การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครื่อข่ายวิจัยโรงพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ เครื่อข่ายวิจัยโรงพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-003-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่จัดการประชุม 25 -27 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย 1. นักวิจัยด้านสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกด้าน สิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสู่ความก้าวหน้า ได้แก่ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) และการใช้เทคโนโลยี สองส่วนหลักๆ ทำให้โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เกิดการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ การนำมาซึ่งการพัฒนาจะต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านคลินิก หรือความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งการวิจัยมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองกระบวนการของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการพัฒนางานการบริการในการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นอาจารย์แพทย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลในประเทศไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยทางการแพทย์ จึงได้รวมตัวเกิดเป็น “ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายและเพื่อการค้นหาข้อมูลเกิดความร่วมมือ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ การศึกษาวิจัยทางสาธารณสุขของไทย จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในปี 2566 นี้ เป็นการจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 15 ภายใต้แนวความคิด “Redesign, Resilience, Reconnect and Rehearsal for the optimal research พลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ ฟื้นพลังจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ อุปสรรค สร้างเสริมความสามารถมากขึ้น ต่อยอดผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก่อเกิดปรากฎการณ์การ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในจิตใจ จนเกิดเป็นทักษะนำไปสู่การวิจัยที่ดีที่สุดอย่างมืออาชีพ ครั้งนี้เป็นการร่วมกันโดย ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ชมรมระบาดวิทยาคลินิก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลพะเยา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการรวมทั้งมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ
2. เพื่อการพัฒนาแกนนำ/บุคลากรด้านวิจัย อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการวิจัยโรงพยาบาล(Hospital Research Network)
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลในเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลด้านการวิจัย ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานวิจัยที่มีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของโรงพยาบาลในประเทศไทย และเครือข่ายในระยะยาว
4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ ที่ทีมบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ ที่ทีมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้นำนโยบาย และความรู้ลงสู่การปฏิบัติ
คำสำคัญ
งานวิจัย, Hospital Research Network, นโยบายและความรู้ลงสู่การปฏิบัติ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน http://forms.gle/CfvRUbKH9S133owU9 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ค่าลงทะเบียน 3000 บาท