การประชุมวิชาการ
Matching Anti-androgen Contraceptives with Women’s Needs
ชื่อการประชุม Matching Anti-androgen Contraceptives with Women’s Needs
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-025-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้ จำนวน 50 คน และสมาชิกสมาคมร้านขายยาภาคใต้ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยามีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีดูแลสุขภาพชุมชนชั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ
สมาคมร้านขายยาภาคใต้ จึงจัดให้มีประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาภาคใต้เป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาในภาคใต้และภาคอื่น ๆ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ เรื่อง To Beat Common Women’s Enemies with the Right Oral Contraceptives ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
• เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและข้อแตกต่างเกี่ยวกับ การเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมในชุมชน
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
• วิธีการคุมกำเนิด • ยาเม็ดคุมกำเนิด • ยาปรับฮอร์โมน • วิธีการเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด