การประชุมวิชาการ
การอบรม “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”โดยเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม การอบรม “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา”โดยเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-026-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 24 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งยามประชาชนมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา
เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้บริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร“การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย
วัตถุประสงค์
1) ซักประวัติเพื่อแยกอาการ ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
2) เลือกยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3) ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้
4) ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
ร้านยา