การประชุมวิชาการ
การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1
ชื่อการประชุม การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3 รุ่นที่ 1
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-023-04-2566
สถานที่จัดการประชุม อบรมผ่านระบบออนไลน์ zoom
วันที่จัดการประชุม 29 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตถึงร้อยละ 63 ในทั่วโลกและ ร้อยละ 73 ในประเทศไทย เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งยามประชาชนมีความเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยาจึงจัดให้มีโครงการลดความแออัดโมเดล 3 ขึ้นในร้านยา
เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้บริการการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จึงจัดการอบรมหลักสูตร“การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา ภายใต้โครงการลดความแออัดโมเดล 3” ขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1 ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2 จัดการการใช้ยาและให้คำแนะนำการใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237