การประชุมวิชาการ
Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists
ชื่อการประชุม Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-07-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสแปลช จังเกิ้ล ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 22 -23 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศ จำนวนไม่เกิน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมเภสัชกรภาคใต้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ที่ทันสมัย เกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่อง Telehealth, Health Literacy for anti-aging, Ketogenic diet and Intermittent Fasting: Impact, Benefits & Risks, Innovative Entrepreneurship in Healthcare Industry: Opportunities and Challenges, Neuromarketing และ Digital transformation and Future Trends for Pharmacists ภายในงานประชุมได้จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย
2. การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรรม และสุขภาพแก่ประชาชน
4. เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดของเภสัชกรและประชาชนมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
Telehealth, Health Literacy for anti-aging, Neuromarketing, Digital transformation and Future Trends