัวข้อการประชุม “Best Practices in Advancing Pharmacy Education in the Next Decades” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์และเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย เภสัชกร นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนสู่เป้าหมายความเป็นเลิศแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ให้ก้าวหน้าในทศวรรษหน้า
โดยการนำเสนอผลงานวิจัย มีทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้องานวิจัย ดังนี้
1. Pharmaceutical education
2. Pharmaceutical technology
3. Pharmaceutical manufacturing and processing
4. Pharmaceutical chemistry and analytical chemistry
5. Natural products and phytochemistry
6. Pharmacology and toxicology
7. Biotechnology
8. Bioproducts
9. Clinical pharmacy and social administrative pharmacy

วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์และเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรรม สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยทั้งหมด 20 สถาบัน และจากสถาบันในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นสมาชิก AASP 32 สถาบัน รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
4.2 เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และขยายความร่วมมือด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์และงานวิจัยนวัตกรรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
คำสำคัญ
เภสัชศาสตร์ศึกษา (Pharmacy Education), การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการศึกษา (Digital transformation and education)
วิธีสมัครการประชุม
https://aasp2024.rsu.ac.th/