การประชุมวิชาการ
Nutrition as the Foundation of Population Health
ชื่อการประชุม Nutrition as the Foundation of Population Health
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-023-07-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 16 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โภชนาการเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม หากเกิดความไม่สมดุลของโภชนาการแล้ว อาจจะก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลีย อาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ สารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเภสัชกร ที่จะสามารถเข้าใจสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นของโรค แนวทางการรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของโภชาการที่มีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและสุขภาพของผู้หญิง อุบัติการณ์และแนวทางการป้องกัน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน แนวทางการรักษา และโภชนาการที่เกี่ยวข้อง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน แนวทางการรักษา และโภชนาการที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ