การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 2
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-004-02-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจในหน่วยงานของรัฐและเอกชน คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน on-site 30 คน และ online ไม่จำกัดจำนวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานของเภสัชกร ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในชุดวิชา Series 2: Basic Inferential statistical analysis and sample size estimation เภสัชกรจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิงแบบ univariable analysis ทั้งที่ตัวแปรตามเป็นค่าต่อเนื่อง ได้แก่ Parametric statistics: T-test, ANOVA, Pearson’s correlation Non-parametric test: Mann-Whitney U test (ranksum test), Wilcoxon’s signed rank test, Kruskal-Wallis test และเป็นสัดส่วน ได้แก่ Chi-square test, Fisher’s exact test, McNemar’s test, Spearman rho correlation รวมถึงสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในการพัฒนาเครื่องมือคือ Cronbach’s alpha โดยเน้นการเลือกสถิติ การใช้คำสั่งในการวิเคราะห์ การนำเสนอและการแปลผล การเขียนเพื่อเผยแพร่ ใน series นี้จะเพิ่มเนื้อหาสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือการคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย

วัตถุประสงค์
1. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนปรับใช้ในการผลิตผลงานวิจัย
คำสำคัญ
STATA
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/AjGaj