การประชุมวิชาการ
Safety of drugs monitoring for heart disease and CKD as Service plan 2023 guide
ชื่อการประชุม Safety of drugs monitoring for heart disease and CKD as Service plan 2023 guide
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 17 -28 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยในสามลำดับแรก และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความซุกข ของประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวโจเพิ่มมากขึ้นและจากการที่มีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษา เป็นผลทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น จึงมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจได้ โดยเพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยขาดการควบคุมโรคและมีพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
ปัจจุบันการแพทย์และระบบสาธารณสุขของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้มากขึ้น ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อาหารการกินไปคล้ายกับประเทศทางตะวันตก เหตุนี้ทำให้ประเทศไทยกำลังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความตันโลหิตสูง โรคอ้วน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็จะนำไปสู่ภาวะแทรกช้อนของโรค เช่น โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Kidney Disease) อีกทั้ง ประเทศไทยก็ยังพบอุบัติการณ์ของโรคนิ่วในตค่อนข้างสูง ด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้มีผู้ป่วยไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของไต สุดท้ายผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stage kidney disease) ซึ่งต้องรักษาด้วยการบำบัดทดแทนตไม่ว่าจะเป็นการล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือด หรือแม้กระทั่งการปลูกถ่ายไต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบยาให้บรรลุเป้าหมายการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคไต
คำสำคัญ
Heart Disease, CKD
วิธีสมัครการประชุม
https://docs.google.com/forms/d/1cWqb4aa5oU63QkQ4dk8UVTrOy6Kn04ew5Cuo4NyZmb0/edit