การประชุมวิชาการ
เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
ชื่อการประชุม เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-020-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 21 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ และ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะจากการถูกละเมิดทางเพศ การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน การใช้วิธีคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด ซึ่งการให้การคำปรึกษาด้านสุขภาพ การให้คำแนะนำและส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนถือเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของเภสัชกรชุมชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เภสัชกรชุมชน โดยเฉพาะเภสัชกรในร้านยาต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถตอบคำถามต่างๆของประชาชนเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน
คำสำคัญ
ยาคุมฉุกเฉิน
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_FF6DqcemQmGI-Maf5baW9w