การประชุมวิชาการ
(online) Best Practice in Cleanroom Contamination Control
ชื่อการประชุม (online) Best Practice in Cleanroom Contamination Control
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-016-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 24 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Microbial contamination is one of the major challenges faced by manufacturing companies within the GMP regulated industries. Microbial contamination will lead to production downtime, time spent on investigation, product recall and risk to patient safety.
This presentation will provide a valuable insight into the causes of microbial contamination in cleanrooms, and highlight the best practices that can be implemented to mitigate the risk of microbial contamination in cleanrooms. The agenda includes the following:
• Regulations, warning letters related to contamination in GMP manufacturing.
• Causes of contamination in cleanroom
• Best practices in controlling bioburden, such as cleaning and disinfection, material transfers procedures, personnel cleanroom behaviour, handling of cleaned and sterilized parts, etc.
วัตถุประสงค์
• The participants will have a better understanding of the various factors that can cause microbial contamination in GMP cleanrooms
• Source of contamination
• How to mitigate the risk of microbial contamination.
คำสำคัญ
cleanroom, contamination control
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ วิทยากร : Richard Chai Technical Service Manager, Life Sciences Division of STERIS Corporation, Singapore Neo Aik Ann Area Director, Asia Pacific STERIS Corporation, Singapore เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง