การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน รุนที่ 2-66
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน รุนที่ 2-66
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-003-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 22 -23 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา กำหนดให้การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ควรทำการทดสอบเนื้อหาในเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนกับผู้บริโภคก่อนนำไปใช้ เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า เอกสารกำกับยาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามสภาพการใช้งานจริง
เนื่องจากผู้รับอนุญาตบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและขั้นตอน การจัดทำและทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ สมาชิกของสมาคมฯ และผู้ที่ให้ความสนใจ สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนรุ่นที่ 1-66 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนรุ่นที่ 2-66 ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 และเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
-มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำและการทดสอบประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลของเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และปรับปรุงเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
คำสำคัญ
เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การทดสอบประสิทธิภาพการสื่อสาร
วิธีสมัครการประชุม
โปรดลงทะเบียนใน google form และชำระเงินภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566