การประชุมวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง ข้อเสื่อม โรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง ข้อเสื่อม โรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-047-11-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 27 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) เป็นโรคของข้อที่พบบ่อยที่สุดในประชากรทั่วๆ ไป โรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระดูกอ่อนที่อยู่ที่ปลายของกระดูกในข้อมีการเสื่อม การเสื่อมของกระดูกอ่อนทำให้มีการแตกกร่อนของกระดูกอ่อน ซึ่งนำไปสู่อาการฝืดข้อและเจ็บข้อได้ สภาวะหลายๆ อย่างนำไปสู่การเกิดภาวะเสื่อมของกระดูกอ่อน สภาวะเหล่านี้ ได้แก่ ความอ้วน อุบัติเหตุที่บริเวณข้อ กล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนแรง เส้นประสาทรอบข้อเสียความสามารถในการรับความรู้สึก การอักเสบของเนื้อเยื่อหุ้มข้อ และส่วนน้อยเป็นผลจากพันธุกรรม โรคนี้พบได้ที่หลายๆ ข้อ โดยส่วนใหญ่มักเป็นกับข้อที่คอยรับน้ำหนักหรือข้อที่ต้องใช้งานมาก ข้อเหล่านี้ ได้แก่ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อของกระดูกสันหลังบริเวณหลังและลำคอ ข้อเล็กๆ ของนิ้วมือและข้อของนิ้วหัวแม่เท้า มักพบน้อยในข้อมือ ข้อศอก หรือข้อเท้า ยกเว้นแต่ว่าจะเกิดขึ้นหลังเกิดอุบัติเหตุ การติดเชื้อ หรือการใช้งานมากๆ ที่ข้อดังกล่าว ทั้งยังพบมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และเกิดได้ทั้งในผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงถ้าอายุน้อยกว่า 45 ปี แต่หลังจากอายุ 50 ปีผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย

ถึงแม้ว่าจะไม่หายขาด แต่การได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงของและเรื้อรังของโรคได้

ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ทางเลือกในการให้การรักษาทั้งการใช้ยา และไม่ใช้ยา รวมถึงเป็นด่านหน้าที่สามารถให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมได้ จึงมีการจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง ข้อเสื่อม โรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในร้านขายยา เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจโรคข้อเสื่อมและสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการรักษาทั้งแบบที่ใช้ยา และไม่ใช้ยา รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคข้อเสื่อมในแต่ละกลุ่ม
3. สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://www.ce.pharm.chula.ac.th/