การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-012-08-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 07 -09 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางในปัจจุบันมุ่งเน้นการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกระดับ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ช่วยในการพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น รวมทั้งได้มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงระบบสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม
กองบริหารการสาธารณสุขเล็งเห็นความจำเป็นที่จะจัดเวทีให้บุคลากรทางเภสัชกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงาน จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมให้แก่บุคลากรด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในการพัฒนาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานและสอดรับกับนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขในภาพรวมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เภสัชกรและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการ
2. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ พัฒนาขึ้น
คำสำคัญ
สารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ CPAT การบริหารเภสัชกิจ cyber security Telepharmacy Looker Studio
วิธีสมัครการประชุม
https://moph.cc/eOO0d1sTA สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศ ด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566