การประชุมวิชาการ
ปัญหาและแนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลาย
ชื่อการประชุม ปัญหาและแนวทางการดูแลการใช้ฮอร์โมนของเพศหลากหลาย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-007-03-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 08 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากงานวิจัย “พฤติกรรมการใข้ยาฮอร์โมนในกลุ่มนักศึกษาสาวประเภทสอง ในมหาวิทยาลัยกำกับรัฐและเอกชน” (2562) พบว่า กว่า 85% ในกลุ่มสาวประเภทสอง เลือกที่จะซื้อฮอร์โมน หรือยาคุมกำเนิดรับประทานเองจาก “ร้านยา” เพื่อเปลี่ยนหวังผลในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้คล้ายผู้หญิง โดยส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากการค้นหาในอินเตอร์เนต ,ถามในกลุ่มสาวประเภทสองด้วยกันเอง ในขณะที่การขอคำปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรอยู่ใน อันดับที่ 3 ซึ่งหมายความว่ายังมีพฤติกรรมการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้อง เลือกใช้กันเอง โดยไม่มีการตรวจสุขภาพ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพตามมา เช่น การเกิดผลข้างเคียงต่อหัวใจและหลอดเลือด หรือการใช้ฮอร์โมนที่มากเกินไป อาจจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ เป็นต้น

เภสัชกรชุมชนจึงเป็นด่านแรกในการที่จะพบเจอกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ที่มีความต้องการในการใช้ฮอร์โมนเพื่อหวังผลเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทั้งจากชายให้เป็นหญิง และอาจจะได้เจอผู้ป่วยที่มาขอคำปรึกษาในระหว่าที่อยู่ในการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพจากหญิงให้เป็นชาย ซึ่งการดูแล ให้คำปรึกษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้น จะมีในเรื่องผลข้างเคียงจากการได้รับฮอร์โมน การติดตามอาการ การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และการจัดให้มีกระบวนการส่งต่อในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่เกินความสามารถของเภสัชกรชุมชนในการดูแล
นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม 2565 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เปิด “คลินิกให้บริการสุขภาพเพศหลากหลาย” ซึ่งมีกิจกรรมการให้คำปรึกษา การตรวจระดับฮอร์โมน ชาย หญิง และการตรวจสุขภาพอื่นๆ ที่จำเป็น ดังนั้น สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการดูแลสุขภาพเพศหลากหลาย พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้ร้านยาได้รับทราบ เกิดกระบวนการส่งต่อเมื่อเจอผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรร้านยามีความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางการใช้ฮอร์โมนในเพศหลากหลาย
2. เพื่อให้เภสัชกรร้านยามีแนวทางในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพในเพศหลากหลาย
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร้านยาในกรุงเทพมหานคร ในการเป็นร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
คำสำคัญ
เภสัชกรร้านยา ,เพศหลายหลาย,การใช้ฮอร์โมน,ระบบการส่ง, ร้านยาบริการสุขภาพเพศหลากหลาย
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกออนไลน์ ที่ www.pharcpa.com