การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “การคุมกำเนิดของสตรีวัยเจริญพันธ์ุ & โรคภูมิแพ้”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “การคุมกำเนิดของสตรีวัยเจริญพันธ์ุ & โรคภูมิแพ้”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-021-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 11 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดมีประโยชน์หลายอย่าง ประโยชน์หลักคือการป้องกันการตั้งครรภ์ ควบคุมรอบเดือน และยังลดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่และเยื่อบุโพรงมดลูก และรักษาภาวะทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ กรให้ความรู้แก่เภสัชกรผู้ให้บริการ เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด และประโยชน์ของยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถช่วยให้เภสัชกรมีการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด อนามัยเจริญพันธุ์ และสามารถแนะนำและเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายได้ และในส่วนของโรคภูมิแพ้ ก็เป็นอีกกลุ่มอาการที่มักพบบ่อยในร้านยา ในการจัดการโรคให้มีประสิทธิภาพ เภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการประเมินคสามรุนแรงของโรคภูมิแพ้ การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้ ทั้งกลุ่มคนไข้ทั่วไป และกลุ่มคนไข้ที่มีสภาพร่างกายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตับ/ไต บกพร่อง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนี้จะมีส่วนช่วยให้เภสัชกรร้านยาได้ทบทวน และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด และการรักษาโรคภูมิแพ้ให้ทัยสมัย และสามารถดูแลคนไข้ในร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการประเมินความรุนแรงของอาการภูมิแพ้และเลือกยาต้านฮีสตามีนให้เหมาะสมกับคนไข้
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดโดยใช้ยาและสามารถแนะนำยาเม็ดคุมกำเนิดได้อย่างเหมาะสมตามหลักการของ RDU (Rational Drug Use)
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย