การประชุมวิชาการ
(Online)How To Manage Neck & Shoulder Pain Effectively In Drugstore
ชื่อการประชุม (Online)How To Manage Neck & Shoulder Pain Effectively In Drugstore
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-019-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อาการปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมการทำงานและการใช้ในชีวิตประจำวันของสังคมแบบนั่งนิ่ง หรือเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าว หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ Office Syndrome และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ความสามารถในการทำงานลดลง มีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา และส่งผลต่อคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษา รวมถึงการให้คำแนะนำในการป้องกันจึงสำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของอาการปวดคอ บ่า ไหล่ และปัจจัยกระตุ้น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ รวมถึง office syndrome
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และป้องกันการเกิดอาการซ้ำ
คำสำคัญ
Musculoskeletal PAIN,กายภาพบำบัด,office syndrome
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th