การประชุมวิชาการ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 9 "Current Practice and Future Opportunities"
ชื่อการประชุม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 9 "Current Practice and Future Opportunities"
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-001-08-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 -25 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเดินทางอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้เดินทาง เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย การติดเชื้อ หรือการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ และทำให้เป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ โดยเฉพาะหลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีผู้เดินทางระหว่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษาต่อ มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการให้ความรู้ การป้องกัน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงเป็นกุญแจสำคัญในเวชศาสตร์การเดินทาง (Travel Medicine)
การให้คำนแนะนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุก็มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากแม้ว่าวัยรุ่นและวัยทำงานจะถือว่าเป็นวัยที่มีร่างการยแข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันช่วงอายุดังกล่าวก็เป็นวัยที่มักมีโอกาสได้รับเชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้จากกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากกว่าวัยเด็ก สำหรับวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีโรคประจำตัวมากขึ้น มีการติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรง ซึ่งหากได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดโอกาสเจ็บป่วย ลดโอกาสการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนงูสวัดชนิดเชื้อตาย เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน และเวชศาสตร์การเดินทาง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ Adult and Travel Immunization ขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลาการทางการแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก อันเป็นโอกาสเผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับริการทางการแพทย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเวชศาสตร์การเดินทาง ในช่วงหลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลรักษาประชาชนได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
เวชศาสตร์การเดินทาง, การสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรค
วิธีสมัครการประชุม
วิธีการลงทะเบียน 1.ลงทะเบียน online https://webcast.live14.com/saovabha/ 2.กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในแผ่นพับพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินแล้วส่งมาทาง E-mail :qsmimeeting@gmail.com การลงทะเบียน 1.สำหรับลงทะเบียนเพื่อร่วมประชุมในงาน (on-site conference) อัตราท่านละ 4,000 บาท รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 5 มื้อ กระเป๋างานประชุม ใบประกาศนียบัตร และสามารถเข้าชมเนื้อหาการประชุมย้อนหลังผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกหัวข้อ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 2.สำหรับลงทะเบียนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online conference) อัตราท่านละ 1,000 บาท จะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเข้าชมเนื้อหาการประชุมย้อนหลังผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกหัวข้อ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย เลขบัญชี 413-101978-0