การประชุมวิชาการ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย (กรณีศึกษายากลุ่ม Devastating Disease)
ชื่อการประชุม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย (กรณีศึกษายากลุ่ม Devastating Disease)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-005-04-2565
สถานที่จัดการประชุม Hybrid (Hyatt Erawan/online)
วันที่จัดการประชุม 27 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกรโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาในกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Disease) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา ทำให้โรคค่อยๆทวีความรุนแรงและเกิดอาการเรื้อรังในที่สุด ดังนั้นการเลือกยาที่จะมารักษาโรค NCDs จึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะยาในกลุ่ม Devastating Disease ซึ่งเป็นยาที่รักษาโรคซับซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรง อาทิเช่น ยากกลุ่ม Statin ถือเป็นยาที่ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ใช่เพียงลดระดับไขมันเท่านั้น เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน จีงจำเป็นที่ต้องใช้ยาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีประสิทธิภาพที่ชัดเจน ความปลอดภัยด้านยา เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการรักษาผู้ป่วย เภสัชกรในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยา จะต้องมีความสามารถในการที่บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล เรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้การเกิดพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางคัดเลือกยา แนวทางใช้ยาเพื่อผู้ป่วยปลอดภัยและสมเหตุผล
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรค NCDs และมีความจำเป็นต้องใช้ยากลุ่ม Devastating Disease ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
online