การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023) ประจำปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023) ประจำปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-003-01-2566
สถานที่จัดการประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 15 -16 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะวิทยาการด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเภสัชกรรมสมุนไพร จึงร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) มูลนิธิไอเอสพีอี (ประเทศไทย) และสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ คือ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หรือ คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 14 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) 2023 เพื่อให้เภสัชกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในวิทยาการด้านเภสัชกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบุคลากรในองค์กรวิชาชีพ ในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023) ประจำปี 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับองค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างๆ
3. เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ

คำสำคัญ
International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร.055-963650