การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-011-03-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 23 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ภายในที่มีความสนใจในการให้การดูแล และบุคลากรทางการแพทย์จากภายนอกโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เป็นปัญหาอยู่และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไวรัสอีโบลา, ไวรัสเมอร์ส, โรคซาร์ส, ไข้หวัดนก, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) เป็นต้น การวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำและรับการรักษาอย่างทันท่วงที มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ดังกล่าวที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ก่อตั้งศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมการในเชิงตั้งรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ การปฏิบัติงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วยด้วยสถานที่ที่มีความพร้อมทางด้านกายภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการแบบระบบ One Stop Service มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย พร้อมใช้ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยโรคอื่นๆ และบุคลากรในโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้อง
จากสภาพปัญหาปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นับตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยแต่ละประเทศกำหนดมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไปยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักของโรงพยาบาลที่มีการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เกิดขึ้น โดยมีทั้งระบบการคัดกรอง ระบบการส่งต่อ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การวางแผนการรับมือต่าง ๆ อยู่ตลอดระยะที่มีการระบาดเกิดขึ้น และในช่วงปี 2565 พบการระบาดของโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ในทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยต้องวางมาตราการเฝ้าระวังและคัดกรองนักท่องเที่ยว ผู้ที่มาจากประเทศที่พบการระบาดของโรค ศูนย์ฯในนามของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จึงมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดขึ้น และศูนย์ฯได้ตะหนักถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันและโรคที่จะอุบัติใหม่ในอนาคต จึงมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่สำคัญของประเทศไทยและของทั่วโลก
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่สำคัญของประเทศไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในโรงพยาบาลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ