การประชุมวิชาการ
BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022
ชื่อการประชุม BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-005-10-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
วันที่จัดการประชุม 18 -21 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ท้นตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์โดยการนำกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องช่วยในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร และในปี พุทธศักราช 2565 นี้ เป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) อีกทั้ง โรงพยาบาลในเครือหลายโรงพยาบาล ยังเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพ ซึ่งการจัดงานประชุมวิชากการประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำหรับการพัฒนาดังกล่าว
ทางคณะกรรมการผู้จัดงานจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการในวาระพิเศษนี้ภายใต้แนวคิด “BDMS Beyond 50 years Looking towards the Centennial”
โดยในงานนี้จะได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งจากในและต่างประเทศมาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป โดยในปีนี้ เนื่องจากปัญหาด้านโรคระบาดโควิด-19 การจัดประชุมจึงจัดในรูปแบบของ Virtual Conference และ Online เป็นหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ระดับสากลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศไทย
3. เพื่อให้สหสาขาวิชาชีพได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
คำสำคัญ
ิBDMS Scientific Conference
วิธีสมัครการประชุม
เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2565 อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท (เข้าร่วมงานได้ตลอด 4 วัน)