การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง Treatment of Antimicrobial Resistant Infections
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง Treatment of Antimicrobial Resistant Infections
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-012-09-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 02 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์, นิสิตเภสัชศาสตร์สาขาบริบาล มหาวิทยาลัยบูรพา, เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้ต้องมีการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังนี้คือ (1) จัดการประชุมวิชาการและ (2) การผลิตบทความวิชาการ โดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรม 20 หน่วยกิตต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง Treatment of Antimicrobial Resistant Infections เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีการพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาในปัจจุบัน
คำสำคัญ
Antimicrobial, resistant, infections, treatment