การประชุมวิชาการ
(Online)To beat common women's enemies with the right oral contraceptives
ชื่อการประชุม (Online)To beat common women's enemies with the right oral contraceptives
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-060-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดเป็นหนึ่งในบทบาทที่เภสัชกรจะต้องรับมือในร้านขายยา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับการวางแผนครอบครัว หรือการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดสำหรับข้อบ่งใช้อื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการประเมินข้อมูลแต่ละบุคคล เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ยาคุมกำเนิดได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของฮอร์โมน ขนาดของฮอร์โมนชนิดต่างๆที่มีในท้องตลาด บทบาทของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมถึงข้อควรระวังและความปลอดภัยในการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรจะต้องเข้าใจและมีองก์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ To beat common women's enemies with the right oral contraceptives ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของยาคุมกำเนิด ข้อบ่งใช้ ข้อมูลทางเภสัชวิทยาและการออกฤทธิ์ หลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยในการใช้ยาคุมกำเนิด รวมถึงคำแนะนำในการวางแผนครอบครัว หรือการรักษาด้วยยาคุมกำเนิดตามข้อบ่งใช้อื่นๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของยาคุมกำเนิด และข้อบ่งใช้
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางเภสัชวิทยาและการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิด
คำสำคัญ
ยาคุมกำเนิด,การวางแผนครอบครัว,ประเภทของฮอร์โมน ,ความปลอดภัย
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th