การประชุมวิชาการ
(Online)Simple Solution for Allergic Conditions in primary care
ชื่อการประชุม (Online)Simple Solution for Allergic Conditions in primary care
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-004-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 04 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาโรค อาการภูมิแพ้จมูกอักเสบและผื่นแพ้ผิวหนังเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่พบได้บ่อย และมีปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย แนวทางการรักษาที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยการประเมินอาการอย่างถูกต้อง และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม เภสัชกรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินอาการและการรักษา และสามารถที่จะเลือกใช้ยาที่เหมาะสม โดยเฉพาะยากลุ่ม Antihistamine ที่มีบทบาทในการรักษาทั้งสองกลุ่มอาการข้างต้น พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาการแสดง เกณฑ์การประเมินความรุนรงของโรค และแนวทางการรักษาโรค Allergic Rhinitis
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ อาการแสดง สาเหตุของการเกิด Urticaria และแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับยากลุ่ม antihistamine และการออกฤทธิ์ บทบาทของ antihistamine ที่มีต่อการรักษา Allergic Rhinitis และ Urticaria
คำสำคัญ
Allergic Rhinitis,Long acting Antihistamine ,Urticaria
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th