การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-015-06-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ฝ่ายเภสัชกรรมมีพันธกิจในการให้บริการด้านเภสัชกรรมด้วยมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเป็นแหล่ง ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามการศึกษาและค้นพบใหม่ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงเภสัชปฏิบัติ (PHARMACY PRACTICE) ซึ่งเภสัชกรควรติดตามและปรับตัวให้เท่าทันยุค DISRUPTION เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย นำไปสู่การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุผล มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
ดังนั้นในปี 2566 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จึงมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชกรรมขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเภสัชปฏิบัติและการบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการศึกษาดูงานในหัวข้อต่างๆ ตามปัญหาที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
2. เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และเกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน