การประชุมวิชาการ
(Online)Optimizing Treatment in Dry Eye
ชื่อการประชุม (Online)Optimizing Treatment in Dry Eye
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-010-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรค และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอาการตาแห้ง เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในร้านขายยา และเป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยหลายกลุ่มอายุ ซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรคที่แตกต่างกัน การให้คำแนะนำและคัดเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาและดูแลดวงตาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเภสัชกรต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในโรค และอาการตาแห้ง รวมถึงคุณสมบัติของยาและน้ำตาเทียม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ นิยาม สาเหตุและปัจจัยกระตุ้น ผลกระทบทางด้านสุขภาพของอาการตาแห้ง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักาอาการตาแห้ง บทบาทและหลักการเลือกใช้น้ำตาเทียม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เพื่อปกป้องดวงตาและป้องกันการเกิดอาการตาแห้ง
คำสำคัญ
ตาแห้ง (Dry Eye) ,น้ำตาเทียม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th