การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 22
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-035-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ บี และซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ,เภสัชกร ,พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นจำนวนมาก มีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในปัจจุบันราคาของยาต้านไวรัสถูกลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัสตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้ขยายผลทั่วประเทศ และผู้ป่วยบางส่วนสามารถจ่ายค่ายาต้านไวรัสได้เอง ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อไวรัสดื้อยา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาและสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่แพทย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้นความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที และเปิดโอกาสให้สามารถซักถาม ปรึกษาปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ราคา 2,500 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ราคา 3,000 บาท โอนเงิน ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028-289-0054 ส่งใบสมัครและแนบหลักฐานโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ thai_aids@hotmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรรณภา พัฒนาวิศิษฏ์ เบอร์โทรศัพท์ 09-4154-2369, 0-2716-6922 ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566