การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-002-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
วันที่จัดการประชุม 07 -08 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพยังคงพบได้มากและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มีผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อยาเถื่อน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โฆษณาโอ้อวด เกินจริงจำนวนมาก เกิดผลกระทบทางสุขภาพ สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล เนื่องจากช่องทาง จัดจำหน่ายมากขึ้น ประชาชนเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ง่าย มีการโฆษณาหลอกขายผู้บริโภคผ่านร้านค้าออนไลน์ ร้านชำ ขายตรง ร้านสะดวกซื้อ ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา จะมีความพยายามในการดำเนินการ ในรูปแบบของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังคงพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ที่ยังคงต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เช่น กฎหมายมีการปรับเปลี่ยนหรือออกใหม่ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ รูปแบบ/ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ไปยังผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ตลอดจนด้านความรอบรู้และบูรณาการการทำงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่
การปรับปรุงพัฒนาให้มีการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีบริบทเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านกฎหมาย ด้านสังคม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ ล้วนมีความสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทาง/กิจกรรมเพื่อป้องกันภัยสุขภาพอันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริโภค หน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้ผลิตสินค้าและบริการ สื่อสาธารณะ และภาคเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค สู่เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย มุ่งพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนางานทะเบียนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกให้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นอกจาก ทำหน้าที่หลักในการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว ยังทำหน้าที่พี่เลี้ยงและผู้เชื่อมประสานทุกฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างสะดวก รวมถึงแก้ไขปรับปรุงกระบวนการระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6” เพื่อส่งเสริม พัฒนา และตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมีความครอบคลุมทั้งมิติด้านกฎหมาย ด้านสังคม รวมถึง ด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบสุขภาพมีความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนางานและนวัตกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชี้แจง และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแนวทาง การบังคับใช้กฏหมาย เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ