การประชุมวิชาการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาบริการเภสัชสนเทศ) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Drug Information Service)
ชื่อการประชุม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาบริการเภสัชสนเทศ) หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Drug Information Service)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-026-07-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ข้อมูลยางานวิชาการเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 15 ก.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่นๆ ที่สนใจ ไม่เกิน 4 คนต่อรอบ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานบริการเภสัชสนเทศ เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการในโรงพยาบาลทุกระดับ เภสัชกรที่ทำงานด้านนี้ ต้องให้บริการตอบคำถามด้านยาและการรักษาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีทักษะการสื่อสารที่ดีและทันเวลา สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการและเลือกเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องเหมาะสม มีการจัดการฐานข้อมูลยาอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ เพื่อสามารถดำเนินงานด้านบริการเภสัชสนเทศทั้งแบบตั้งรับและแบบเชิงรุกได้อย่างมีคุณภาพ เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานนี้จึงมีความจำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้และเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบยา ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ บนมาตรฐานงานโรงพยาบาลและสากลและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
วัตถุประสงค์
1. รู้มีความรู้ มีประสบการณ์และสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ในงานบริการข้อมูลข่าวสารด้านยา งานตอบคำถามด้านยาแก่ผู้ป่วย/ ญาติ ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแบบตั้งรับและแบบเชิงรุก
2. สามารถประยุกต์ใช้หรือพัฒนาโปรแกรมระบบรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านยา
3. สนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพด้านยา และสนับสนุนข้อมูลยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย และพัฒนาระบบยาให้เกิดความปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ภญ. นฤมล ธนะ / ภก. ไกรรัช พิทักษ์สันตโยธิน 9.00 - 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ศูนย์ข้อมูลยา วิชาการเภสัชสนเทศ 02-419-2222 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 2. ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 08-9918-3921 สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th .ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566