การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษรูโลก
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษรูโลก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-006-02-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 05 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นเภสัชกร และไม่เป็นเภสัชกรในขณะนี้มีจำนวนกว่า ๓๐๐ ร้าน ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี

นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ชมรมร้านขายยาพิษณุโลก ได้ตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการเพื่อการสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลเภสัชกรที่ทำงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคณะทำงานของชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกเป็นทีมประสานงาน และได้จัดการประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมจำนน ๑๒๓ คน โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมมีความหลากหลายต่างสาขาวิชาชีพ อาทิเช่นเภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานอื่นๆ เภสัชกรสูงอายุ เภสัชกรที่ประกอบอาชีพอื่น รวมถึงผู้เสนอขายยาจากบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มเภสัชกรที่มีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมปะชุมวิชาการ นับว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ว่า ต้องการเพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้ จากนั้นได้จัดต่อเนื่องและงดการจัดประชุมในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดอย่างรุนแรง
ในปี ๒๕๖๖ นี้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรอีกครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน ๕ เรื่อง อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยที่เภสัชกรประสบอยู่เสมอ โดยดำเนินการจัดการอบรมไปในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ ใน วันอาทิตย์ที่ ๕มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทยา และเป็นการพบปะในวงกว้างนำสู่การสร้างเครือข่ายเภสัชกรที่เข้มแข็ง
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุมวิชาการ ผู้จัดจึงส่งรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองโครงการประชุมวิชาการเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวจสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1. ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย และสภาวะสุขภาพที่พบบ่อย
2. อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
ปัญหาของผู้ป่วยที่เภสัชกรประสบอยู่เสมอ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.พรพรรณ โพธิ์ลิ้มธนา โทร.086-7359318