การประชุมวิชาการ
Seminar for Pharmaceutical Industry XII
ชื่อการประชุม Seminar for Pharmaceutical Industry XII
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-010-10-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน จังหวัดสมุทรปราการ และอาคารเรียน มฉก.2 ชั้น 5
วันที่จัดการประชุม 04 -05 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลที่สนใจจำนวน 250 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหนึ่งพันธกิจในการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่เภสัชกร ตลอดจนผู้สนใจในความรู้เภสัชกรรม และความรู้ด้านอื่นๆร่วมด้วย เพื่อมุ่งเน้นในการทบทวนความรู้ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เภสัชกรจำเป็นที่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบันการบูรณาการความรู้ทางด้านเภสัชอุตสาหกรรม รวมไปถึงความรู้ทางด้านวิศวกรรม มีความจำเป็นในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมยา รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice; GMP) รวมถึงสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรม ด้านการผลิตยา ผลิตเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะองค์ความรู้ทางเภสัชอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยซน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าในกระบวนการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมัครผ่านช่องทาง online: https://mailchi.mp/9373889aefc9/12-9055029